Spring navigation over
Indhold start

Handel med brugte genstande: Mere tidssvarende registrering af købs- og salgstransaktioner

Dato02.02.2017
Nummer611

Status: Gennemføres delvist
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Det fremgår af bekendtgørelse nr. 7 af 9. januar 1969 om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed, at ”[n]æringsdrivende, der udøver virksomhed ifølge bevilling til handel med brugte genstande eller til pantelånervirksomhed (…) skal føre forretningsbøger der er autoriseret af politiet (§ 3), hvori ”indføres ethvert køb, salg eller lån under et særligt løbenummer samtidig med forretningens afslutning” (§ 4).

Der er således krav om, at virksomheder, der handler med brugte genstande, manuelt indfører købs- og salgstransaktioner i en bog autoriseret af en dansk myndighed.

Udover at en sådan form for registrering medfører en stadig større administrativ byrde pga. væksten i handlen med brugte genstande, så virker de gældende krav til manuel registrering utidssvarende i forhold til nutidens teknologiske muligheder.

En virksomhed indenfor handel med brugte elektronikgenstande beretter eksempelvis, at virksomheden har etableret en online løsning, der gør det muligt for sælgeren af en brugt iPhone at legitimere sig via NemID og registrere ID-nummeret på telefonen. Løsningen opfylder således kravene om identifikation af sælger/køber og registrering af den solgte genstand. Løsningen tillades derfor også i en række andre lande, hvor virksomheden driver forretning, men ikke umiddelbart i Danmark.

Berørte virksomheder

Ca. 2100 genbrugsbutikker, antikvariater og øvrige virksomheder, der sælger antikviteter og brugte varer i forretninger.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at gældende regulering gøres tidssvarende under stadig hensyntagen til den fortsatte mulighed for at efterforske handel med stjålne varer. Én mulighed kunne være at gøre det muligt for de berørte virksomheder, uden forudgående tilladelse, at benytte online- og andre IT-baserede løsninger, såfremt disse løsninger gør det muligt for virksomheden at stille de nødvendige oplysninger om købet, salget eller lånet til rådighed på forlangende.

Yderligere oplysninger

Forslaget skal ses i sammenhæng med forslag nr. 478 (”Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed”), hvori det foreslås at gældende regulering tilpasses, så det bliver muligt for virksomheder at handle med brugte varer udelukkende via internettet.

Besvaret juni 2017.

Forslaget gennemføres delvist.

Virksomhedsforum foreslår, at reguleringen af handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed gøres mere tidssvarende i forhold til registrering af købs- og salgstransaktioner. Det skal ske under stadig hensyntagen til den fortsatte mulighed for at efterforske handel med stjålne varer. Mere konkret foreslår Virksomhedsforum, at der uden forudgående tilladelse skal kunne benyttes online- og andre IT-baserede løsninger, såfremt disse løsninger gør det muligt for virksomheden at stille de nødvendige oplysninger om købet, salget eller lånet til rådighed på forlangende.

Forslaget tager udgangspunkt i, at virksomheder, der handler med brugte genstande samt udøver pantelånervirksomhed, i dag skal føre forretningsbøger, som autoriseres af politiet. Virksomhedsforum har i den forbindelse henvist til, at de gældende regler medfører en stadig større administrativ byrde på grund af væksten i handelen med brugte genstande, og at kravet om manuel registrering virker utidssvarende i forhold til nutidens teknologiske muligheder.

Justitsministeriet kan henvise til ministeriets besvarelse af Virksomhedsforums forslag nr. 478. Heraf fremgår det, at Justitsministeriet er opmærksom på, at reglerne i lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed er blevet til i en tid, hvor de teknologiske muligheder var helt anderledes end i dag, og bl.a. derfor enig i, at reglerne bør gennemgås med henblik på at blive tilpasset det moderne samfund.

Det fremgår endvidere, at Justitsministeriet på den baggrund har overvejet, hvorledes en sådan gennemgang mest hensigtsmæssigt bør foretages. Justitsministeriet finder, at et sagkyndigt udvalg bestående af repræsentanter fra relevante myndigheder og brancheorganisationer, er rettest til at gennemgå og overveje behovet for at ændre de gældende regler med henblik på at tilpasse dem den samfundsmæssige og teknologiske udvikling, herunder i forhold til anvendelsen af internettet. Et sådant udvalg vil bl.a. skulle overveje, hvordan de involverede hensyn, herunder hensynet til en effektiv kontrol med handelen med brugte genstande, hensynet til de erhvervsdrivende og hensynet til forbrugerne, samlet set bedst kan varetages.

Endelig fremgår det, at Justitsministeriet primo 2017 vil tage initiativ til nedsættelse af et sådant udvalg. Udvalget vil samtidig skulle gennemgå og overveje ændringer af auktionslederloven, da de samme problemstillinger i det væsentligste gør sig gældende i forhold til disse regler. Justitsministeriet kan supplerende oplyse, at man for tiden er ved at nedsætte udvalget.

Forslaget er ikke implementeret

Virksomhedsforum foreslår, at reguleringen af handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed gøres mere tidssvarende i forhold til registrering af købs- og salgstransaktioner. Det skal ske under stadig hensyntagen til den fortsatte mulighed for at efterforske handel med stjålne varer. Mere konkret foreslår Virksomhedsforum, at der uden forudgående tilladelse skal kunne benyttes online- og andre IT-baserede løsninger, såfremt disse løsninger gør det muligt for virksomheden at stille de nødvendige oplysninger om købet, salget eller lånet til rådighed på forlangende.

Forslaget tager udgangspunkt i, at virksomheder, der handler med brugte genstande samt udøver pantelånervirksomheder, i dag skal føre forretningsbøger, som autoriseres af politiet. Virksomhedsforum har i den forbindelse henvist til, at de gældende regler medfører en stadig større administrativ byrde på grund af væksten i handelen med brugte genstande, og at kravet om manuel registrering virker utidssvarende i forhold til nutidens teknologiske muligheder.

Justitsministeriet kan henvise til ministeriets besvarelse af Virksomhedsforums forslag nr. 478. Heraf fremgår det, at Justitsministeriet er opmærksom på, at reglerne i lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed er blevet til i en tid, hvor de teknologiske muligheder var helt anderledes end i dag, og bl.a. derfor er enig i, at reglerne bør gennemgås med henblik på at blive tilpasset det moderne samfund.

Det fremgår endvidere, at Justitsministeriet på den baggrund har overvejet, hvorledes en sådan gennemgang mest hensigtsmæssigt bør foretages. Justitsministeriet fandt i den forbindelse, at et sagkyndigt udvalg bestående af repræsentanter fra relevante myndigheder og brancheorganisationer er rettest til at gennemgå og overveje behovet for at ændre de gældende regler med henblik på at tilpasse dem den samfundsmæssige og teknologiske udvikling, herunder i forhold til anvendelsen på internettet. Et sådant udvalg vil bl.a. skulle overveje, hvordan de involverede hensyn, herunder hensynet til en effektiv kontrol med handelen med brugte genstande, hensynet til de erhvervsdrivende og hensynet til forbrugerne samlet set bedst kan varetages.

Justitsministeriet nedsatte på den baggrund i maj 2017 Udvalget om revision af auktionslederloven og loven om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed. Udvalget skal samtidig gennemgå og overveje ændringer af auktionslederloven, da de samme problemstillinger i det væsentligste gør sig gældende i forhold til disse regler. Justitsministeriet kan supplerende oplyse, at udvalget afholdt sit første møde i oktober 2017. Udvalget har afholdt 6 møder i 2018. Ifølge udvalgets kommissorium skal udvalget tilrettelægge sit arbejde således, at det så vidt muligt er afsluttet i løbet af sommeren 2019. Der skal herefter tages stilling til det videre forløb, herunder evt. udarbejdelse og fremsættelse af et lovforslag.