Spring navigation over
Indhold start

Indfør bagatelgrænse i fødevarekontrollen

Dato02.02.2017
Nummer618
TemaTurisme

Status: Gennemføres delvist
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Spisesteder er særlig eksponeret med smileyordningen og en glad smiley er afgørende for virksomhedens omdømme. Da offentliggørelsen af kontrolresultaterne skal ske øjeblikkeligt betyder det, at virksomhederne med det samme oplever et eventuelt omsætningstab. De økonomiske konsekvenser rækker derfor ud over eventuelle bøder og betaling for opfølgende besøg og sagsbehandling. Det er stærkt belastende for mindre virksomheder at skulle betale omkostningerne til en evt. administrativ bøde og opfølgende kontrol og har ofte vidtgående konsekvenser for virksomheden i form af omsætningsnedgang og tab af kunder, uanset om sanktionen fra myndigheden er korrekt.

Forhold, som konstateres under et kontrolbesøg og som virksomheden kunne rette straks, bliver sanktioneret af fødevarekontrollen med en mindre glad eller sur smiley til følge. Det betyder i praksis, at virksomhederne tildeles en mindre glad eller sur smiley og typisk må vente op til to måneder, før Smiley’en kan ændres ved et opfølgende kontrolbesøg. I forhold til virksomheder, der er afhængig af indtægt fra turister, er denne ventetid særligt belastende.

Berørte virksomheder

Fødevarevirksomheder, herunder spisesteder i turisterhvervet, eksempelvis restauranter, konferencesteder, hoteller, turistattraktioner, kulturinstitutioner og cafeer. I alt vurderes mere end 10.000 fødevarevirksomheder at være berørt.

Forslag

Virksomhedsform foreslår, at Fødevarekontrollen indfører en praksis, hvor der ikke tildeles en mindre glad eller sur smiley for bagateller, der håndteres straks i forbindelse med kontrolbesøget, og som ikke har betydning for fødevaresikkerheden. Disse bagateller skal naturligvis anføres i kontrolrapporten og ved gentagelse skal forholdet ikke betragtes som en bagatel og skal kunne resultere i sanktioner.

Besvaret juni 2017.

Forslaget gennemføres i betydelig grad.

Fødevarestyrelsen arbejder løbende på at sikre, at der sanktioneres proportionalt, herunder også undladelse af sanktionering, hvis overtrædelsen ud fra omstændighederne vurderes som en bagatelagtig overtrædelse. Fødevarestyrelsen vil i 2017 arbejde med at præcisere det eksisterende bilag 5 til Kontrolvejledningen, som handler om vurdering af bagatelgrænser på fødevare- og foderområdet.

Fødevarekontrollen undlader allerede i dag at sanktionere overtrædelser, som ud fra de foreliggende omstændigheder vurderes som bagatelagtige. Disse bagatelagtige overtrædelser dokumenteres på kontrolrapporten.

Fødevarekontrollen skal i forbindelse med valget af reaktion ved overtrædelser iagttage proportionalitetsprincippet, som indebærer, at der skal være et rimeligt forhold mellem overtrædelsen og sagens udfald. Proportionalitetsprincippet betyder også, at fødevarekontrollen skal anvende den sanktion, som vurderes tilstrækkelig til at få virksomheden til at rette op på forholdet, og som samtidig ikke er mere indgribende end nødvendigt.

Fordi der er tale om omfattende og kompleks lovgivning, er det ikke muligt at opstille faste grænser for, hvornår en overtrædelse er bagatelagtig. Desuden er der mange forskellige faktorer, der har indflydelse på, hvorvidt en overtrædelse skal betragtes som bagatelagtig. Der skal altid foretages en konkret vurdering af overtrædelsen og omstændighederne omkring den, herunder også virksomhedens evne og vilje til at rette op på forholdet.

Forslaget er ikke implementeret

Fødevarestyrelsen arbejder løbende på at sikre ensartethed og proportionalt i sanktionering. Derfor undlader Fødevarestyrelsen også at sanktionere, hvis overtrædelsen ud fra de konkrete omstændigheder vurderes som en bagatelagtig overtrædelse. Virksomhedernes smiley påvirkes således ikke af bagatelagtige overtrædelser.

Fødevarestyrelsen har sideløbende med implementeringen af Miljø- og Fødevareministeriets fælles kontrolstrategi iværksat et arbejde i 2018, som bl.a. skal sikre de overordnede principper og rammer for brug af bagatelagtige overtrædelser. Dette arbejde pågår fortsat og forventes afsluttet i 2019.

Det eksisterende bilag 5 til Kontrolvejledningen, som handler om vurdering af, hvorvidt en overtrædelse på fødevare- og foderområdet kan vurderes som bagatelagtige, er derfor i 2018 blevet ændret i mindre omfang med nye og justerede eksempler. Når indsatsen for brug af bagatelagtige overtrædelser på tværs af ministeriets forretningsområder er afsluttet, vil bilag 5 blive tilpasset i overensstemmelse med disse overordnede principper og rammer.