Spring navigation over
Indhold start

Fleksibilitet i metode til beregning af dagslys i bygninger

Dato25.10.2016
Nummer599

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Bygningsreglementet stiller krav om, at bygninger skal have et tilfredsstillende lysindfald, uden at det medfører unødvendig varmebelastning. Til at dokumentere det, nævner reglementet to metoder. Lysindfaldet kan enten efterprøves gennem glasarealet på vinduet eller ved beregning, der kan eftervise en dagslysfaktor på 2 procent.

En række producenter er begyndt at producere vinduer med integreret solafskærmning i vinduet. Det muliggør et sundt indeklima i bygningen i form af meget dagslys kombineret med reducering af varmen gennem ruden. Dermed undgår bygningsejeren statisk solafskærmning, som køres ned for bygningens vinduer i løbet af dagen, og som i disse timer reducerer dagslyset i bygningen betragteligt. Samtidig er der tale om en energieffektiv løsning, som mindsker bygningens behov for køling.


Bygningsreglementet hindrer imidlertid løsninger med integreret solafskærmning. Den mest anvendte dokumentationsmetode fra reglement er dagslysfaktoren, men denne beregner lysindfaldet ud fra en dag, hvor det er overskyet, og afskærmning for bygningens vinduer ikke er trukket for. Dagslysfaktorens beregningsmetode er misvisende, da bygninger i dag har brug for afskærmning mange timer om året, som følge af bygningerne bliver tættere, som energikravene skærpes. Solskærmning er derfor en vigtig del af moderne bygninger, til at undgå bygningen ikke overophedes.


Der findes flere forskellige beregningsmetoder for lysindfald, som
tager udgangspunkt i bygningens lysindfald set over et helt år time for time. Disse metoder er langt mere nøjagtige i sin angivelse af det faktiske lysindfald i bygningen, og de siddestiller løsninger med integreret afskærmning med løsninger med mekanisk afskærmning. Metoderne benyttes allerede af rådgivere i den danske byggebranche, når de designer bygninger, men de kan ikke ligge til grund for det endelige valg af løsning, da metoden ikke anerkendes i bygningsreglementet. Producenter af integreret solafskærmning oplever, at man i både Sverige og Norge har indrettet sin byggelovgivning så både mekanisk og integreret solafskærmning ligestilles. Virksomhederne har som følge heraf langt bedre salg på de markeder.

Berørte virksomheder

Alle virksomheder, der beskæftiger sig med facaden i byggeriet.

Forslag

Der er en europæisk dagslysstandard (prEN 17037) under udarbejdelse. Standarden er i høring frem til 5. oktober 2016. Virksomhedsforum foreslår, at standarden, så snart den vedtages, indarbejdes i bygningsreglementets bestemmelser om dagslys.

Indtil denne træder i kraft, bør der i bestemmelse om dagslys i kapitel 6.5.2. stk. 1 i bygningsreglementet præciseres, at behovet for solafskærmning skal tages med i betragtning, når det dokumenteres, om et rum er velbelyst. Vejledningsteksten til bestemmelsen skal henvise til, at Daylight Autonomy og Useful Daylight Illuminance begge kan anvendes som dokumentation for, at rummet er velbelyst.

Forslaget bør også indarbejdes i bestemmelserne om bygningsklasse 2020 i bygningsreglementets kapitel 7.2.4.1.

Yderligere oplysninger

Regelgrundlaget er Bygningsreglementet kapitel 6.5.2 stk. 1

Besvaret marts 2018.

Forslaget gennemføres.

Virksomhedsforum har foreslået, at den europæiske dagslysstandard (prEN 17037), som er under udarbejdelse, indarbejdes i bygningsreglementets bestemmelser om dagslys.

Virksomhedsforum foreslår endvidere, at det bør præciseres i bygningsreglementet, indtil den nævnte dagslysstandard træder i kraft, at behovet for solafskærmning skal tages med i betragtning, når det dokumenteres, om et rum er velbelyst.

Endelig foreslås det, at der i vejledningsteksten til bestemmelsen henvises til, at metoderne Daylight Autonomy og Useful Daylight Illuminance begge kan anvendes som dokumentation for, at rummet er velbelyst.

Regeringen følger udarbejdelsen af den europæiske dagslysstandard nøje.

Når standarden foreligger endeligt, (forventeligt medio 2018), tages der stilling til, om standarden skal indføres i vejledningerne til bygningsreglementet som en metode til at opfylde det funktionskrav, der er til dagslys.

Bygningsreglementet stiller i dag ikke krav om brug af bestemte metoder til dokumentation af dagslysforholdene. Bygningsreglementets vejledningstekst henviser dog til to metoder for dokumentation, der kan anvendes til dokumentation af dagslysforholdene. Det er således allerede i dag muligt at anvende de nævnte metoder til at dokumentere dagslysforhold i en bygning.

Det nye bygningsreglement (BR18), der forventes at træde i kraft den 1. januar 2018, vil det ligeledes tydeliggøres, at der er metodefrihed til at anvende andre beregningsmetoder til at dokumentere dagslysforhold.

I BR18 vil der være henvist til to metoder, der kan anvendes til dokumentation af dagslysforholdene, hvoraf den ene metode vil være i tråd med den metode, som den europæiske dagslysstandard (prEN 17037) forventes at foreskrive for dokumentation af dagslysforhold.

Regeringen er enig i, at behov for solafskærmning og brugen heraf kan have en væsentlig indflydelse på bygningers overholdelse af dagslyskravet. BR18 vil stille krav til, at vinduer og solafskærmning skal indgå i planlægningen og dokumentationen af, at personer får udsyn til omgivelserne i en tilfredsstillende del af brugstiden. I den kommende vejledning til bestemmelserne om lys og udsyn vil solafskærmning, herunder bevægelig solafskærmning, indgå i beskrivelserne vedr. dagslyskravet. Regeringen er i dialog med branchen omkring dagslyskrav og solafskærmning, og de relevante parter vil blive inddraget i vejledningsarbejdet.

Forslaget er implementeret i 2018

Med ikrafttrædelsen af bygningsreglementet 2018 (BR18) den 1. januar 2018 blev det tydeliggjort, at der er metodefrihed til at anvende andre beregningsmetoder til at dokumentere dagslysforhold.

I BR18 henvises der således til to metoder, der kan anvendes til dokumentation af dagslysforholdene, hvoraf den ene metode er i tråd med den metode, som den europæiske dagslysstandard (prEN 17037) forventes at foreskrive for dokumentation af dagslysforhold.

Når standarden foreligger endeligt, tages der stilling til, om standarden skal medtages i vejledningerne til bygningsreglementet som en metode i tråd med den, der i forvejen henvises til i BR18, der kan anvendes til at opfylde det funktionskrav, der er til dagslys.

På baggrund af ovenstående betragtes forslaget som gennemført og implementeret.