Spring navigation over
Indhold start

Nemmere ombytning af kørekort for buschauffører fra EU-lande

Nummer 597

Status: Behandles
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Der er mange EU-borgere fra fx Tyskland, Polen, Ungarn og Rumænien, som er bus­chauf­fø­rer i Danmark. De har lært sig dansk og udgør en vigtig del af arbejdsstyrken i busbranchen.

Med en ledighed på 4,2 pct. og fortsat fremgang i beskæftigelsen er erfaringen, at der snart vil mang­le kvalificeret arbejdskraft til busbranchen. Det er derfor helt nødvendigt at beholde bus­chauf­­fører fra andre EU -lande og få et yderligere rekrutteringsgrundlag fra andre EU-lande, som det var tilfældet i 2006 og 2007, hvor der var alvorlig mangel på buschauffører.

En barriere for at beholde buschauffører fra andre EU-lande og rekruttere yderligere ar­bejds­­kraft er de dokumentationskrav i forbindelse med ombytning til et dansk kørekort, som man­ge bus­chauffører fra andre EU-lande møder. Det sker, hvis det på­gæl­den­de kørekort fra et an­det EU­-land har en gyldighed på over 5 år.

Ombytningen skal i så fald ske inden 2 år efter, at den pågældende chauffør har fået bopæl i Dan­mark.

Har kørekortet en gyldighed på under 5 år, er der ikke krav om ombytning, men der skal så ske en fornyelse af kørekortet inden udløbsdatoen.

I det følgende beskrives de omfattende administrative procedure for ombytning af kørekort, som der er kendskab til. Det samme kan være tilfældet, hvis det drejer sig om fornyelse af et kø­rekort fra et andet EU/EØS-land.

Den pågældende buschauffør kan komme ud for, at vedkommende over for borgerservice i kom­­­­munen skal skaffe dokumentation og verifikation fra det pågældende EU-land om, at det på­gæl­­dende kørekort er udstedt retsmæssigt efter de regler og love, der gælder i det på­gæl­den­de EU-land. Dét til trods for, at vedkommende har varetaget et job som buschauffør i Danmark i op til 2 år med det eksisterende kørekort. Når den pågældende myndighed i EU har fremsendt erklæring og atte­sta­tion på, at kø­rekortet er gyldigt og er erhvervet retsmæssigt, skal denne dokumen­ta­tion oversættes til dansk (af tolk godkendt af Rigspolitiet) for derefter at forelægges for bor­ger­­service. Først der­ef­ter kan der ske en ombytning til et dansk kørekort.

For den pågældende chauffør (og arbejdsgiver) er der tale om store admini­stra­tive og økonomiske byrder. Det kan betyde, at den pågældende chauffør stopper med at kø­­re bus og finder sig et andet job.

Der er endvidere eksempler på, at der ikke kan skaffes den fornødne dokumentation, og at der derfor ikke kan ske ombytning af kørekort. Samtidig kan den pågældende person heller ikke erhverve et dansk kørekort, da vedkommende i forvejen er indehaver af et kørekort fra et andet EU-land. Reg­lerne tilsiger nemlig, at ingen person må være indehaver af mere end ét kørekort.

Der er derved tale om en procedure og en service, som reelt må siges at udgøre en hindring for ar­bejds­kraftens fri bevægelighed i EU.

Forslag

I de tilfælde, hvor myndigheden ønsker yderligere dokumentation til at verificere gyldigheden af et kørekort fra et andet EU/EØS-land, bør den administrative byrde for den pågældende chauffør reduceres.

Virksomhedsforum foreslår således, at det er de relevante myndigheder, der foretager indhentningen af den ønskede dokumentation samt faciliterer en officiel oversættelse, hvor det er nødvendigt

Der bør desuden udarbejdes en vejledning til kom­mu­ner­­ne og de lokale politistationer, om hvilke myndighed(er) i det pågældende EU-land, der skal kontaktes, og hvilken do­ku­­­mentation/attest, der ønskes fremskaffet.

Ventetiden til at fremskaffe dokumentation skal have op­sæt­­ten­de virkning, således at den på­gæl­­­dende chauffør ikke bliver forhindret i at udføre sit arbejde.

Yderligere oplysninger

Virksomhedsforum henviser til og bakker op om Implementeringsrådets forslag til nabotjek, som vedtaget på Implementeringsrådets møde den 29. september 2016, hvori regeringen anbefales at fjerne kørekortskategorien D-ep (erhvervsmæssig busbefordring). Forslaget betyder, at der fremover skal ombyttes til samme kørekortskategorier.

Det løser imidlertid ikke de praktiske problemer og administrative byrder, der opstår ved ombytning af kørekort.