Spring navigation over
Indhold start

Nemmere procedure for registrering af udenlandske medarbejdere

Dato02.02.2017
Nummer647
TemaTurisme

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Når en udenlandsk medarbejder fra EU/EØS i dag skal søge om ophold i Danmark i længere end tre måneder, skal medarbejderen anskaffe sig et opholdsbevis i henhold til reglerne i EU-opholdsbekendtgørelsen.

For at få dette opholdsbevis skal medarbejderen først udfylde et ansøgningsskema, som kan hentes digitalt, men skal udfyldes i papirform.

Derefter skal medarbejderen møde op i Statsforvaltningen for at indgive ansøgningsskemaet personligt samt fremvise/aflevere dokumentation for opholdsgrundlaget, dvs. fx lønsedler eller en ansættelseskontrakt, sit originale pas og/eller nationale ID-kort samt vellignende foto i pasfotostørrelse.

Opholdsbeviset kan kun fås, hvis medarbejderen møder personligt op i seks af Statsforvaltningens afdelinger, som i dag ligger i København, Aarhus, Aalborg, Odense, Aabenraa og Rønne. For en medarbejder på en virksomhed i Vestjylland eller Lolland-Falster løber alene transporttiden op i flere timer. Derudover vil der ofte være ventetid forbundet med at sidde i køen i Statsforvaltningen og i selve proceduren. Det er unødvendigt tidskrævende, da der findes digitale muligheder, der kan forenkle denne proces for opnåelse af opholdsbeviser.

Berørte virksomheder

Virksomheder med udenlandske medarbejdere fra EU/EØS, der er ansat i en længerevarende periode på over tre måneder. Der er blandt andet mange virksomheder i turismeerhvervet, fx campingpladser, hoteller og restauranter, der har ansat udenlandsk arbejdskraft – men det berører også en lang række andre virksomheder. Derfor vil det komme en stor del af disse virksomheder til gode.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at en mulig løsning kunne være at det fremover skal være muligt at søge om et opholdsbevis gennem en digital løsning, der lever op til de samme krav til registrering som den nuværende løsning, så de pågældende udenlandske medarbejdere ikke fremover behøver at møde fysisk op på Statsforvaltningen. Ny teknologi som fx Skype vil være en mulighed, som eventuelt kan tages i brug. Alternativt vil man også kunne gøre det nemmere og mindre tidskrævende for virksomhederne, hvis medarbejderne kunne søge om opholdsbeviset på flere geografiske lokationer rundt om i landet end kun de seks Statsforvaltninger. Det kunne være eks. være ved pop-up eller permanente steder. Slutteligt kunne et fast aftalt mødetidspunkt til godkendelse af dokumenterne ligeledes mindske tidsspildet for medarbejderne, så de ved hvornår de kan forvente at deres sag bliver behandlet på en pågældende dag – i modsætning til i dag, hvor de ofte skal vente længe og i uvished på hvornår det bliver deres tur i køen.

Yderligere oplysninger

Statsforvaltningens procedure i dag kan findes på statsforvaltningens hjemmeside under EU opholdsdokumenter, ansøgning og dokumentation.

Derudover henvises til ”Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler” (EU-opholdsbekendtgørelsen) - BEK nr 474 af 12/05/2011.

Besvaret juni 2017.

Forslaget gennemføres i mindre grad.

Statsforvaltningen træffer afgørelse om udstedelse af registreringsbevis til EU/EØS borgere og om opholdskort til borgere fra 3. lande, der kommer til Danmark som medfølgende familiemedlemmer til EU/EØS. Statsforvaltningen foretager desuden kontrol i forbindelse med udstedelse af registreringsbeviser/opholdskort.

Statsforvaltningens opgave med at administrere EU-opholdsbekendtgørelsen kan derfor både betragtes som en serviceopgave i forhold til de (fleste) enkle, problemfri ansøgninger om ophold, men opgaven rummer også et væsentligt kontrolelement. Kontrollen i forbindelse med udstedelsen af EU-opholdsbeviser udgør således et element i den samlede nationale immigrations- og grænsekontrol, der via samarbejde på tværs af nationale myndigheder afdækker svig og snyd (f.eks. med falske ansættelseskontrakter, fiktive firmaer og jobs uden reelt arbejde m.v.), bekæmper grænseoverskridende kriminalitet og værner mod terrortrusler.

Det følger af EU-opholdsbekendtgørelsen, at der er krav om personligt fremmøde for at legitimere sig i disse sager. Statsforvaltningen har derfor pligt til at foretage identitetskontrol og kontrol af de anvendte legitimationspapirer. Det personlige fremmøde er nødvendigt i disse sager, da det ellers ikke er muligt at konstatere, om der er overensstemmelse mellem den fysiske ansøger, og den identitet vedkommende anvender.

Det er heller ikke muligt at kontrollere ægtheden af identitetspapirer, typisk pas, hvis disse ikke forevises fysisk og tjekkes i Statsforvaltningen ved scanning, som kan afgøre dokumentets ægthed.

Statsforvaltningen har således den 1. januar 2016 lukket for modtagelse af EU-ansøgninger, herunder foretagelse af identitetskontrol, i Statsforvaltningens afdelinger i Nykøbing F, Ringkøbing samt Ringsted, bl.a. fordi mængden af ansøgere disse steder var meget lav, og det derfor ikke var muligt at opretholde den nødvendige faglige ekspertise på området til at udføre tilstrækkeligt kontrol.

Det er dog muligt at søge om EU-ophold i Statsforvaltningens afdelinger i København, Aarhus, Aalborg, Odense, Aabenraa og Rønne. Det er derudover muligt at ansøge via myndighedssamarbejdet International Citizen Services (ICS), som har centre placeret i København, Aarhus, Odense og Aalborg.

Statsforvaltningen arbejder løbende på en øget digitalisering, hvor det er muligt. Bl.a. undersøges mulighederne for at etablere én fælles digital indgang, hvor oplysninger kan genbruges på tværs af myndighederne med det formål at sænke den samlede sagsbehandlingstid ved de forskellige former for myndighedskontakt i forbindelse med nytilkomnes etablering i landet.

Det er allerede i dag muligt at kontakte Statsforvaltningen og aftale, at Statsforvaltningen kommer ud på en virksomhed og modtager ansøgninger, herunder foretager identitetskontrol, hvis der er tale om et større antal ansøgere, der ønsker at indgive en ansøgning samtidig og samme sted. I forbindelse med studiestart har Statsforvaltningen også taget ud på uddannelsesinstitutionerne for at modtage ansøgninger.

Sædvanligvis er der relativ kort ventetid for ansøgere i forhold til at indgive ansøgning om EU-opholdsregistreringsbevis, og dermed på at legitimere sig i Statsforvaltningen. Statsforvaltningen oplever dog udsving og skiftende spidsbelastningsperioder, eksempelvis i forbindelse med studiestart o. lign. Statsforvaltningen forsøger derfor altid at tilpasse bemandingen i videst muligt omfang, så disse sæsonudsving kan imødekommes. Det kan dog ikke forhindres, at der i nogle tilfælde vil opstå ventetid ved skrankebetjeningen.

Forslaget er implementeret i 2017.

Virksomhedsforum stiller i forslag 647 tre delforslag til forbedringer vedr. ansøgning fra en EU/EØS borger om ophold i Danmark i længere tid end tre måneder:

1. Digitalløsning frem for fysisk fremmøde

2. En større grad af geografisk tilstedeværelse

3. Aftalt mødetidspunkt til godkendelse af div. dokumenter ifm. ansøgningenjf. svaret til Virksomhedsforum vedr. forslag 647 af d. 3.februar 2017 er det ikke muligt, at erstatte personligt fremmøde med en digital løsning, da der af EU-bekendtgørelsen følger krav om personligt fremmøde for at legitimere sig i disse sager. Fordi der ikke er sket ændringer i EU-bekendtgørelsen er status derfor stadig, at en digital løsning ikke kan erstatte et personligt fremmøde.

Det fremgik endvidere af ministeriets svar, at forslaget om flere geografiske lokationer allerede er implementeret. Derudover tilbyder Statsforvaltningen i visse tilfælde at køre ud til større virksomheder/universiteter for at modtage ansøgninger om ophold, samt at minimere ventetiden ift. at indgive ansøgning om EU-opholdsbevis, eksempelvis ved opnormering af bemandingen i spidsbelastningsperioder som følge af sæsonudsving.

Status til de tre forslag er derfor, at de fortsat implementeres i mindre grad.