Spring navigation over
Indhold start

Hurtigere behandling af klager over fødevarekontrollen

Dato02.02.2017
Nummer619
TemaTurisme

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Fødevarekontrollens myndighedsudøvelse af Smiley-ordningen har en besværlig og unødvendig omstændelig arbejdsgang og klagegang. Den langsomme klagebehandlingstid betyder tabt fortjeneste, da virksomhedens kundetilgang afhænger af smileyvurderingen.

Det betyder, at de økonomiske konsekvenser rækker ud over eventuelle bøder og betaling for opfølgende besøg og sagsbehandling.

Det er belastende for mindre virksomheder at skulle betale omkostningerne til administrative bøder og kontrol. Selve Smiley-ordningen og offentliggørelsen af kontrolresultaterne har ofte vidtgående konsekvenser for virksomheden i form af omsætningsnedgang og tab af kunder.

I øjeblikket forholder det sig sådan, at virksomhederne er udfordret af administrationen af ordningen, da kontrolresultaterne offentliggøres straks efter kontrolbesøget i virksomheden og på nettet. Virksomheden kan kun klage over indskærpelser, påbud/forbud, men ikke over de administrative bøder og den sure smiley.

Berørte virksomheder


Fødevarevirksomheder herunder spisesteder i turisterhvervet, eksempelvis restauranter, konferencesteder, hoteller, turistattraktioner, kulturinstitutioner og cafeer. I alt vurderes mere end 10.000 fødevarevirksomheder at være berørt.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at der tilføres de nødvendige ressourcer, således at der sættes et mål om, at 95 pct. af alle klager afgøres inden for tre måneder af hensyn til både forbrugere og virksomhed.

Yderligere oplysninger

Miljø- og Fødevareministeriet oplyser på deres hjemmeside, at sagsbehandlingstiden for klagecenteret gennemsnitslig er 13,6 mdr. Der er sat et kvalitetsmål om, at sagerne skal være afgjort inden for 6 måneder.

Besvaret juni 2017.

Forslaget gennemføres i mindre grad.

Regeringen skønner, at sagsbehandlingstiden på sigt kan nedbringes. I forlængelse af den politiske aftale om Danmark i Bedre Balance fra juni 2016 er det et mål, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på sigt kan nedbringes og varigt være under 6 måneder samlet for de sager, der behandles i Miljø- og Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet. For klagesager på fødevareområdet er den aktuelle sagsbehandlingstid hos klageinstansen i gennemsnit omkring 8 måneder.

Integrationen af flere nævn i Nævnenes Hus forventes at give øget fleksibilitet, større tilpasningsevne og mindre sårbarhed i forbindelse med klagebehandlingen. Dette fordi der bl.a. er mulighed for omfordeling af medarbejdere, således at ekstra kræfter lettere kan sættes ind ved flaskehalse, sygdom, vakancer, ferie, store sagspukler m.v.

Forslaget er implementeret i 2018

Miljø- og Fødevareklagenævnet blev etableret den 1. februar 2017. Miljø- og Fødevareklagenævnet sekretariatsbetjenes af Nævnenes Hus, der er en styrelse under Erhvervsministeriet. Hensigten med etableringen af Nævnenes Hus var at skabe en indgang for klagesager og et stærkt fagligt juridisk miljø, der kan bidrage til en bedre og mere effektiv sagsbehandling i de forskellige nævn i styrelsen.

Nævnenes Hus har iværksat en række indsatser for at effektivisere sagsbehandlingen gennem blandt andet digitalisering og optimering af arbejdsgange ved indførelse af driftsledelse.

Regeringen forventer, at disse tiltag samlet set vil bidrage til, at der i sager vedrørende Fødevarestyrelsens afgørelser adresseret til fødevarevirksomheder, bl.a. spisesteder i turisterhvervet, eksempelvis restauranter, konferencesteder, hoteller, turistattraktioner, kulturinstitutioner og cafeer modtaget fra 2. halvår 2018 og fremadrettet kan træffes afgørelse inden for en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 6 måneder.