Spring navigation over
Indhold start

Mangel på parkeringspladser til levering af varer i byer

Dato02.02.2017
Nummer640

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Virksomheder oplever i stigende omfang, at levering af varer er en udfordring i bymæssig bebyggelse, da det er svært at finde et egnet sted at stille sin lastbil eller varebil. Stigende internethandel er med til at øge problemstillingen.

De manglende pladser betyder, at transportvirksomheder kan nå færre leveringer pr. rute, hvilket øger omkostninger til levering af varer, og øger trængsel og miljøpåvirkninger, da der skal et øget antal lastbiler og varebiler til at dække transportbehovet. Endvidere kan hver enkelt levering tage lang tid, hvis der skal gås langt fra lastbil eller varebil hen til varemodtageren.

Der er derfor behov for at se på, hvordan der skabes øget mulighed for standsning i forbindelse med levering af varer, da det pt. er en stor udfordring, ikke mindst de mange steder, hvor der ikke fysisk kan laves dedikerede pladser til varelevering i nærheden af varemodtageren.

Berørte virksomheder

Transportvirksomheder og virksomheder med pakketransport.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at der gennemføres en revision af færdselslovens bestemmelser § 28 og 29, om standsning og parkering med henblik på at øge mulighederne for standsning i forbindelse med varelevering. Det kan gøres ved at give mulighed for at standse i forbindelse med varelevering i en række situationer, hvor der er i dag er standsning forbudt.

En revision af færdselsloven vil eventuelt kunne ske ved en ændring af standsningsforbuddet, således at dette kan ændres til et parkeringsforbud.

Yderligere info

Det er i dag ikke tilladt at aflæsse varer, hvor der er standsning forbudt. Omvendt er det tilladt at foretage varelevering, hvor der er parkering forbudt. Standsning forbudt er eksempelvis markeret ved skiltning, ved en fuldt optrukket gul linje, eller tekniske specifikationer som afstande.

Endvidere kan henvises til forslag nr. 558 i Virksomhedsforum for enklere regler, som delvist berører relaterede problemstillinger, som kunne afhjælpes med dette forslag.

Problemstillingen i forslag nr. 558 er ligesom her begrundet i store udfordringer ved distribution af varer. Ved gennemførelse af dette forslag, vil dele af problemstillingerne i forslag 558 blive løst, da det vil øge kapaciteten, og lastbilerne dermed kan standse flere steder.

Besvaret juni 2017.

Forslaget gennemføres.

Virksomhedsforum foreslår, at der gennemføres en revision af færdselslovens §§ 28-29 med det formål at øge mulighederne for standsning i forbindelse med varelevering.

Det er Transport-, Bygnings- og Boligministeriets vurdering, at målet med Virksomhedsforums forslag allerede i dag kan opnås ved brug af undertavler i forbindelse med lokale standsningsforbud, hvor ”Af- og pålæsning tilladt” kan tilkendegives, jf. § 100, stk. 3, i bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning (bkg. nr. 1194 af 21. september 2016).

Forslaget er implementeret i 2017.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet anførte i sit svar på forslaget, at det er ministeriets vurdering, at målet med forslaget allerede kan opnås under de gældende regler, idet disse muliggør brug af undertavler med ”Af- og pålæsning tilladt” i forbindelse med lokale standsningsforbud. Ministeriet finder derfor, at forslaget er implementeret.