Spring navigation over
Indhold start

Nedetid på kvartal og halvårsmoms indberetninger

Dato25.10.2016
Nummer594

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Virksomheder skal indberette moms via SKATs hjemmeside. Hvor ofte virksomhederne skal indberette moms til SKAT er afhængigt af virksomhedens størrelse, så små eller mindre virksomheder indberetter sjældnere end store virksomheder. Derfor kan der opstå sammenfald i indberetninger af kvartalsmoms og halvårsmoms, 1. marts og 1. september, hvor ekstra mange virksomheder skal indberette moms. Ofte kan indberetningsløsningen på SKATs hjemmeside ved disse spidsbelastninger ikke stå imod presset, og der opstår nedetid på indberetningsløsningen.

Nedetiderne på momsindberetningsløsningen er både en kilde til stor frustration og en byrde for virksomhederne, der skal bruge unødigt meget tid på indberetningen, når indberetningsløsningen ikke er velfungerende.

Berørte virksomheder

Alle virksomheder, der indberetter moms.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at der sikres kapacitet, så driftssikkerheden på SKAT’s momsindberetningsløsning forbedres og ikke medfører nedetider i spidsbelastningsperioder.

Indtil dette er sikret, foreslås det, at SKAT forskyder indberetning af halvårsmoms fx en uge, så det hindres at indberetningen af kvartalsmoms og halvårsmoms sammenfalder. Det er nødvendigt, at forskydningen kommunikeres til virksomhederne.

Besvaret marts 2017.

Forslaget gennemføres delvist.

SKAT arbejder løbende på at forbedre sine systemer og sikre stabil driftsafvikling. Når fristen for halvårs- og kvartalsafregnende virksomheder hhv. 1. marts og 1. september falder samtidig, og op mod 440.000 virksomheder skal afregne moms, øger SKAT derfor sin driftsovervågning og sit beredskab.

Et af tiltagene er, at SKAT siden udgangen af 2015 har benyttet en køfunktion i forbindelse med de store momsfrister. Dette minimerer risikoen for systemnedbrud og nedetider, fordi køfunktionen sikrer, at antallet af samtidige brugere altid kan tilpasses systemets kapacitet. Hvis for mange virksomheder ønsker at tilgå systemet samtidig, bliver en andel automatisk placeret i en kø og får oplyst, hvornår de får mulighed for at logge på systemet.

Det er SKATs opfattelse, at driftsstabiliteten sikres med de eksisterende tiltag, eksempelvis var der ikke systemnedbrud eller nedetider ifm. den seneste store frist den 1. september 2016, og det foreslåede initiativ med øget systemkapacitet gennemføres derfor ikke.

Muligheden for at fastsætte afregningsfrister på momsområdet er EU-reguleret. Momsen må senest afregnes den 1. i den tredje måned efter afgiftsperiodens udløb. Med vedtagelse af finansloven for 2014 blev afregningsfristen for kvartalsafregnende virksomheder ændret fra den 10. i den anden måned efter afgiftsperiodens udløb, til det senest mulige tidspunkt, dvs. til den 1. i den tredje måned.

Inden for de gældende EU-regler er det kun muligt at opfylde forslaget om at forskyde halvårsmomsen, hvis halvårsmomsen skal afregnes en uge tidligere end i dag. En sådan ændring vil kræve ændring af momsloven.

SKAT finder det ikke hensigtsmæssigt at forkorte halvårsafregnende virksomheders afregningsfrist, hvilket er den eneste mulighed for forskydning, da afregningsfristen allerede er placeret så sent, det er muligt efter EU’s regler (den 1. i tredje måned efter afregningsperiodens afslutning), og det foreslåede initiativ med ændring af afregningsfristen gennemføres derfor ikke.

Forslaget er implementeret i 2017.

Regeringen har tidligere tilkendegivet, at forslaget gennemføres delvist. Det vurderes, at forslaget nu er implementeret i det omfang regeringen tidligere har forpligtet sig på at imødekomme forslaget.

Det er SKATs opfattelse, at oppetiden på Tast Selv Erhverv (TSE) er fuldt ud tilfredsstillende.

For at sikre sig en fuldt ud tilfredsstillende oppetid, arbejder SKAT løbende på at forbedre sine systemer og sikre stabil driftsafvikling. Konkret kan det nævnes, at SKAT øger sin driftsovervågning og sit beredskab, når fristen for halvårs- og kvartalsafregnende virksomheder hhv. 1. marts og 1. september falder samtidig, og op mod 440.000 virksomheder skal afregne moms.

SKAT arbejder kontinuerligt på at nedbringe nedetider på TSE ved hjælp af ekstra bemanding i spidsbelastningsperioderne, optimeringer af vores servere samt vejledning og understøttelse af brugerne.

SKAT har siden udgangen af 2015 benyttet en køfunktion i forbindelse med de store momsfrister. Dette minimerer risikoen for systemnedbrud og nedetider, fordi køfunktionen sikrer, at antallet af samtidige brugere altid kan tilpasses systemets kapacitet. Hvis for mange virksomheder ønsker at tilgå systemet samtidig, bliver en andel automatisk placeret i en kø og får oplyst, hvornår de får mulighed for at logge på systemet.

Ovenstående er med til, at sikre at SKAT igennem de seneste år, har haft en tilfredsstillende oppetid på TSE og på baggrund af dette mener SKAT, at forslaget er gennemført delvist og implementeret.