Spring navigation over
Indhold start

Bagatelgrænse for bredbånd - graveansøgning erstattes med graveanmeldelse

Dato25.10.2016
Nummer596

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Der foretages hvert år tusindvis af mindre gravninger fra offentlig vej og ind til private grunde, som drejer sig om etablering af bedre bredbånd til borgere og virksomheder. Ofte er der tale om eftertilslutninger, som med stikledning kobles på eksempelvis fibernettet eller kabel-tv-net, som løber ude i vejen.

Som loven udmøntes i dag, skal der uanset omfanget af dette arbejde, indsendes en ansøgning til kommunen, der skal sagsbehandles individuelt.

Det medfører en administrativ byrde for de involverede virksomheder, der bruger flere hundrede timer på at planlægge, udarbejde og håndtere ansøgninger, samt ventetid på at igangsætte arbejdet, hvor sagsbehandlingstiden fra kommune til kommune kan svinge fra dage til flere uger..

Det betyder endvidere en væsentlig administrativ opgave hos kommunerne, der skal sagsbehandle tusindvis af sager, som berører beskedent gravearbejde på eksempelvis få meter, som end ikke har indvirkning på trafikafviklingen.

Hertil kommer, at det sænker udbredelsen af bedre bredbåndsforbindelser til både borgere og virksomheder i hele landet, der er en del af regeringens målsætninger i Den Fælles Offentlige Digitaliseringsstrategi fra 2016.

Berørte virksomheder

Bredbåndsselskaber og alle andre virksomheder, der ønsker etableret bedre bredbånd og må afvente sagsbehandling og en potentielt fordyret service pga. unødig administration, da gravearbejdet ikke kan påbegyndes førend ansøgningen er behandlet. Derudover berøres virksomhedens medarbejdere eksempelvis når der er tale om etablering af medarbejderbredbånd og hjemmearbejdspladser.

Forslag

Det vil være en betydelig administrativ lettelse for både virksomhederne og kommunerne, såfremt disse mindre gravearbejder kan foretages som graveanmeldelser i stedet for graveansøgninger.

Virksomhedsforum foreslår derfor, at Bekendtgørelse om gravearbejder i offentlige vejarealer og private fællesveje i byer og bymæssige områder nr. 1650 fra 16/12/2015 tilpasses, så den giver vejmyndigheden (navnlig kommunerne) mulighed for at tillade anmeldelser, i stedet for ansøgninger, af visse typer af mindre gravearbejde, som vedrører eftertilslutningerne til bredbåndsforbindelser.

Der kan stilles krav om, at der skal foretages foto-dokumentation før og efter gravearbejdet således at der – hvis vejmyndigheden (kommunen) finder det nødvendigt – er en klar dokumentation før og efter gravearbejdet. Denne praksis med dokumentation stemmer også overens med Standardvilkår for ledningsarbejde i og over veje som bruges i dag.

Der kan ligeledes stilles krav om, at gravearbejdet skal kunne påbegyndes og afsluttes på samme dag, samt at det ikke må have indflydelse på eller påvirke trafikafviklingen eller vejsikkerheden.

Yderligere oplysninger

Der er allerede i dag lovhjemmel til at foretage den foreslåede revidering af bekendtgørelsen, i det der § 73, stk. 7 i ”Lov om offentlige veje m.v.” (også kaldet ”Vejloven” - LOV nr. 1520 af 27/12/2014) giver transportministeren bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler om, at ”visse typer gravearbejder kan undtages fra kravet om tilladelse” – altså undtages fra, at det kræver en graveansøgning førend man må grave. Denne bemyndigelse er netop lavet for at mindske de administrative byrder for såvel vejmyndigheder som erhvervslivet i forbindelse med gravetilladelser.

Besvaret juni 2017.

Forslaget gennemføres.

Der har fra politisk side været opmærksomhed på, at vejlovgivningen skulle være et værktøj i bekæmpelsen af trængslen på vejene, hvorfor det også følger eksplicit af den politiske aftale ”Trafikaftale 2014 – udmøntning af disponible midler i Infrastrukturfonden” indgået af den daværende regering (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) samt Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti, at vejloven bl.a. skulle sikre bedre styring og koordinering af vej- og gravearbejder.

Dette er baggrunden for udgangspunktet om, at gravearbejder i vejmyndighedens vejareal kræver tilladelse fra vejmyndigheden, jf. vejlovens § 73, stk. 1. Det følger af dog af vejlovens § 73, stk. 7, at transportministeren bl.a. kan fastsætte nærmere regler om, at visse typer gravearbejder kan undtages fra kravet om tilladelse.

Ministeriet finder, at en ordning, hvorefter kommunerne frivilligt kan beslutte at undtage visse gravearbejder fra tilladelseskravet og i stedet modtage en anmeldelse om det forestående arbejde fra en graveaktør, ikke strider imod den overordnede politiske hensigt om at sikre styring og koordination af vej- og gravearbejde. Ministeriet lægger afgørende vægt på, at det er vejmyndighedens egen beslutning, om tilladelseskravet skal kunne fraviges i kommunen.

Derfor imødekommes forslaget, således at bekendtgørelsen om gravearbejder i offentlige og private fællesveje i byer og bymæssige områder ændres. Vejmyndigheden vil herefter selv få mulighed for at definere de typer af gravearbejder, som alene skal anmeldes i kommunen, ligesom vejmyndigheden vil få mulighed for selv at fastsætte de konkrete veje, som omfattes af ordningen.

Forslaget er implementeret i 2018

Den 1. juli 2018 trådte en ny bekendtgørelse om gravearbejder i offentlige vejarealer og private fællesveje i byer og bymæssige områder (gravebekendtgørelsen) i kraft. Vejmyndigheden kan bestemme, at visse mindre, korterevarende gravearbejder kan efteranmeldes i stedet for at skulle have en forudgående tilladelse til at grave.

Ændringen giver en administrativ lettelse for de involverede virksomheder i det kommuner, der vælger at indføre anmeldelsesordningen på områder og typer af gravearbejder.