Spring navigation over
Indhold start

Klar og effektiv udmøntning af TF-visse

Dato25.10.2016
Nummer601

Status: Behandles
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Når landbruget skal foretage byggeanmeldelse af nye eller renoverede bygningskonstruktioner til oplagring af korn, halm og foderstof over en given mængde skal dette gøres til to styrelser:

  • Trafik og byggestyrelsen, som forvalter Bygningsreglementet (BR-15)
  • Beredskabsstyrelsen som forvalter de tekniske forskrifter for bl.a. korn- og foderstofvirksomheder, såkaldt TF-visse.

Dette resulterer ofte i en øget sagsbehandlingstid, idet der skal opnås godkendelse fra begge styrelser. Styrelserne ”snakker ikke sammen” hvilket ofte forlænger sagsbehandlingstiden yderligere.

Endvidere sidestiller TF-visse ”korn – og foderstofvirksomheder” med ”landbrugsejendomme”. Det betyder, at brandkrav til fx både afstande og bygningskonstruktioner øges væsentligt, og der stilles krav om aktiv brandsikring, som fx automatisk brandventilation (ABV-anlæg), automatisk brand alarmering (ABA-anlæg) og sprinkleranlæg. Disse fordyrer bygningsomkostningerne markant, i både indkøb, installation og drift. I visse tilfælde er de ikke anvendelige, idet fx ABA anlæg i kornopbevaring kan udløse en (falsk) brandalarm, når landmanden giver sin traktor gas.

Sidestilling af ”Korn- og foderstofvirksomheder” med ”Landbrugsejendomme”, afspejler ikke den reelle forskel, der er i brandrisiko/sikkerhedsniveau, idet man i Landbrug har en langt lavere aktivitet og mængde, der forarbejdes, set i forhold til foderstofvirksomhederne, der både producerer og opbevarer væsentligt større mængder foderstof, råvarer osv. Dette betyder også, at der er en væsentlig lavere brandbelastning i landbrugets foderfremstilling end foderstofvirksomhederne.

Nyere landbrugsanlæg er endvidere mindre risikofyldte, idet en evt. brand opstået i foderladen sjældent spreder sig til staldanlæg pga. de passive brandtiltag som fx brandsektionering. Der er desuden intet kendskab til brand forsaget af støv-eksplosion på noget landbrug i Danmark.

Derfor medfører nævnte sidestilling brandkrav og – tiltag, som er ude af proportioner med den aktuelle brand- og eksplosionsfare.

Endelig oplever virksomhederne, at TF-visse tolkes meget forskelligt i de forskellige kommuner, hvilket medfører en stor variation i byggesagsbehandlingen i hele landet. Dvs. virksomhederne bliver mødt med forskelligartede krav, således at fx et planlager opført på én ejendom kan være op mod ½ mio. dyrere pga. krav om et ABV-anlæg, end på naboejendommen, blot fordi den ligger i en anden kommune.

Berørte virksomheder

Landbrug med oplag af korn og foder over 200 kbm. samt halmoplag.

Forslag

For at sikre en effektiv og klar udmøntning af TF-visse forslår Virksomhedsforum enten, at sagsbehandling af landbrugsbygninger til oplag af korn og halm, flyttes over i Byggeloven/BR-15, hvor de øvrige landbrugsbygninger håndteres. Krav til brandsikring til korn- og halmoplag tilpasses det aktuelle sikkerhedsniveau, så det passer til landbrug. Det skal fremgå tydeligt, hvordan de relevante myndigheder, skal udmønte bestemmelsen.

Yderligere oplysninger

Tekniske forskrifter, TF-visse, er udsendt i medfør af § 40, jf. § 38, i brandloven, jf. justitsministeriets lovbekendtgørelse nr. 365 af 28. juli 1983. (Tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og foderstofvirksomheder, fremstilling og oplagring af mel Visse brandfarlige virksomheder og oplag af 1990).