Spring navigation over
Indhold start

Bagatelgrænse ved VVM-screening

Dato02.02.2017
Nummer622
TemaTurisme

Status: Behandles
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

En række virksomheder og projekter inden for turisterhvervet er omfattet af VVM-bekendtgørelsen, hvorfor der som minimum skal gennemføres en VVM-screening, inden projekter må igangsættes. VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet, og det er et krav, at man ved anlægsprojekter vurderer deres indvirken på miljøet. Ved større projekter er der krav om en mere omfangsrig VVM redegørelse. I VVM-screeningen skal virksomheden blandt andet redegøre for eventuelt farligt affald, spildevand, råstofforbrug samt projektets volumenmæssige udformning. Ligesom virksomheden skal redegøre for anlæggets placering i forhold til naboarealer, vådområder, skov og andre beskyttede områder. Eksempelvis er forlystelsesparker inkluderet i VVM-bekendtgørelsens bilag 2, og skal dermed jf. §16 screenes, inden de må igangsætte projekter uanset størrelsen på projektet.

Forlystelsesparker skal eksempelvis, hver eneste gang de udskifter en forlystelse med en anden forlystelse, udarbejde en VVM-screening, uanset at man ikke bygger højere, støjer mere eller, at projektet på anden vis vil have negative miljømæssige konsekvenser. Forlystelsesparker investerer typisk i en ny forlystelse med 1-2 års mellemrum, for hele tiden at kunne tiltrække nye og fastholde eksisterende gæster. Der er derfor tale om en tilbagevendende udgift og byrde for forlystelsesparkerne.

Den nuværende lovgivning påfører forlystelsesparkerne unødvendige udgifter både i forhold til gebyrer og administration i de tilfælde, hvor der bare er tale om, at en kørende forlystelse udskiftes med en anden, og hvor den nye forlystelse tydeligvis ikke medfører, at miljøbelastningen i forbindelse med ændringen overstiger, hvad der oprindeligt er givet tilladelse til.

Det vurderes, at såfremt virksomheden skal have en ekstern rådgiver til at udarbejde VVM-screeningen, så koster det omkring 25.000 kr. at få rådgivningsvirksomheden til at udfærdige VVM-screeningen.

Berørte virksomheder

Forlystelsesparker, campingpladser og feriecentre, som alle sammen er inkluderet i bilag 2 til VVM-bekendtgørelsen, og dermed er omfattet af pligten til at gennemføre VVM-screening. Det vurderes, at 600-700 virksomheder inden for turisterhvervet er omfattet af reguleringen.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at der indføres en bagatelgrænse, så mindre projekter, der ikke har nogen negativ indvirken på miljøet, er fritaget for screening, så eksempelvis udskiftning af kørende forlystelser, hvor man ikke bygger højere, hvor forlystelsen bruger mindre strøm, udleder mindre, støjer mindre osv. end den forlystelse, der tidligere stod der, er fritaget for screening. Forslaget forringer ikke sikkerheden, da VVM-bekendtgørelsen ikke regulerer sikkerhed og arbejdsmiljø omkring en forlystelse.

Yderligere oplysninger

VVM-bekendtgørelsen (Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 957 af den 27. juni 2016) særligt bilag 2, punkt 14.

Virksomhedsforum har tidligere stillet forslag 121 og 187 omhandlende VVM.