Spring navigation over
Indhold start

Klarhed om regler for handel og anvendelse af genbrugte byggematerialer

Dato25.10.2016
Nummer602

Status: Gennemføres
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Virksomheder, der markedsfører genbrugte byggematerialer, er i langt højere grad end tidligere orienteret mod det samme marked, som producenter af tilsvarende nye byggematerialer. Der er således ikke længere tale om en niche, hvor fokus er på renovering af gamle byggerier eller særlige projekter. Samtidig er flere egentlige forhandlere af genbrugsmaterialer kommet på markedet, hvorfor salget som tidligere ikke blot udgår fra nedrivningsfirmaer, der sælger brugte materialer ved siden af.


Markedet for salg af genbrugte byggematerialer vokser i disse år. Der findes nu både private og kommunale aktører, som sælger eller leaser genbrugte byggevarer til nye eller eksisterende ejendomme. Samlet set har virksomheder, der udbyder genbrugte byggematerialer næsten fordoblet deres bruttoresultat siden 2013. Dertil kan man forvente, at der på sigt oftere vil være efterspørgsel fra dels private – men i særdeleshed fra offentlige bygherrer om, at der anvendes genbrugte byggematerialer i byggeprojekter. I Københavns Kommune har man eksempelvis valgt at opføre en skole med gamle mursten fra Bispebjerg Hospital.

Det øgede salg af genbrugte byggematerialer rejser en række problemstillinger, da der ikke er klarhed om reglerne på området. Det stiller både producenter, forhandlere og private som professionelle bygherrer i en usikker situation. Disse problemstillinger bør adresseres med henblik på at skabe klarhed og tryghed for forbrugere, producenter og forhandlere og i sidste ende øge salget af genbrugte byggematerialer.

Salget af genbrugte byggematerialer rejser først og fremmest et spørgsmål om, hvem der har ansvaret for, at dokumentere de genbrugte byggevares kvalitet. Her kan tilføjes, at der er uklarhed om, hvad forskellige genbrugte byggematerialer egentlig må anvendes til.

Salg af nye byggevarer er reguleret via byggevareforordningen, der stiller krav til dokumentation af byggevares grundlæggende egenskaber. For disse skal der udarbejdes en ydeevnedeklaration, der dokumenterer en eller flere af varens grundlæggende egenskaber. Produkterne skal samtidig også CE-mærkes.

Genbrugte byggevarer er ikke reguleret i forhold til test og deklaration af tekniske og kvalitetsmæssige egenskaber, som nye byggevarer er. Det er i stedet op til det enkelte lands myndigheder at vurdere, hvordan man ønsker at regulere genbrugte byggevarer. I Danmark er der på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til dette spørgsmål, hvorfor området indtil videre er ureguleret.

For entreprenører skaber anvendelse af ikke-dokumenterede materialer en vanskelig situation, idet man må formode, at entreprenøren ikke kan give garanti for kvaliteten af genbrugte byggematerialer samtidig med, det ikke vil være muligt, at stille forhandlere af genbrugte byggematerialer ansvarlig for eventuelle produktmangler, hvilket følger af, at forhandleren ikke har haft pligt til at dokumentere disse.

For bygherrerne kommer udfordringen hovedsageligt til at bestå i, at de stilles over for byggematerialer, hvor egenskaberne ikke kan fastslås. Formodningen må være, at især almindelige forbrugere ikke vil være klar over dette, og det er derfor nødvendigt, at forhandlere af genbrugte byggematerialer kan yde tilstrækkelig rådgivning om konsekvenserne af dette.

En central ting i forlængelse af ovenstående er, hvordan sporbarhed af skadelige stoffer i genbrugte byggematerialer sikres, og hvem der har ansvaret for at dokumentere eventuelt indhold af skadelige stoffer.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at regeringen igangsætter et arbejde, hvor de relevante interessenter deltager. Arbejdet skal skabe klarhed om:

  • Hvornår må hvilke genbrugte byggematerialer anvendes?
  • Hvem har ansvaret for, at genbrugte byggevarer har den nødvendige kvalitet til at løse en given opgave?
  • Hvordan skal egenskaberne af genbrugte byggevarer dokumenteres?
  • Hvem skal dokumentere egenskaberne af genbrugte byggevarer?

Endelig foreslår Virksomhedsforum, at der på baggrund af arbejdet laves en vejledning, der skaber overblik over forpligtelserne i håndteringen af genbrugte byggematerialer for hele byggeriets værdikæde.

Berørte virksomheder

Arkitekter, ingeniører, entreprenører og forhandlere af byggematerialer

Yderligere oplysninger

Reglerne for markedsføring og salg af byggevarer er reguleret af byggevareforordningen. Det fremgår ikke klart af byggevareforordningen, om den gælder for genbrugte byggevarer. Blandt andet på den foranledning har Danmark og andre medlemslande pointeret denne problemstilling overfor Kommissionen og anmodet om, at der kommer en afklaring herpå. Indtil der foreligger et svar fra Kommissionen, er det ikke klart, hvorvidt og hvordan genbrugte byggevarer er omfattet af byggevareforordningen og dermed kravet om CE-mærkning.

Besvaret marts 2017.

Forslaget gennemføres.

Virksomhedsforum har foreslået, at regeringen igangsætter et arbejde, som inkluderer de relevante interessenter for at få afklaret reglerne for brug af genbrugte byggematerialer, herunder ansvarsspørgsmål og krav til dokumentation. Endvidere foreslår Virksomhedsforum, at der udarbejdes en vejledning, der skaber overblik over forpligtelserne i håndteringen af genbrugte byggematerialer for hele byggeriets værdikæde.

Regeringen er enig i, at der er et behov for nærmere at tydeliggøre de lovgivningsmæssige rammer for anvendelse af genbrugte byggevarer.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, som er myndighed på området, vil derfor indlede en drøftelse med branchen om muligheder for en tydeliggørelse af reglerne i regi af styrelsens branchepanel, herunder om mulighederne for udarbejdelse af vejledning.

Reglerne for salg og markedsføring af byggevarer er EU-reguleret i form af den europæiske byggevareforordning. Det fremgår dog ikke klart af forordningen, om den også gælder genbrugte byggevarer. Danmark har løbende pointeret denne problemstilling overfor Kommissionen og anmodet om, at der kommer en entydig afklaring herpå. Kommissionen har lovet at vende tilbage, og regeringen vil sørge for at følge op herpå.

Der gælder dog nationale krav, der også omfatter genbrugsbyggevarer. Byggevarer, der genbruges i nye eller eksisterende bygninger, skal således overholde de samme krav i bygningsreglementet som nye byggevarer.

Styrelsen kan derudover oplyse, at Miljø- og Fødevareministeriet inden længe i samarbejde med Trafik- og Byggestyrelsen lancerer et Partnerskab om bæredygtigt byggeri og affaldsforebyggelse. Partnerskabet skal identificere barrierer og fælles løsninger og hjælpe byggesektoren til at blive mere bæredygtig, herunder ved at afklare reglerne for genbrugte byggevarer.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen igangsætter desuden i november 2016 en informationsindsats om byggevarer. Den er rettet til producenter, forhandlere, rådgivere og slutkunder, herunder boligejere. For genbrugte byggevarer vil det fremgå, at de - ligesom nye byggevarer - skal overholde bygningsreglementet, og at bygningsejerens ansvar for bygningens lovlighed er den samme, uanset om der bruges nye eller genbrugte byggevarer.

Endelig indgår Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i arbejdet i Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald (VHGB), som er etableret i samarbejde mellem branchen og Miljøstyrelsen. I regi af videncenteret planlægges det også at vejlede om, hvad bygningsejere, entreprenører, rådgivere og kommuner skal være opmærksomme på i forbindelse med genbrug af byggevarer.

Ovenstående initiativer vil kunne indgå i drøftelserne med branchen om yderligere vejledning og tydeliggørelse af reglerne.

Forslaget er ikke implementeret

Status pr. november 2018

Forslaget implementeres i 2019

I løbet af 2017 er der blevet udført et større arbejde med deltagelse af relevante branche- og forbrugerinteressenter for at skabe klarhed om reglerne for brug af genbrugte byggematerialer.

Branchen fremhævede bl.a. kommunernes ansvar og tilsyn, når der bruges genbrugte byggevarer i et byggeri.

Kommunernes praksis vedrørende udstedelse af dispensationer for brugen af genbrugte byggevarer er derfor vigtig. På foranledning af branchens ønske har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i august 2017 sendt et hyrdebrev til alle kommuner. I brevet pointeres, at kommunerne har et ansvar for at sikre, at byggeri, hvori der indgår brugte byggevarer, lever op til reglerne i bygningsreglementet. Det betyder også, at der skal foretages en konkret vurdering, hver gang en kommune får en ansøgning om dispensation fra krav i bygningsreglementet i relation til anvendelse af brugte byggevarer.

Størstedelen af genbruget vurderes at finde sted, hvor private forbrugere køber genbrugte byggevarer af andre private. Der er samtidig et voksende marked for de mere professionelle, bl.a. via nedrivningsselskaber. For professionelle vil informationsmaterialet derfor fokusere på, hvilke krav til dokumentation der kan være nødvendige i forbindelse med genbrug af byggevarer. Forbrugerne skal primært informeres om, at der ikke er samme sikkerhed, når man køber brugte byggevarer, som der er ved nye byggevarer.

I november 2018 offentliggjorde Kommissionen en ekstern undersøgelse af byggevareforordningen, hvor problemstillinger i byggevareforordningen adresseres. Bl.a. blev byggevareforordningens håndtering af brugbarhed af byggematerialer, bæredygtighed og genbrug af byggevare belyst.

Undersøgelsen vil danne grundlag for Kommissionens officielle evaluering og ”impact assesment”-undersøgelse af byggevareforordningen, der bl.a. har til formål at finde ud af, hvilken virkning forskellige ændringer i forordningen kunne have. Det forventes ikke at være afsluttet inden 2020, bl.a. grundet valg af ny Kommission i mellemtiden.

Den endelige beslutning vedr. en mulig revision af byggevareforordningen skal tages af den nye Kommission, efter denne er tiltrådt.

Forslaget implementeres i april 2019 med udarbejdelse af informationsmateriale, der vil tydeliggøre, hvad private forbrugere skal være opmærksomme på, når de handler og bygger med genbrugte byggevarer og dermed skabe klarhed omkring de retlige rammer for genbrugte byggevarer.