Spring navigation over
Indhold start

Ens frister for indsendelse af selvangivelse

Dato25.10.2016
Nummer595

Status: Gennemføres delvist
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

En virksomhed skal indsende selvangivelsen senest 6 måneder efter indkomstårets udløb. Hvis selskabets indkomstår følger kalenderåret, er fristen den 30. juni. Går regnskabsåret fra 30. juni til følgende 1. juli, er fristen for indsendelse den 31. december.

Hvis indkomståret derimod løber i perioden fra 1. januar - 31. marts, skal selskabets selvangivelse indsendes senest den 31. juli i samme kalenderår.

Det betyder, at virksomheder, hvis indkomstår slutter i første kvartal, kun har fire måneder til at udarbejde deres selvangivelser, hvoraf den sidste af disse måneder reelt ikke kan benyttes grundet sommerferie. Det lægger et unødvendigt pres på virksomhederne og deres revisorer, som har ekstra travlt i denne periode. Udarbejdelsen af selvangivelser ofte indbefatter indhentning af eksterne oplysninger, inddragelse af bestyrelsen mv. hvilket besværliggøres af den korte frist.

Berørte virksomheder

Virksomheder der benytter eller ønsker at benytte forskudt indkomstår med afslutning i første kvartal.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at SKAT undersøger, hvor sent det er muligt at have den ultimative frist for indberetninger, så der så vidt muligt gives virksomhederne en 6 måneders frist for indberetning af selvangivelser.

Yderligere oplysninger

Den forkortede frist for indberetning af selvangivelser for virksomheder med udløb af indkomstår i første kvartal til 1. august, har tidligere været fastsat ud fra et hensyn til SKATs databehandling af papirblanketter kunne tage op til to måneder, så årsopgørelser kunne udsendes i oktober måned. Af hensyn til implementeringen af den digitale selvskabsselvangivelse, har der midlertidigt været en ultimativ frist for indberetninger den 1. september for indkomstårene 2014 og 2015. Dermed ses ikke det samme behov for en kortere frist som tidligere, idet angivelserne nu er digitale.

Besvaret marts 2017.

Forslaget gennemføres delvist.

SKAT arbejder løbende for så vidt muligt at mindske virksomhedernes byrder generelt, herunder også i forbindelse med indsendelse af selvangivelsen.

På selskabsområdet har langt de fleste allerede 6 måneders frist for indlevering af selvangivelse. De selskaber, som har kortest frist, har i dag 4 måneder. Gennemføres fristreglerne i den nye skattekontrollov, som forventes at få virkning fra indkomståret 2018, får de frist d. 1. september, hvilket giver dem 5 måneder og stadig giver SKAT mulighed for både at kunne gennemføre kontrol af visse indberettede oplysninger og nå at få årsopgørelserne ud. Pga. det forskudte indkomstår og den faste deadline for udsendelse af årsopgørelse er det dog ikke muligt at give selskaber 6 måneders frist.

Forslaget er ikke implementeret

Efter gennemførelsen af den nye skattekontrollov, som træder i kraft den 1. januar 2019 og har virkning fra indkomståret 2018, skal de fleste selskaber fortsat give de årlige oplysninger om skattepligtig indkomst til Skattestyrelsen senest 6 måneder efter udløbet af indkomståret. Derimod har de selskaber, hvis indkomstår udløber i perioden 1. januar-31. marts, og som hidtil har skullet selvangive senest 1. august samme år, fået forlænget fristen med én måned. Det betyder, at disse selskaber skal give oplysninger om skattepligtig indkomst senest den 1. september samme år. Det giver dem 5 måneder, og giver fortsat Skattestyrelsen mulighed for både at kunne gennemføre kontrol af visse indberettede oplysninger og nå at få årsopgørelserne ud. Pga. det forskudte indkomstår og den faste deadline for udsendelse af årsopgørelse er det ikke muligt at give selskaberne en frist på 6 måneder.