Spring navigation over
Indhold start

T1 postkasse ved krydstogtsterminal

Dato02.02.2017
Nummer629
TemaTurisme

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

For at ufortoldede varer kan fragtes rundt i EU, skal varen registreres i det europæiske toldsystem, og der bliver udfærdiget et T1-tolddokument, som følger varerne rundt i EU. Når varerne er blevet lastet ombord på et krydstogtsskib, skal chaufføren aflevere T1-dokumentet til de danske toldmyndigheder som dokumentation for, at varerne har forladt EU, og at der derfor ikke skal svares afgift / told af varerne.

I weekender kan chaufføren kun aflevere T1-tolddokumentet ved toldmyndigheden i lufthavnen, da kontoret i Frihavnen er lukket. Det betyder, at en række chauffører ikke får afleveret dokumentet. Det har ingen konsekvenser for chaufføren og fragtfirmaet, men skibsmægleren risikerer, hvis vedkommendes navn fremgår af dokumentet, eksempelvis som C/O adresse, at skibsmægleren skal svare den manglende told, når der ikke foreligger den nødvendige dokumentation for, at varerne har forladt EU, og derfor ikke skal fortoldes.

Berørte virksomheder

Skibsmæglere.

Forslag

Virksomhedsforum forslår, at der bliver opsat en scanner ved krydstogtsterminalen, hvor chaufførerne kan indscanne T1-tolddokumenterne, som automatisk bliver sendt til toldmyndighederne i lufthavnen. Alternativt skal det være muligt i weekenden at aflevere T1-dokumenterne i en postkasse ude ved krydstogtsterminalen. På postkassen skal det dog tydeligt fremgå, at aflevering i postkassen ikke har frigørende virkning, og det kun er korrekt ankommet, hvis dokumentet bliver afleveret hos toldmyndigheden i lufthavnen.

Yderligere oplysninger

EU’s toldkodeks.

Besvaret juni 2017.

Forslaget gennemføres delvist.

Når ufortoldede varer transporteres inden for EU, sker dette ved en forsendelsesprocedure. Denne indledes ved det toldsted, hvor varerne fragtes fra, og skal afsluttes ved det toldsted, hvor proceduren skal afsluttes (bestemmelsestoldstedet).

I forbindelse med levering af ufortoldede varer til krydstogtsskibe i København, skal varerne frembydes for SKAT ved Toldekspedition Frihavnen. I weekenden, når Toldekspedition Frihavnen er lukket, kan varerne frembydes ved Toldekspedition Kystvejen.

Som noget nyt startede SKAT et pilotprojekt den 1. marts 2017, hvorefter varer til krydstogtsskibe i weekenden i et begrænset tidsrum kan frembydes ved et toldekspeditionssted beliggende i Københavns Havn udover toldekspedition Kystvejen.

SKAT vil orientere de skibsmæglere, som, ifølge Copenhagen Malmø Port’s hjemmeside, er mægler på de ankomne skibe om pilotprojektet.

Efter afslutning af krydstogtssæsonen i september 2017 vil SKAT evaluere på pilotprojektet med brugerne af ordningen.

I henhold til gældende EU-lovgivning skal en vare, der er under en forsendelsesprocedure, frembydes på et bestemmelsestoldsted sammen med de nødvendige oplysninger. Kun ved en sådan samtidig frembydelse af varer og dokumenter kan forsendelsesproceduren afsluttes korrekt, da bestemmelsestoldstedet derved har mulighed for at kontrollere, at de frembudte varer svarer til de varer, der på afgangstoldstedet blev henført under forsendelsesproceduren.

Der er således ikke hjemmel til at indføre en procedure, hvor varer, der er henført under en forsendelsesprocedure, fragtes direkte ombord på et krydstogtsskib uden at have være frembudt på et bestemmelsestoldsted.

Det er i forslaget anført, at hvis forsendelsesangivelsen ikke bliver afleveret til de danske toldmyndigheder, skal den virksomhed, der er angivet som modtagervirksomhed – hvilket i tilfælde med krydstogtsskibene ofte er skibsmægleren – betale den skyldige moms og told.

Hertil skal bemærkes, at opkrævning af told- og afgiftsbeløb for uafsluttede forsendelser enten sker hos den hovedforpligtede i afsenderlandet eller hos varemodtageren i Danmark. I dette tilfælde er det skibet, som er modtager af varerne.

Forslaget er implementeret i 2017.

SKAT startede et pilotprojekt den 1. marts 2017 på baggrund af forslaget. Dette projekt er nu gennemført, og konklusionerne heraf er, at der fortsat skal arbejdes videre på en smidigere proces om varernes frembydelse samt toldforretning af proviant til krydstogtskibe.

Siden marts 2017 har der været afholdt dialogmøder med skibsmæglerne, som har deres daglige arbejdsgang i Københavns Frihavn. Der har på denne baggrund i krydstogtsæsonen 2017 været mulighed for frembydelse af varer samt toldforretning i weekenderne ved Dampfærgevej 21, 2150 Nordhavn, hvilket vurderes at imødekomme problemstillingen, der er beskrevet i forslaget fra Virksomhedsforum.

Der har senest i oktober 2017 været afholdt dialogmøde med skibsmæglerne, hvor processen blev evalueret.

SKAT vil arbejde for, at der også fremover er mulighed for toldforretning ved Terminalen ved DFDS i weekenderne, i de kommende krydstogtsæsoner, hvis det er muligt. Processen er dog på nuværende tidspunkt sådan, at man i foråret hvert år tager en dialog med skibsmæglerne for at planlægge den kommende krydstogtssæson, så sæsonen kan forløbe mest smidigt. Planlægningen af toldforretningen i frihavnen vil fremadrettet afhænge af, om forudsætningerne og efterspørgslen efter ordningen fortsat er til stede i de kommende år.