Spring navigation over
Indhold start

Omdefinér dele af Københavns Havn, så det ikke er åbent hav

Dato02.02.2017
Nummer607
TemaTurisme

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Det ville være attraktivt, også for krydstogtsskibe og terminaler, hvis man kunne sejle turisterne ind til København. Det ville skabe bedre oplevelser for turisterne end i dag, hvor de køres igennem Nordhavn. Det er ikke muligt at gøre i dag, hvor mindre passagerbåde ikke kan besejle Nordhavnen. Det vil kunne lette adgangen til byen, såfremt der i den eksisterende regulering af vandarealet omkring Københavns Havn blev skabt rum for, at mindre passagerskibe (såsom havnebusserne og kanalrundfarterne) kunne besejle Oceankaj i København. Mellem Oceankajen og det nuværende havneområde er ca. 300 meter, som søfartsmyndighederne definerer som ”åbent hav”, og hvor der er særlige regler for besejling, som hovedstadens havnebusser/kanalrundfarter ikke opfylder.

På nuværende tidspunkt forhindrer de 300 meter med ”åbent hav” reelt mindre passagerskibe fra at kunne løfte denne opgave, fordi de mindre passagerskibe skal være godkendt til sejlads på åbent hav, hvilket de mindre skibe som sejler i indre havn ikke er. Sejlads på åbent hav stiller en lang række krav til sikkerhed og lignende.

Konsekvensen af den eksisterende regulering betyder, at der er et massivt trafikalt pres på den ene vej ud af Nordhavnen. En ændring vil være med til at aflaste vejnettet, mindske forsinkelser, skabe nye forretningsmuligheder og være med til at styrke Københavns position som en attraktiv krydstogts destination. Det må forventes, at det trafikale pres kun vil stige i takt med, at Nordhavnen udbygges yderligere, samt med de stadig større krydstogtsskibe.

Lovgivningen skal være i trit med de erhvervsmæssige muligheder, der er i dag og det er de ikke på dette område.

Berørte virksomheder

Virksomheder, som potentielt kan se dette som et nyt forretningsområde, både eksisterende transportører og nye.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at den nuværende definition af, hvad der indgår som havneområde justeres, så det udvides, og der opstilles eventuelt supplerede betingelser om, at de mindre passagerskibe kun må besejle Oceankaj i sommerhalvåret fra 1. april til 30. september.

Yderligere oplysninger

Bl.a. Bekendtgørelse af lov om sikkerhed til søs (Søsikkerhedsloven).

Besvaret juni 2017.

Forslaget gennemføres.

Virksomhedsforum foreslår, at den nuværende definition af, hvad der indgår som havneområde justeres, så det udvides, og der opstilles eventuelt supplerede betingelser om, at de mindre passagerskibe kun må besejle Oceankaj i sommerhalvåret fra 1. april til 30. september.

Efter de gældende regler er det imidlertid allerede muligt for Søfartsstyrelsen at tillade, at mindre passagerskibe må besejle Oceankaj. Det skyldes, at der ikke er nogen fast grænse for ”havneområdet” i Bekendtgørelse nr. 916 af 3. marts 2013 om passagerfartøjer udelukkende i fart i havneområder eller på indsøer mv., og at der ikke er nogen sammenhæng med det af Trafik- og Byggestyrelsen definerede søområde for København Havn, jf. Bekendtgørelse nr. 1666 om fastsættelse af København Havns søområde.

Det er Søfartsstyrelsen, der foretager en sikkerhedsgodkendelse af det enkelte fartøj. Herunder tager styrelsen – ud fra en risikovurdering – stilling til det individuelle fartøjs fartsområde. I denne risikovurdering lægges der bl.a. vægt på forhold som fartøjets redningsudstyr, brandsikring, beredskabet i land og de forventede vejr- og søforhold.

De fartøjer, der er omfattet af ovenstående Bekendtgørelse nr. 916, har således i dag alle en tilladelse til sejlads med passagerer med et fartområde, der er afgrænset til sejlads inden for molerne i Københavns Havn (Kronløbet og Lynetteløbet), hvilket ikke omfatter Oceankaj. Fælles for disse fartøjer er, at de i tilfælde af en alvorlig søulykke er afhængige af redning fra eksternt beredskab.

Såfremt de pågældende fartøjer ud fra en sikkerhedsmæssig vurdering findes egnede til det, kan reglerne umiddelbart godt rumme at give tilladelse til sejlads i det ønskede område.

De pågældende rederier er derfor meget velkomne til at ansøge Søfartsstyrelsen om et udvidet sejladsområde, der indbefatter Oceankaj. En sådan udvidelse er betinget af, at operatørerne kan påvise, at alle passagerer kan blive reddet ved enhver form for søulykke i det ønskede sejladsområde. Det er operatørens ansvar, at alle passagerer kan blive reddet ved en alvorlig søulykke.

Søfartsstyrelsen indgår gerne i dialog med erhvervet i forhold til at udrydde eventuelle uklarheder omkring mulighederne inden for reglerne.

Forslaget vurderes således at være gennemført, da det ønskede formål med forslaget allerede – uden regelændringer – kan ske efter en konkret sikkerhedsvurdering af det enkelte fartøj.

Forslaget er implementeret i 2017.

Virksomhedsforum foreslog, at den nuværende definition af, hvad der indgår som havneområde justeres, så det udvides, og der opstilles eventuelt supplerede betingelser om, at de mindre passagerskibe kun må besejle Oceankaj i sommerhalvåret fra 1. april til 30. september.

Efter de gældende regler er det allerede muligt for Søfartsstyrelsen at tillade, at mindre passagerskibe må besejle Oceankaj. Det skyldes, at der ikke er nogen fast grænse for ”havneområdet” i Bekendtgørelse nr. 916 af 3. marts 2013 om passagerfartøjer udelukkende i fart i havneområder eller på indsøer mv., og at der ikke er nogen sammenhæng med det af Trafik- og Byggestyrelsen definerede søområde for København Havn, jf. Bekendtgørelse nr. 1666 om fastsættelse af København Havns søområde. Forslaget anses for at være gennemført, da de eksisterende regler kan rumme Virksomhedsforums forslag.