Spring navigation over
Indhold start

Færre kontrolbesøg på campingpladser med swimmingpools

Dato02.02.2017
Nummer625
TemaTurisme

Status: Gennemføres delvist
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Campingpladser med swimmingpools og andre turistvirksomheder med mindre svømmeanlæg skal ifølge vejledning til svømmebadsbekendtgørelsen leve op til mange forskellige kontrolbesøg og kontroller fra mange forskellige tilsynsmyndigheder (Kommunen, Politiet og Arbejdstilsynet samt et privat akkrediteret firma og egenkontrol).


Det betyder blandt andet, at campingpladser med swimmingpools hver måned skal have et privat akkrediteret firma til at tage vandprøver af deres swimmingpools. Prøverne bliver undersøgt og resultaterne sendes til både embedslæge og kommunen. Derudover kommer kommunen typisk på et årligt godkendelsesbesøg for en større gennemgang af swimmingpoolen og området omkring poolen.

Der er mange besøg, som campingpladserne skal forholde sig til, og mange gange er der ikke noget nyt at berette fra besøget.

Det er i dag muligt for kommunerne at målrette deres tilsyn og gøre det risikobaseret, således at de campingpladser og andre turismevirksomheder med mindre svømmeanlæg, der overholder alle krav og har en professionel drift af svømmeanlægget, kan få besøg sjældnere end andre, der kræver en øget kontrol. Det er imidlertid ikke noget, som kommunerne i særlig høj grad benytter sig af og dermed bliver alle virksomheder pålagt de samme kontrolkrav uanset risiko. Der er derfor behov for information og vejledning til kommunerne, så de i langt højere grad anvender de muligheder, som de har i dag og dermed fjerner kontrolbesøg og det administrative besvær, der er forbundet med det, for kommunerne.

Berørte virksomheder

Der er ca. 500 campingpladser i Danmark, der potentielt vil kunne blive berørt af forslaget. Det vurderes, at ca. 200 af de 500 campingpladser har swimmingpools af mindre eller større karakter. Der er ligeledes feriecentre, vandrerhjem, hoteller mv., der har mindre svømmeanlæg som swimmingpools/spabade, som dette forslag også vil have betydning for. Forslaget her vedrører således kun virksomheder med mindre svømmeanlæg og ikke virksomheder som fx vandlande og andre med store og meget komplekse svømmeanlæg, der kræver en større grad af kontrol.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at det præciseres i vejledningen til svømmebadsbekendtgørelsen, som både er henvendt til kontrolmyndigheder (fx kommunen) og til de ansvarlige og personalet på svømmebadsanlæg, at det er muligt for kommuner at gennemføre en risikobaseret kontrol, og at der beskrives eksempler på, hvordan dette kan gennemføres i praksis. En præcisering i vejledningen bør desuden følges op af en informationsindsats over for kommunerne omkring emnet.

I forlængelse af dette foreslås det, at man i vejledningen som udgangspunkt lægger op til, at der indføres en risikobaseret kontrol, således at de almindeligvis månedlige kontrolbesøg fra det private akkrediterede firma sker sjældnere på de campingpladser og andre turismevirksomheder med mindre svømmeanlæg, hvor der ingen anmærkninger har været i en længere periode. Der foreslås en model, hvor man kører med månedlige besøg det første år, og kvartalsvise besøg det efterfølgende år, såfremt der ingen anmærkninger har været i det forgangne års 12 besøg. Sker der anmærkninger ved et af besøgene, genoptages de månedlige besøg.

Yderligere oplysninger

Jf. vejledningen til svømmebadsbekendtgørelsen er det op til kommunalbestyrelsen at fastsætte hyppigheden af tilsynet ud fra dennes ”kendskab til og vurdering af svømmebadets drift og overholdelse af de hygiejniske krav” (side 68, 11. Tilsyn, første afsnit i vejledningen). De i forslagene nævnte kontrolbesøg fra hhv. kommunen og det private firma, er erfaringer fra flere uafhængige campingpladser i forskellige kommuner. Det formodes derfor, at dette er den sædvanlige håndtering af kravene.

Besvaret juni 2017.

Forslaget gennemføres i betydelig grad.

Forslaget gennemføres i betydelig grad, idet MST vil udarbejde en tilføjelse til vejledningen der udfolder kap 4, Tilsyn og påbud i svømmebadsbekendtgørelsen, og fremsende det til kommunerne. Desuden vil der ved en opdatering af ”Vejledning om kontrol med svømmebade” blive lagt mere fokus på, at kommuneren kan målrette deres tilsyn og eksempelvis kan foretage risikobaserede tilsyn samt justere frekvensen af tilsyn på baggrund af kommunens kendskab og vurdering af det konkrette svømmebads drift.

Svømmebadsbekendtgørelsen med tilhørende bilag har de badendes helbred, sundhed og hygiejne i fokus, og kvaliteten af bassinvandet er yderst følsomt for den akutte belastning. Det betyder, at parametre der måles for som pH, konc. af mikroorganismer og klorerede biprodukter kan ændres hurtigt over tid, og derfor kan det ikke generelt anbefales, at tilsyn (”kontrolbesøg”) udføres kvartalsmæssigt, som forslået af virksomhedsforum. Det er kommunen, som er myndighed på området i forhold til tilsyn og påbud af svømmebadsanlæg, og dermed træffer afgørelse og tager ansvaret for konkrete vurderinger af hyppighed af tilsyn udført på det specifikke svømmebadsanlæg. MST kan således ikke generelt opfordre til færre tilsyn.

Forslaget er ikke implementeret

Status december 2018.

Miljøstyrelsen vil i 2019 fremsende et notat til kommunerne, der uddyber kapitel 4 i svømmebadsbekendtgørelsen om tilsyn og påbud. Desuden vil der senere ved en opdatering af ”Vejledning om kontrol med svømmebade” blive lagt mere fokus på, at kommuneren kan målrette deres tilsyn og eksempelvis kan foretage risikobaserede tilsyn samt justere frekvensen af tilsyn på baggrund af kommunens kendskab og vurdering af det konkrette svømmebads drift.

Effekten vil blive, at virksomhederne kan modtage godkendelser fra kommunen, hvor vilkårene, der beskriver hyppigheden af tilsyn, er endnu mere målrettede og tilpassede forholdene i det konkrete svømmebadsanlæg mv. Konsekvensen af dette kan blive en tids- og økonomisk besparelse for virksomhederne.