Spring navigation over
Indhold start

Virksomhedsleje af udenlandsk indregistrerede mobilkraner i Danmark

Dato02.02.2017
Nummer648

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Problemstillingen vedrører, hvorvidt en dansk chauffør lovligt må føre en udenlandsk indregistreret mobilkran i Danmark.

En dansk virksomheds opsætning af vindmøller forudsætter leje af særlige mobilkraner, som ikke er tilgængelig på det danske marked. Mobilkranen skal kun anvendes i kortere perioder til løfteopgaver i Danmark.

I forbindelse med en færdselskontrol er der opstået usikkerhed, om hvorvidt en dansk chauffør må køre en udenlandsk indregistreret mobilkran i Danmark. Virksomheden har bedt om en afklaring af de nuværende regler, men da reglerne er uklare, har virksomheden ikke kunnet få den nødvendige afklaring.

Følgende tre regelsæt er relevante i sagen:

Færdselslovens §§ 1 og 2, nr. 14, og § 2 nr. 2., samt kravet om at et registreringspligtigt køretøj skal være indregistreret på færdselslovens område jf. § 4, stk. 1.

Bekendtgørelsen om lov om registrering af køretøjer §§ 3 og 7, stk. 1 og 3.

Bekendtgørelsen om særtransport § 3, stk. 1-4.

I henhold til bekendtgørelsen om registrering af køretøjer, så må en dansk statsborger ikke fører et udenlandsk indregistreret køretøj i Danmark. Køretøjer indrettet til godstransport er dog undtaget. En mobilkran falder formentlig ikke ind under den undtagelse, da den i henhold til bekendtgørelsen om særtransport er defineret som en bil.

Det vil være uforholdsmæssigt omkostningstungt, såfremt mobilkranen skal omregistreres til danske nummerplader, da mobilkranen kun skal benyttes i en kortere periode. Mobilkranen vil i stedet kunne føres af en udenlandsk chauffør.

De nuværende regler har derfor den konsekvens, at såfremt en dansk chauffør ikke må føre mobilkranen, vil det i sidste ende medføre tab af dansk beskæftigelse, da chaufførjobbet vil gå til en udenlandsk chauffør.

Berørte virksomheder

Primært transportvirksomheder og entreprenørvirksomheder.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at reglerne forenkles, så en dansk chauffør kan opnå tilladelse til at føre en mobilkran indregistreret i et andet EU-land.

En tilsvarende undtagelse findes for køretøjer indrettet til godstransport, dvs. lastbiler. En dispensationsadgang vil også være en mulighed i de nævnte tilfælde, men dette vil dog være mere administrativt tungt at implementere.

Et krav om omregistrering til danske nummerplader er ikke en løsning, da et sådan krav er administrativt besværligt, tidskrævende og omkostningstungt for både virksomheden og myndighederne.

Yderligere oplysninger

Forslaget vurderes ikke at have betydning for trafiksikkerheden, da der er tale om mobilkraner, der er indregistreret i andre EU-lande, og derfor allerede lovligt må køre i Danmark.

Besvaret oktober 2017.

Forslaget gennemføres.

Spørgsmålet omhandler mobilkraner, som er konstrueret til en hastighed af mere end 40 km i timen, og som skal anvendes til opsætning af vindmøller. Det oplyses, at det ikke er muligt at leje de særlige mobilkraner i Danmark, og at kranerne kun skal anvendes i kortere perioder til løfteopgaver.

I henhold til færdselsloven omfattes mobilkraner af definitionen af motorkøretøjer, hvis mobilkranen er konstrueret til en hastighed af mere end 40 km i timen. Registreringsbekendtgørelsen fastslår, at en person med bopæl eller hjemsted i Danmark, som udgangspunkt ikke må føre et udenlandsk registreret motorkøretøj på færdselslovens område. Der er ingen bestemmelser i registreringsbekendtgørelsen, som undtager mobilkraner herfra. Som følge heraf er det ikke tilladt for en person med bopæl eller hjemsted i Danmark at føre en udenlandsk registreret mobilkran, som er konstrueret til en hastighed af mere end 40 km i timen på færdselslovens område.

Regeringen er enig med Virksomhedsforum, og vil på den baggrund ændre registreringsbekendtgørelsen, så en herboende person fremover må føre en udenlandsk registreret mobilkran, som er konstrueret til en hastighed af mere end 40 km i timen. Det forventes at det pr. 1 januar 2018 bliver muligt for herboende, at køre i en udenlandsk mobilkran.

Forslaget er implementeret med virkning fra den 1. januar 2018, hvor det blev muligt for en herboende at føre en udenlandsk registreret mobilkran i Danmark.

Forslaget omhandler mobilkraner, som er konstrueret til en hastighed på mere end 40 km i timen, og som skal anvendes til opsætning af vindmøller. Det oplyses, at det ikke er muligt at leje de særlige mobilkraner i Danmark, og at kranerne kun skal anvendes i kortere perioder til løfteopgaver.

Regeringen er enig med Virksomhedsforum og har på den baggrund ændret registreringsbekendtgørelsen, så en herboende person efter tilladelse fra Skatteforvaltningen fremover må føre en udenlandsk registreret mobilkran, som er konstrueret til en hastighed af mere end 40 km i timen. Reglerne fremgår af registreringsbekendtgørelsens § 18.