Spring navigation over
Indhold start

Enklere krav til dokumentation af vand der anvendes i produktionen på hoteller

Nummer632
TemaTurisme

Status: Gennemføres ikke
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

De danske hoteller udgør en stor del af dansk turisme, og mange danske og udenlandske gæster overnatter hver dag i forbindelse med deltagelse i møder og konferencer eller som en del af deres ferie.

For alle virksomheder gælder, at der skal betales et spildevandafledningsbidrag af den mængde vand, der ledes til kloakkerne. Denne afgift beregnes på grundlag af den forbrugte mængde vand, som hotellerne i dette tilfælde ”køber” til deres daglige drift. I nogle tilfælde er der undtagelser, hvor der ikke skal betales vandafledningsbidrag, nemlig, når vandet ikke ledes til kloakkerne. Dette gælder, hvis vandet f.eks. bruges til produktion eller drift i bredere forstand, jf. dom fra Vestre Landsret vedrørende fradrag for vand, der opbruges i en virksomheds produktion eller af anden grund ikke afledes til et spildevandsselskab.

Som en del af hotellernes naturlige drift og produktion forbruges en del vand, når der laves og serveres mad og drikke for gæsterne. Det forbrugte vand til denne del af den daglige drift og servicering af gæsterne afledes ikke direkte som spildevand igen.

Hotellerne har i dag ret til at få et fradrag for produktionsvand og drift i bredere forstand, fx som indgår i produktionen af mad og drikkevarer. Det er dog i praksis svært for hotellerne præcist at dokumentere på daglig basis, hvor stor en mængde vand, der er tale om, da processerne på et hotel er mangeartede og kan variere meget fra dag til dag i modsætning til fx en produktionsvirksomhed, der hver dag producerer den samme vare på et samlebånd. For hotellerne vil det ligeledes være særdeles omkostningstungt og administrativt besværligt fx at skulle sætte måleapparater op mange steder rundt om i virksomheden for at måle vandmængden, der går til produktion, da processerne altså ofte ændres og vandet bruges mange forskellige steder i virksomheden. Det er derfor ofte ikke muligt for hotellerne at kunne dokumentere deres vandforbrug til produktion mv. og dermed få mulighed for at få det fradrag, som de i teorien har krav på.

Spildevandsafgiften opkræves efter hvile-i-sig-selv regler, hvor udgiften til rensning af spildevand dækkes af erhvervet og husholdningerne inden for et rensningsanlægs opland.

Berørte virksomheder

Hoteller og konferencecentre

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at hoteller og konferencecentre får mulighed for at få fratrukket produktionsvand ud fra generiske branchetal godkendt af revisor (eller lignende), der eksempelvis beregnes på baggrund af en længere forbrugsperiode (fx set over 3 år). Det foreslås, at der udarbejdes en undersøgelse af forskellige hotel typers reelle forbrug til processer, der ikke giver anledning til udledning af spildevand.

De generiske branchetal skal naturligvis tage hensyn til hoteltype - hvor stort hotellet er, hvor mange værelser hotellet har, hvor stor belægningsgraden er, hvor meget mad man serverer, herunder om der er in-house restaurant, om hotellet har møde- og konferencefaciliteter.

Yderligere oplysninger

Virksomhedsforum har tidligere sendt forslag 178, som opfordrede til en mere ensartet håndhævelse af loven på tværs af kommuner. Forslaget blev delvist gennemført via en informationsindsats om de gældende regler på en hjemmeside. Det er et skridt i den rigtige retning, men bidrager ikke tilstrækkeligt til at sikre at fx hoteller får nemmere muligheder for at dokumentere deres forbrug af vand til produktion mv. og få det fradrag de har krav på. Derfor fremsættes nærværende forslag i forlængelse af det tidligere, for at sikre mere ens standarder for en specifik branche.

I besvarelsen af forslag 178 blev det anført, at det ”ikke vil være hensigtsmæssigt at indføre et entydigt dokumentationskrav i forbindelse med virksomhedernes opgørelse af spildevand. Det er vanskeligt at fastsætte sådanne dokumentationskrav, idet egnede dokumentionsmetoder vil afhænge af virksomhedstype, og hvordan den enkelte virksomhed er indrettet (produktionssteder, vandtapsteder, fordampningsforhold m.v.).”. Den her foreslåede model imødekommer dette ved lægge op til at tage udgangspunkt i en specifik branche/virksomhedstype og lave ensartede og nemme regler på brancheniveau i stedet for på et helt overordnet niveau. På denne måde kan man sikre, at der er flest mulige, der får deres berettigede fradrag i vandafledningsbidraget.

Bekendtgørelse af lov om afgift af spildevand § 7, stk. 3: For erhvervsejendomme kan der foretages fradrag for vand, der medgår i produktionen eller af anden grund ikke afledes til det pågældende spildevandsanlæg. Fradraget kan foretages i samme omfang, som der ikke opkræves bidrag til driften af spildevandsanlægget af den pågældende mængde. Ejere af erhvervsejendomme, der betaler afgift efter § 2, stk. 2, kan kun foretage fradrag for den del, der overstiger 1.000 m³.

Vestre Landsrets dom fra 4. februar 2013 vedrørende betalingslovens § 2 a, stk. 5.

Besvaret juni 2017.

Forslaget gennemføres ikke.

Virksomhedsforum har foreslået, at der anvendes generiske branchetal til brug for dokumentation af vand, der anvendes i produktionen på hoteller. Regeringen finder det dog uhensigtsmæssigt at imødegå forslaget.

Virksomhedsforum foreslår, at branchetallene udarbejdes med blik for en række karakteristika ved hotellerne, herunder bl.a. hoteltype og belægningsgrad. Bindende generiske branchetal medfører i sagens natur, at virksomheder fratages muligheden for at afvige fra de generiske tal. Det er dog vurderingen, at generiske branchetal vil blive behæftet med en vis usikkerhed. Dermed vil nogle virksomheder, som følge af de generiske branchetal, få et højere fradrag, end de reelt er berettiget til, mens andre virksomheder vil får et lavere. Det er tvivlsomt, om tallene kan få en karakter, der gør dem anvendelige til at binde såvel virksomheder som spildevandsselskaber via lovgivning.

Regeringen vil foreslå, at den fremførte udfordring vedr. dokumentation af vand, der ikke udledes til spildevand, løses ved dialog i hotelbranchen og eventuelt med DANVA (Dansk Vand og Spildevandsforening) fremfor ved regulering. Hotelbranchen kan for eksempel iværksætte en undersøgelse af den vandmængde, der er fradragsberettiget blandt sine medlemmer. På den baggrund kan branchen evt. med bidrag fra DANVA udarbejde en samling af gode eksempler på opgørelsesmetoder eller undersøge i hvilken udstrækning ikke-bindende generiske branchetal med fordel kan anvendes inden for de i lovgivningen fastsatte rammer. Til trods for at en eksempelsamling eller branchetal ikke vil kunne binde hverken virksomheder eller spildevandsselskaber, er det Energi-, Forsynings-, og Klimaministeriets opfattelse, at den vil kunne medvirke til at afhjælpe den fremførte udfordring.