Spring navigation over
Indhold start

Mere passende regler for kontrol og godkendelse af "særlige forlystelser" af mindre avanceret karakter og omfang på campingpladser mv.

Dato02.02.2017
Nummer613
TemaTurisme

Status: Behandles
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Campingpladser der ønsker at stille ”særlige forlystelser” til rådighed for deres gæster – herunder f.eks. hoppepuder, trampoliner, hoppeborge, (vand)rutsjebaner, klatrevægge og lign. – skal opnå både tilladelse og godkendelse, før forlystelserne må tages i brug, og derefter skal de kontrolleres en gang årligt af en dertil akkrediteret virksomhed.

De særlige forlystelser på campingpladser skal leve op til de samme godkendelses- og kontrolkrav som radiobiler, elastikspring og rutsjebaner i fx et omrejsende tivoli, der løbende bygges op og tages ned igen, og som generelt vil være reelle forlystelser med et større omfang, mere avanceret teknik, større maskineri og mere alvorlige risici. De særlige forlystelser på campingpladser ligger derimod ofte i forbindelse med en fast etableret legeplads og er oftest fast placeret på stedet igennem hele campingpladsens åbningssæson.

Det er en helt naturlig del af den daglige drift, at sikkerheden på campingpladsen er helt i top og at legepladser og dermed også hoppepuder og andre redskaber, der er defineret som ”særlige forlystelser” er i orden.

Der er imidlertid som nævnt jf. Bekendtgørelse om offentlige forlystelser mange krav til godkendelser og kontrol af disse ”særlige forlystelser”: Ud over en godkendelse fra politiet, skal forlystelsen godkendes og efterfølgende synes mindst én gang årligt ved et uanmeldt syn i løbet af sæsonen. Godkendelsen og det årlige syn (eller ’lovpligtige inspektion’ som en faktura beskriver) skal ske gennem et af to særligt akkrediterede institutter, Force eller Teknologisk Institut. Godkendelsen indebærer bl.a. at campingpladsen får besøg af et af institutternes medarbejdere, som inspicerer forlystelsen. Kan forlystelsen godkendes, modtager campingpladsen en logbog (også kaldet en ’tilsynsbog for forlystelsesapparater’). Prisen for godkendelsen er et engangsbeløb (en case viser et beløb i omegnen af 3.000 kr. pr. forlystelse). Afslutningsvist opkræves der et beløb på kr. 1.000-1.500 pr. forlystelse for det årlige syn.

Campingpladserne oplever korte besøg på 30-45 minutter, hvor instituttets medarbejder går en tur rundt om f.eks. hoppepuderne og kigger på, at fx vinklen på hoppepuden fra faldunderlaget er korrekt, da der kan opstå skader, hvis denne er for høj. Campingpladserne oplever, at indholdet i synsrapporten genbruges fra tidligere år, men billederne udskiftes. Der er ikke nogen yderligere kommunikation med institutterne efter besøgene.

De ”særlige forlystelser” på campingpladser som fx hoppepuder, er ofte beliggende side om side med gynger, vipper og andre legepladsinstallationer, som ikke kræver samme skrappe godkendelsesprocedure og årlige eftersyn.

De nuværende krav til den årlige godkendelse af særlige forlystelser indebærer udgifter og et tidsforbrug, der er for højt i forhold til de mindre ”særlige forlystelser”, der ofte vil være på campingpladser.

Berørte virksomheder

Der er ca. 500 campingpladser i Danmark, der potentielt vil kunne blive berørt af forslaget. Det vurderes, at ca. 400 af de 500 campingpladser har såkaldte ”særlige forlystelser”, hvoraf langt de fleste af dem vil være af mindre avanceret karakter. Der er ligeledes feriecentre, vandrerhjem mv., der har ”særlige forlystelser” af mindre avanceret karakter, som dette forslag også vil have betydning for.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår at, det skal være nemmere og mindre byrdefuldt for campingpladser og andre med ”særlige forlystelser” af mindre avanceret karakter og omfang at få godkendt og kontrolleret disse.

En mulig løsning kunne derfor være at ændre definitionen af ”særlige forlystelser” i Bekendtgørelse om offentlige forlystelser, således at særlige forlystelser af mindre avanceret karakter og omfang som fx en hoppepude, en lille klatrevæg, en trampolin eller en lille vandrutsjebane udgår af definitionen og i stedet skal leve op til samme eller lignende godkendelses- og kontrolkrav som fx legepladser.

En anden løsning kunne være at give eksempelvis Campingrådet, mulighed for at blive akkrediteret via DANAK til at kunne udføre tilsyn med særlige forlystelser af mindre avanceret karakter og omfang. Dette er ikke muligt i dag, da der stilles store krav til at blive akkrediteret, da akkrediteringen i dag også giver adgang til kontrol af store særlige forlystelser, som er mere avancerede. En målrettet akkreditering til kontrol af særlige forlystelser af mindre avanceret karakter og omfang ville kunne give Campingrådet og andre interesserede muligheden for at kunne udføre kontroller, der er målrettet de mindre særlige forlystelser og som i omfang og pris ville kunne være mere tilpasset denne type ”særlige forlystelser”.

Forslaget om eksempelvis at lade Campingrådets konsulenter udføre tilsynet, vil for mange gøre det mindre byrdefuldt og nemmere, da der vil være en synergi i de eksisterende konsulentbesøg fra Campingrådet og godkendelsen af de særlige forlystelser. Derudover vil en øget konkurrence i udbuddet af tilsynsoperatører øge konkurrencen på området og resultere i lavere priser.

Yderligere oplysninger

Af lignende ordninger kan nævnes, at Campingrådet siden år 2000 har haft et løbende og tillidsfuldt samarbejde (først med amterne og siden) med stort set alle kommuner om fastholdelsen af ”Reglerne for enhedspladsens indretning”. Under det årlige og uanmeldte besøg på den godkendte campingplads, har konsulenten besigtiget de enkelte enheder i forhold til, hvad regelsættet omfatter. Dette er meddelt til lejrchefen både under samtalen, men også på skrift efterfølgende. Denne kontrol er årlig og efter sæsonen meddelt den enkelte kommune, og eventuelle yderligere forholdsregler er herefter aftalt mellem kommunen og den pågældende konsulent fra Campingrådet.

Lovhjemmel: Bekendtgørelse nr. 502 af 17/06/2005 om offentlige forlystelser og Bekendtgørelse nr. 264 af 25/03/2010. Desuden er Dansk Standard DS/EN 14960 gældende.

Besvaret april 2019

Forslaget behandles forsat

Forslaget behandles med henblik på en nærmere analyse af mulige løsninger, herunder overvejes bl.a. muligheden for at indføre et klassifikationssystem, som indebærer, at det bliver nemmere og mindre byrdefuldt for bl.a. campingpladser med ”særlige forlystelser” af mindre avanceret karakter og omfang at få godkendt og kontrolleret disse. I forbindelse med den nærmere analyse har Justitsministeriet sammen med Rigspolitiet indledt en dialog med relevante parter på området for at nå frem til en varig løsning.

Der vurderes fortsat at være behov for at undersøge sagen nærmere for at finde frem til at varig løsning på problemet. Det endelige svar forventes færdigbehandlet i løbet af 2019.