Spring navigation over
Indhold start

Bedre muligheder for at oplyse om allergener i fødevarer

Dato02.02.2017
Nummer621
TemaTurisme

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Alle spisesteder, som tilbyder turister og andre kunder mad og måltider, skal oplyse, hvilke allergene ingredienser de tilsætter fødevaren/maden.

Reglerne om mærkning ift allergener tager afsæt i regulering af information på standardiserede færdigpakkede fødevarer, hvor det er muligt i f.eks. en pakke chokolade at skrive, at der kan forekomme utilsigtede, allergene stoffer i varen. Dette må man kun oplyse, hvis fødevarevirksomheden kan dokumentere, at den har gjort, hvad der er muligt for, at forhindre utilsigtede allergener i produktet.

Det vil imidlertid være en uoverstigelig byrde for små detailvirksomheder med meget varieret produktion af mad, sammensat af mange forskellige ingredienser, at undgå utilsigtede allergener i maden. Det er derfor ikke hensigtsmæssigt at de kun må oplyse, at der kan forekomme utilsigtede allergener i maden, hvis de har omlagt deres produktion til at efterleve de helt specifikke krav til håndtering af disse allergener.

I praksis betyder det, at særligt mindre virksomheder, som f.eks. restauranter, caféer mv. med håndværksmæssig produktion, f.eks. smørrebrød, har en udfordring i forhold til spor af allergene stoffer i maden. Disse virksomheder har i praksis ikke mulighed for at indrette deres produktion, så der med sikkerhed ikke forekommer spor af allergene stoffer i maden. Udover allergene ingredienser, der tilsættes bevidst til en fødevare, kan der ske en utilsigtet overførsel af allergener, der håndteres i samme lokaler, med samme redskaber, udstyr og maskiner. Det sker, da der aldrig i en håndværksproduktion kan opnås total adskillelse eller undgås krydskontakt, som det er tilfældet i en stor industriproduktion med en produktionslinje til et eller få produkter.

Disse restauranter har særlig interesse i at oplyse forbrugeren om risikoen for spor af allergener, hvilket ikke er tilladt. Hvis virksomheden oplyser, at der kan forekomme utilsigtede allergene stoffer i maden, vil de risikere at komme i strid med fødevarereglerne.

Berørte virksomheder

Alle virksomheder, som er underlagt fødevarekontrollen, herunder alle spisesteder, som tilbyder mad til turister, turistattraktioner, cafeer og virksomheder der sælger ”mad på farten” (kiosker, servicestationer, restauranter, hoteller, osv.)

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at det undersøges om den danske håndhævelse af de pågældende regler kan tilpasses, så det kan indrettes på en mindre byrdefuld måde. Dette skal gøre det muligt for virksomheder at oplyse om utilsigtede allergene stoffer, uden at risikere at pådrage sig en forbrugersag/-produktansvarssag og sanktioner i form af indskærpelser, påbud og administrative bøder fra fødevaremyndigheden. Virksomheden skal fortsat kunne oplyse om, hvilke allergene ingredienser den har tilsat maden, jf. EU mærkningsforordningen.

I forhold til gode arbejdsgange for at undgå utilsigtede allergene stoffer i maden foreslås, at de nuværende arbejdsgange, som tager udgangspunkt i mikrobiologiske og hygiejniske kriterier, fastholdes, så arbejdsgangene ikke skal omlægges i restauranter og øvrige små virksomheder med håndværksfremstillede, ikke-færdigpakkede fødevarer.

Yderligere oplysninger

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 og (EF) nr. 1925/2006 og om ophævelse af Kommissionens direktiv 87/250/EØF, Rådets direktiv 90/496/EØF, Kommissionens direktiv 1999/10/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF, Kommissionens direktiv 2002/67/EF og 2008/5/EF og Kommissionens forordning (EF) nr. 608/2004.

Virksomhedsforum stillede i forbindelse med temaet om dagligvarebranchen et forslag om utilsigtede allergener (forslag 529). Det tidligere forslag handlede om ændring i Fødevarestyrelsens praksis, men tog ikke stilling til den problemstilling, der beskrives i ovenstående.

Besvaret juni 2017.

Forslaget gennemføres delvist.

Det er vigtigt, at den allergene forbruger sikres et bredt fødevareudbud. Hvis virksomheder, herunder detailvirksomheder, ikke skulle forholde sig til allergener og kontamination, ville det blive umuligt for den allergene forbruger at købe eller spise mad ude. Derfor er det ikke hensigtsmæssigt hverken at ændre gældende regler eller håndhævelsen heraf.

Den grundlæggende problemstilling er, om en detailvirksomhed skal tage højde for allergener ved produktion. Det er imidlertid ganske klart, at det er producentens ansvar at planlægge produktionen så kontaminering undgås, og at det færdige produkt kun indeholder de tilsatte ingredienser. Det fremgår af art. 5, stk. 2, litra a, i hygiejneforordningen[1], at virksomheder skal etablere, implementere og vedligeholde en fast procedure eller procedurer baseret på HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) principper, dvs. identificere risici, som skal forebygges, elimineres eller reduceres til et acceptabelt niveau. Allergener er en sådan ”risiko”, og ”håndtering af allergener” skal derfor medtages i en branchekode eller alternativt i den enkelte virksomheds egenkontrol.

Fødevarestyrelsen er klar over, at det er vanskeligt helt at undgå kontaminering/overslæb, og af art. 5, stk. 2, fremgår det da også, at det kan være tilstrækkeligt, at risici ”reduceres til et acceptabelt niveau”. Det er altså ikke et ultimativt krav, at kontaminering ikke forekommer. Men Fødevarestyrelsen kræver, at der gøres en reel indsats for at undgå kontaminering, herunder at virksomheder tænker allergener ind, når produktionen planlægges. Hvis virksomhederne følger disse arbejdsgange, kan de frit oplyse kunder om risikoen for utilsigtet indhold af allergener. Fødevarestyrelsen har en løbende god og åben dialog med branchen på området og vil gerne fortsætte dialogen.

[1] Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne.

Forslaget er implementeret i 2017.

Fødevarestyrelsen har, ud over den løbende dialog med branchen, haft møde og deltaget på virksomhedsbesøg, hvor styrelsen har vejledt om mulighederne for at oplyse om allergener inden for lovgivningens rammer og drøftet konkrete løsningsforslag.