Spring navigation over
Indhold start

Enklere håndhævelse af dokumentationskrav i 1/3-reglen

Dato02.02.2017
Nummer620
TemaTurisme

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Detailvirksomheder må have et begrænset salg af animalske fødevarer til andre detailvirksomheder, hvis de er registeret til det og kan dokumentere at de overholder betingelser om mængde- og afstandsgrænser.

En registreret detailvirksomhed må dog kun have et begrænset salg til andre detailvirksomheder, der afsætter direkte til den endelige forbruger, hvis ikke den skal miste sin status som detailvirksomhed. Reglen om begrænset salg er også kendt som 1/3-reglen. Det begrænsede salg kan f.eks. være fra fødevareproducerende detailvirksomhed som fx restaurant, der sælger tillavede retter til den nærliggende café.

Reglen betyder således, at max en 1/3 af virksomhedens salg af animalske fødevarer må ske til en anden detailvirksomhed /spisested.

Der er et dokumentationskrav om, at virksomhederne skal føre mængderegnskab og kr./øre regnskab med 1/3 reglen. Under de nuværende regler er det meget tidskrævende at sortere, veje og beregne, hvor store mængder af det indkøbte og producerede mad, som er animalsk, og hvor meget som sælges videre til anden detailvirksomhed.

Virksomhedernes opgaver forbundet med administration af denne regel skaber en unødig og uhensigtsmæssig barriere for lokal fødevareudvikling. Dette afholder helt konkret virksomheder fra at handle sammen og udvikle deres forretningsområde, ikke mindst små virksomheder, som ønsker at udbygge deres sæson gennem samarbejde og handel med andre lokale fødevarevirksomheder. Det kan fx være en restaurant, der ønsker at sælge smørrebrød til den lokale købmand. Denne restaurant vil skulle opgøre, hvor meget salget af den animalske del af smørrebrødet udgør af virksomhedens samlede omsætning, hvilket i praksis er særdeles besværligt.

Berørte virksomheder

Der er tale om spisesteder og detailslagtere, bagere, detailhandelsvirksomheder mv. Reglerne anslås at være relevante for 5.000 – 10.000 virksomheder, men potentielt kunne alle levere til andre virksomheder, svarende til relevans for mere end 20.000 virksomheder.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at regeringen undersøger, om håndhævelsen af dokumentationskravene i forhold til 1/3-reglen kan forenkles, så det bliver nemmere for detailvirksomheder, der ønsker at sælge til andre detailvirksomheder, at dokumentere, at de overholder reglerne, uden man går på kompromis med fødevaresikkerheden og EU-reglerne på området.

Yderligere oplysninger

Bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. (Autorisationsbekendtgørelsen).


- Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer med senere ændringer (Hygiejneforordningen for animalske fødevarer).


- Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (Fødevareforordningen).

Virksomhedsforum har tidligere sendt forslag 533 (”Lempelse af 1/3-reglen”) om at dokumentationskrav, der er forbundet med 1/3-reglen, skal lempes. Forslaget afventer endelig behandling af regeringen. Virksomhedsforum er bevidst om, at området er EU-reguleret og at en ændring af disse regler derfor kan have en længere tidshorisont. Derfor stilles nærværende forslag for at få belyst, om den danske håndhævelse af de nugældende regler kan smidiggøres, så efterlevelse af 1/3-reglen bliver mindre byrdefuld.

Besvaret juni 2017.

Forslaget gennemføres.

Fødevarestyrelsen vil i løbet af 2017 undersøge, om håndhævelsen af dokumentationskravene i forhold til 1/3-reglen kan forenkles mere end oprindeligt forudsat.

Detailvirksomheder, der leverer animalske fødevarer til andre detailvirksomheder efter den såkaldte 1/3-regel, skal for hvert regnskabsår have dokumentation for, at de opfylder betingelserne for at kunne levere disse varer uden at skulle være engrosautoriseret eller -registreret. Dokumentationskravet stilles, for at detailvirksomheder kan dokumentere, at de holder sig inden for de fastsatte værdi-, mængde- og afstandsgrænser. Det er op til den enkelte detailvirksomhed, hvordan den vil opstille regnskabet, herunder detaljeringsgraden, når blot det er tydeligt, at virksomheden holder sig inden for grænserne.

Forslaget er implementeret i 2018

Fødevarestyrelsen har i samarbejde med brancheorganisationer med virkning fra juli 2018 ændret praksis, således at dokumentation for levering af animalske fødevarer (kød, fisk, mælk, æg) fra detailvirksomheder til andre detailvirksomheder, den såkaldte 1/3-regel, er forenklet. Desuden er samtidig indført den såkaldte oplagringsregel, som tillader detailvirksomheder at levere fødevarer til andre fødevarevirksomheder (detail og engros) på en række betingelser. Leverancer efter oplagringsreglen er ikke omfattet af 1/3-reglen.

Regeringen arbejder for, at EU-Kommissionen skal genoptage arbejdet med revision af EU-regler på fødevareområdet. I den forbindelse kan også grundlaget for 1/3-reglen drøftes.