Spring navigation over
Indhold start

Forenkling af proceduren for anmeldelser af voldelig og truende adfærd i nattelivet

Dato02.02.2017
Nummer612
TemaTurisme

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Nattelivsvirksomhederne er en integreret del af dansk turisme, og Danmark oplever et stigende antal udenlandske og danske turister, der benytter nattelivets oplevelser, mens de er på ferie her. Især København oplever stigende besøg af udenlandske gæster. I 2013 var der ca. 26 millioner besøgende på cafeer, værtshuse og diskoteker i København og på Frederiksberg. Det er vigtigt, at de mange besøgende får en god og sikker oplevelse.

Desværre oplever nattelivsvirksomheder til tider voldelig og truende adfærd fra påvirkede gæster. Trods et ønske fra de små erhvervsdrivende i nattelivet om at kunne politianmelde disse personer, er den nuværende anmeldelsesproces ikke forenelig med den daglige drift i små virksomheder.

Der er et krav om fysisk fremmøde, såfremt de erhvervsdrivende ønsker at politianmelde disse personer. I forbindelse med en hændelse på en bar på Nørrebro undlod ejeren at anmelde personen, der i forvejen havde forbud imod at indfinde sig på baren, da ejeren blev bedt om at møde op i sin virksomheds åbningstid på Station City for at foretage anmeldelsen. Det var ikke en mulighed for ejeren, hvorfor han blev nødt til at undlade at anmelde personens overtrædelse af forbuddet og truende adfærd overfor personalet.

Hændelsen er udtryk for en generel problemstilling for mindre virksomheder i nattelivssegmentet, hvor man i øjeblikket som eneejer eller bestyrer skal have mulighed for at forlade sin virksomhed og møde op på politistationen inden for politiets åbningstid og anmelde hændelsen.

En forenkling af proceduren vil øge antallet af anmeldelser og på sigt øge trygheden på små nattelivsvirksomheder som barer, bodegaer og mindre restauranter.

Berørte virksomheder

Nattelivsvirksomheder, såsom barer, bodegaer og mindre restauranter, samt vagtselskaber.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at virksomheder digitalt skal kunne politianmelde personer, der overtræder loven, således at ejeren af virksomheden ikke skal møde fysisk op på politistationen.

Besvaret juni 2017.
Forslaget gennemføres i mindre grad.
Virksomhedsforum har anført, at der er krav om fysisk fremmøde, såfremt erhvervsdrivende ønsker at politianmelde voldelige og truende gæster. Virksomhedsforum har endvidere anført, at der er en generel problemstilling vedrørende mindre erhvervsdrivendes muligheder for at forlade deres virksomhed for at møde op på politistationen inden for politiets åbningstid og politianmelde en hændelse.
Regeringen har til brug for besvarelsen af forslaget anmodet om en udtalelse fra Rigspolitiet.
Rigspolitiets har i den forbindelse oplyst, at der ikke er et krav om fysisk fremmøde ved anmeldelser af den pågældende karakter.
De pågældende typer hændelser vil typisk blive anmeldt, når hændelsen finder sted, hvorefter politiet på baggrund af en vurdering af hændelsens karakter og eventuelle samtidige hændelser i politikredsen på det pågældende tidspunkt vil disponere politi til stedet.
Såfremt der ikke sendes politi til stedet, eller hvis der ikke er sket anmeldelse i forbindelse med hændelsen, så vil anmeldelsen kunne ske telefonisk ved henvendelse til politikredsens servicecenter på 114 eller ved fremsendelse af mail, men der vil selvfølgelig også kunne ske anmeldelse ved personligt fremmøde i politiets ekspedition i åbningstiden.
I forbindelse med anmeldelser om voldelig og truende adfærd i nattelivet vil det imidlertid være en nødvendig del af efterforskningen, at der sker afhøring af både anmelder samt af en eventuel formodet gerningsmand, ligesom det kan blive aktuelt at afhøre eventuelle vidner. De nærmere rammer herfor aftales med politiet i den enkelte sag, men der vil som udgangspunkt være tale om en afhøring på politistationen.
Rigspolitiet er i øjeblikket i færd med at udarbejde en digital anmeldelsesplatform, der sikrer, at anmeldelserne integreres direkte i politiets sagsbehandlingssystemer.
Der arbejdes indtil videre alene med digital anmeldelse af tyveri og hærværk, da disse typer overtrædelser dækker et meget stort antal anmeldelser, ligesom de pågældende overtrædelser rent sagsbehandlings-mæssigt egner sig til at kunne behandles digitalt.
Formålet med den digitale anmeldelsesplatform er, at:
- Udvikle en brugervenlig selvbetjeningsløsning, som giver flere borgere incitament til at anmelde tyveri og hærværk via politi.dk.
- Minimere ressourceforbruget i servicecentre og andre dele af sagsbehandlings-kæden til behandlingen af tyveri- og hærværksanmeldelser, der indgives via hjemmesiden gennem integration med politiets sagsbehandlingssystemer, og
- Standardisere og øge kvaliteten af de informationer politiet modtager i forbindelse med anmeldelser af tyveri og hærværk indgivet via hjemmesiden.
Rigspolitiet afventer erfaringerne med de iværksatte digitale anmeldelsesordninger, før en stillingtagen til eventuelle udvidelser af omfanget af digitale anmeldelser.
Regeringen er enig i, at det bør afhænge af en konkret politifaglig vurdering af bl.a. hændelsens karakter sammenholdt med de øvrige hændelser i politikredsen på det pågældende tidspunkt, om der skal sendes uniformeret politi til stedet.
Samtidig er det afgørende for retshåndhævelsen over for vold og truende adfærd, at personer, der måtte have overværet, eller som måtte have viden om sådanne forhold, anmelder dette til politiet. Justitsministeriet kan i den forbindelse oplyse, at ministeriet har iværksat en kortlægning af politiets møde med borgerne, herunder borgere der via 112 eller 114 ønsker at anmelde en forbrydelse. Samtidig arbejdes der – som anført af Rigspolitiet – på en digital løsning, der bl.a. skal gøre det muligt for borgere og erhvervsdrivende på en let og enkel måde at indlevere AV-materiale til politiet om f.eks. en voldsepisode.

Forslaget er implementeret i 2017.

Virksomhedsforum har anført, at der er krav om fysisk fremmøde, hvis erhvervsdrivende ønsker at anmelde voldelige og truende gæster, og at der er en generel problemstilling vedrørende mindre erhvervsdrivendes muligheder for at forlade deres virksomhed for at møde op på politistationen inden for politiets åbningstid og anmelde en hændelse.

Til brug for besvarelsen af forslaget i juni 2017 blev der indhentet en udtalelse fra Rigspolitiet, der oplyste, at der ikke er et krav om fysisk fremmøde ved anmeldelser af den pågældende karakter.

Det blev desuden oplyst, at de pågældende typer hændelser typisk vil blive anmeldt, når hændelsen finder sted, hvorefter politiet på baggrund af en vurdering af hændelsens karakter og eventuelle samtidige hændelser i politikredsen på det pågældende tidspunkt vil disponere politi til stedet. Regeringen er enig i, at det bør afhænge af en konkret politifaglig vurdering af bl.a. hændelsens karakter sammenholdt med de øvrige hændelser i politikredsen på det pågældende tidspunkt, om der skal sendes uniformeret politi til stedet.

Hvis der ikke sendes politi, eller hvis der ikke er sket anmeldelse i forbindelse med hændelsen, vil anmeldelsen kunne ske telefonisk ved henvendelse til politikredsens servicecenter på 114 eller via mail, men der vil selvfølgelig også kunne ske anmeldelse ved personligt fremmøde i politiets ekspedition i åbningstiden.

Herudover er der mulighed for i et vist omfang, at politiets afhøring af den erhvervsdrivende kan ske telefonisk, så den pågældende ikke behøver at møde op selv. Der kan dog afhængigt af den konkrete sag være tilfælde, hvor det er nødvendigt at foretage en afhøring personligt, f.eks. hvis der skal foretages fotokonfrontation. Der vil desuden som udgangspunkt oftest også være mulighed for at blive afhørt på tidspunkter, der passer den erhvervsdrivende bedst.

Den problematik, som beskrives af Virksomhedsforum, er således blevet håndteret, idet der ikke gælder et krav om fysisk fremmøde ved anmeldelser af den pågældende karakter. Erhvervsdrivende behøver således ikke at forlade deres virksomhed for at anmelde en forbrydelse til politiet.

Ved besvarelsen i juni 2017 blev det endvidere oplyst, at Rigspolitiet var i færd med at udarbejde en digital anmeldelsesplatform for så vidt angår anmeldelse af tyveri og hærværk, hvilket sikrer, at anmeldelserne integreres direkte i politiets sagsbehandlingssystemer. Arbejdet pågår fortsat. Der arbejdes indtil videre alene med digital anmeldelse af tyveri og hærværk, da disse typer forbrydelser dækker et meget stort antal anmeldelser, ligesom de pågældende overtrædelser rent sagsbehandlingsmæssigt egner sig til at kunne behandles digitalt.

Erfaringerne med de iværksatte digitale anmeldelsesordninger afventes, før en stillingtagen til eventuelle udvidelser af omfanget af digitale anmeldelser.

Endelig blev det ved besvarelsen i juni 2017 oplyst, at Justitsministeriet havde iværksat en kortlægning af politiets møde med borgerne, herunder borgere, der via 112 eller 114 ønsker at anmelde en forbrydelse. Kortlægningen er færdig og kan læses på Justitsministeriets hjemmeside. Justitsministeren har på den baggrund besluttet at iværksætte en række initiativer, der bl.a. sætter fokus på politiet som serviceorienteret myndighed. Samtidig er der siden besvarelsen i juni 2017 blevet etableret en digital løsning, der bl.a. gør det muligt for borgere og erhvervsdrivende på en let og enkel måde at indlevere AV-materiale til politiet om f.eks. en voldsepisode.