Spring navigation over
Indhold start

Fleksibilitet i metode til beregning af dagslys i bygninger

Nummer 599

Status: Behandles
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Bygningsreglementet stiller krav om, at bygninger skal have et tilfredsstillende lysindfald, uden at det medfører unødvendig varmebelastning. Til at dokumentere det, nævner reglementet to metoder. Lysindfaldet kan enten efterprøves gennem glasarealet på vinduet eller ved beregning, der kan eftervise en dagslysfaktor på 2 procent.

En række producenter er begyndt at producere vinduer med integreret solafskærmning i vinduet. Det muliggør et sundt indeklima i bygningen i form af meget dagslys kombineret med reducering af varmen gennem ruden. Dermed undgår bygningsejeren statisk solafskærmning, som køres ned for bygningens vinduer i løbet af dagen, og som i disse timer reducerer dagslyset i bygningen betragteligt. Samtidig er der tale om en energieffektiv løsning, som mindsker bygningens behov for køling.


Bygningsreglementet hindrer imidlertid løsninger med integreret solafskærmning. Den mest anvendte dokumentationsmetode fra reglement er dagslysfaktoren, men denne beregner lysindfaldet ud fra en dag, hvor det er overskyet, og afskærmning for bygningens vinduer ikke er trukket for. Dagslysfaktorens beregningsmetode er misvisende, da bygninger i dag har brug for afskærmning mange timer om året, som følge af bygningerne bliver tættere, som energikravene skærpes. Solskærmning er derfor en vigtig del af moderne bygninger, til at undgå bygningen ikke overophedes.


Der findes flere forskellige beregningsmetoder for lysindfald, som
tager udgangspunkt i bygningens lysindfald set over et helt år time for time. Disse metoder er langt mere nøjagtige i sin angivelse af det faktiske lysindfald i bygningen, og de siddestiller løsninger med integreret afskærmning med løsninger med mekanisk afskærmning. Metoderne benyttes allerede af rådgivere i den danske byggebranche, når de designer bygninger, men de kan ikke ligge til grund for det endelige valg af løsning, da metoden ikke anerkendes i bygningsreglementet. Producenter af integreret solafskærmning oplever, at man i både Sverige og Norge har indrettet sin byggelovgivning så både mekanisk og integreret solafskærmning ligestilles. Virksomhederne har som følge heraf langt bedre salg på de markeder.

Berørte virksomheder

Alle virksomheder, der beskæftiger sig med facaden i byggeriet.

Forslag

Der er en europæisk dagslysstandard (prEN 17037) under udarbejdelse. Standarden er i høring frem til 5. oktober 2016. Virksomhedsforum foreslår, at standarden, så snart den vedtages, indarbejdes i bygningsreglementets bestemmelser om dagslys.

Indtil denne træder i kraft, bør der i bestemmelse om dagslys i kapitel 6.5.2. stk. 1 i bygningsreglementet præciseres, at behovet for solafskærmning skal tages med i betragtning, når det dokumenteres, om et rum er velbelyst. Vejledningsteksten til bestemmelsen skal henvise til, at Daylight Autonomy og Useful Daylight Illuminance begge kan anvendes som dokumentation for, at rummet er velbelyst.

Forslaget bør også indarbejdes i bestemmelserne om bygningsklasse 2020 i bygningsreglementets kapitel 7.2.4.1.

Yderligere oplysninger

Regelgrundlaget er Bygningsreglementet kapitel 6.5.2 stk. 1