Spring navigation over
Indhold start

Øget anvendelse af moderne teknologi ved opfølgende kontrolbesøg samt mulighed for ekspres-kontrol inden for fødevarekontrol

Dato02.02.2017
Nummer617
TemaTurisme

Status: Gennemføres ikke
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Høj fødevaresikkerhed er afgørende for samtlige fødevarevirksomheders troværdighed, og tildelingen af en smiley påvirker virksomhedernes salg af mad og drikke. De virksomheder, der oplever at blive tildelt en sur eller mindre glad smiley, har derfor en stærk interesse i at få udbedret de påtalte forhold hurtigt og få det dokumenteret over for Fødevarestyrelsen, således de kan få deres glade smiley tilbage.

Hvis virksomheder bliver tildelt en sur eller mindre glad smiley, skal de rette op på de påtalte forhold. Fødevarestyrelsen vil derefter ved et opfølgende besøg vurdere, om forholdet et udbedret. Ventetiden for et opfølgende besøg er typisk op til to måneder.

Fødevarestyrelsen har i særlige tilfælde mulighed for at gøre brug af en administrativ kontrol (skrivebordskontrol) af indsendt dokumentation i stedet for et opfølgende besøg. Denne mulighed benyttes dog nærmest ikke. Derfor skal hovedparten af virksomhederne vente op til to måneder, før smiley’en eventuelt kan ændres, selvom de påtalte forhold for længst er udbedret, og der ikke længere er risiko for fødevaresikkerheden.

Prisen for et opfølgende besøg er 330 kr. i grundgebyr og 508 kr. pr. påbegyndt kvarter. Det gælder uanset, hvilken type påtale virksomheden har fået, samt om påtalen kan ophæves ved en skrivebordskontrol.

Moderne teknologi betyder, at mange udbedringer af påtalte forhold kan dokumenteres ved brug af foto og eller videomøder med den relevante kontrolmedarbejder.

Berørte virksomheder

Fødevarevirksomheder, herunder spisesteder i turisterhvervet, eksempelvis restauranter, konferencesteder, hoteller, turistattraktioner, kulturinstitutioner og cafeer. I alt vurderes mere end 10.000 fødevarevirksomheder at være berørt.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at Fødevarestyrelsen i højere grad benytter sig af skrivebordskontrol i de situationer, hvor det kan ske uden risiko for fødevaresikkerheden. Skrivebordskontrollen skal ske på baggrund af den indsendte dokumentation fra virksomheden. Dokumentationen kan eksempelvis være i form af foto- eller videodokumentation.

Virksomhedsforum foreslår endvidere, at det skal være muligt for en virksomhed at bestille en ekspres opfølgende kontrol. En ekspres opfølgende kontrol skal foretages inden for 14 dage. De berørte virksomheder skal betale de faktiske udgifter, som Fødevarestyrelsen eventuelt må få i forbindelse med driften af et ”ekspres opfølgende kontrol”-spor.

Yderligere oplysninger

Af Fødevarestyrelsens kontrolvejledning - fødevareområdet - 2016 (Vejledning om kontrolfrekvenser m.v. på fødevareområdet, afsnit 4.2.1., side 9) fremgår det, at den opfølgende kontrol gennemføres inden for rimelig tid efter, at anmærkningen er givet, eller en eventuel frist er udløbet og i rimelig tid inden den næste ordinære kontrol. Der skal tages hensyn til bl.a. overtrædelsens karakter og kontrolobjektets kontrolfrekvens. Som udgangspunkt skal der følges op på anmærkningen senest to måneder efter den kontrol, der gav anledning til anmærkningen. Der kan dog være forhold i en sag, der medfører, at kontrollen først meningsfyldt kan gennemføres senere, fx frister eller andre praktiske foranstaltninger.

Det opfølgende kontrolbesøg kan i enkelte tilfælde undlades, hvis kontrollen kan gennemføres mere hensigtsmæssigt på anden vis, fx ved administrativ kontrol (skrivebordskontrol) af indsendt dokumentation. I disse tilfælde kan kontrolobjektet bestille et opfølgende besøg, der skal udføres inden for 2 måneder.

Af bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer, foder og levende dyr m.v.) (BEK nr. 1799 af 22/12/2015) § 30 nr. 1 fremgår det, at der skal betales et grundgebyr på 330 kr. samt gebyr for hvert påbegyndt kvarter på 508 kr. for ekstra kontrol.

Besvaret juni 2017.

Forslaget gennemføres ikke.

Virksomhedsforum foreslår for det første, at Fødevarestyrelsens ekstra kontrolbesøg som opfølgning i væsentligt omfang skal erstattes af administrativ kontrol på grundlag af dokumentation indsendt af virksomhederne.

Fødevarestyrelsen kan til forslaget bemærke, at det ekstra kontrolbesøg efter anmærkninger indgår i det risiko- og behovsorienterede kontrolkoncept, som blev aftalt i Fødevareforlig 1 og videreført i Fødevareforlig 2 og 3. Konceptet er baseret på en standardfrekvens baseret på virksomhedens aktiviteter. Ved god regelefterlevelse (elitestatus) nedsættes kontrolfrekvensen, medens manglende regelefterlevelse øger kontrollen ved det ekstra kontrolbesøg. Det ekstra kontrolbesøg er derfor ikke begrænset til opfølgning, men skal omfangsmæssigt svare til et ordinært kontrolbesøg, hvor opfølgningen på overtrædelsen alene indgår som et element. Den foreslåede ændring vil derfor indebære, at virksomheder med en dårlig regelefterlevelse ikke i alle tilfælde vil få en øget kontrol.

En ændring, hvor bestemte typer overtrædelser ikke udløser ekstra kontrolbesøg, vil ikke harmonere med det risiko- og behovsorienterede kontrolkoncept og dermed de bagvedliggende fødevareforlig.

For det andet foreslås, at det skal være muligt for virksomheder at bestille et kontrolbesøg, som Fødevarestyrelsen skal være forpligtet til at gennemføre inden for 14 dage.

Det fremgår ikke klart, men i fald det lægges til grund, at dette bestilte kontrolbesøg skal erstatte den ekstra kontrol efter anmærkninger, vil der reelt blive tale om et anmeldt kontrolbesøg, og forslaget vil derfor begrænse kontrolbesøgets karakter af ekstra kontrol i virksomheder med dårlig regelefterlevelse. Under disse forudsætninger harmonerer heller ikke dette forslag med det risiko- og behovsorienterede kontrolkoncept. Det vil endvidere tvivlsomt, om forslaget er i overensstemmelse med art. 3 i kontrolforordningen (RFO 882/2004), hvorefter kontrolbesøg bl.a. i fødevarevirksomheder som hovedregel skal ske uanmeldt.

Fødevarestyrelsen skal for fuldstændighedens skyld bemærke, at etableringen af en mulighed for at bestille kontrolbesøg med en relativt kort frist som 14 dage vil medføre begrænsninger i mulighederne for en optimal kontrolplanlægning.