Spring navigation over
Indhold start

Tydeliggør muligheden for ikke at besvare et spørgsmål ved indberetning til Danmarks Statistik

Dato25.10.2016
Nummer593

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

I Lov om Danmarks Statistik § 8 er virksomheder pålagt at indberette diverse data, hvis Danmarks Statistik efterspørger dem. Indberetningerne til Danmarks Statistik er generelt blandt dem, som virksomhederne anser som kilde til flest byrder og mest frustration. Derfor er det ekstra vigtigt, at indberetningerne er indrettet, så de er mindst muligt byrdefulde og nemme at foretage.

Danmarks Statistik er jf. forordning(EF) nr. 223/2009 pålagt bl.a. at begrænse byrden for respondenterne og samtidig sikre, at data er valid.

Et punkt, hvor Danmarks Statistik kan begrænse byrden for respondenterne, er ved at forbedre brugervenligheden. Konkret når der i en indberetning stilles spørgsmål, der ikke er relevante for den pågældende virksomhed. Her er det ikke klart for virksomhederne, hvad de skal gøre, da det ikke står skrevet hverken i vejledningsmaterialet til den enkelte statistik eller på Danmarks Statistiks hjemmeside.

Derfor må virksomheden bruge tid på at kontakte Danmarks Statistik telefonisk. Her får de besked om, at de kan undlade at svare ved at taste ”0” i svarfeltet, alternativt indtaste en skønnet værdi.

Det vil lette virksomhederne for både frustrationer og tid brugt på unødigt administrativt arbejde, hvis Danmarks Statistik proaktivt tydeliggør, hvad virksomhederne skal gøre, hvis et spørgsmål ikke er relevant.

Det er i øvrigt uvist, hvordan virksomheder, der ikke kontakter Danmarks Statistik, håndterer problemstillingen – i værste fald kan værdien, de indtaster, være helt vilkårlig, hvilket ikke fremmer datavaliditeten.

Det må antages, at hvis virksomhederne tilskyndes til systematisk at taste ”0” eller angive en skønnet værdi ved spørgsmål, der ikke har relevans, vil det, udover at fremme brugervenligheden, også sikre, at data bliver mere valid.

Det bør derfor være muligt at højne brugervenligheden og samtidig sikre nøjagtighed, pålidelighed og sammenlignelighed i data.

Berørte virksomheder

Alle virksomheder, der indberetter til Danmarks Statistik

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at Danmarks Statistik tydeliggør, hvordan en virksomhed håndterer et spørgsmål i en given indberetning, som ikke er relevant for virksomheden.

Danmarks Statistik kan fx:

Skrive det i vejledningen til statistikkerne
Informere om muligheden for at skrive ”0” eller angive en skønnet værdi ved hvert spørgsmål (såkaldt ”rumleriller”)
Tilføje ”ikke relevant” som en svarkategori

Besvaret marts 2017.

Forslaget gennemføres.

Danmarks Statistik arbejder løbende på at forbedre de digitale indberetningsløsninger og det indberetningsmateriale, der stilles til rådighed for indberetterne. Det fremgår altid af indberetningsmaterialet, hvis der er oplysninger, der er frivillige at indberette, eller hvis det er tilstrækkeligt at indberette skønnede værdier.

For at lette indberetningsopgaven tilstræber Danmarks Statistik, at det i mange situationer er muligt at gennemføre indberetningen uden at udfylde samtlige oplysninger. I situationer som disse vil det både blive accepteret, at felter udfyldes med et ’0’ eller efterlades tomt. I andre situationer er det nødvendigt, at indberetteren tager specifikt stilling til det stillede spørgsmål. Her vil det derfor ikke være en mulighed, at et felt efterlades tomt.

På baggrund af forslaget fra Virksomhedsforum vil Danmarks Statistik sikre, at det tydeligt fremgår af spørgeskema og vejledningsmateriale, om spørgsmål kan besvares med et ’0’, kan efterlades tomme eller skal besvares med skønnede værdier.

Forslaget er allerede implementeret i hovedparten af Danmarks Statistiks indberetningsløsninger og implementeres løbende i de resterende. Forslaget forventes at være fuldt gennemført i 2018.

Arbejdet med at forbedre indberetningsløsningerne inddrager desuden de tilbagemeldinger, som Danmarks Statistik indsamler i de frivillige spørgsmål om brugeroplevelser sidst i indberetningsløsningerne. Brugertilbagemeldingerne viser generelt, at der er en høj tilfredshed med indberetningsløsningerne.

Forslaget er implementeret i 2018

Danmarks Statistik arbejder løbende på at forbedre de digitale indberetningsløsninger og det indberetningsmateriale, der stilles til rådighed for indberetterne. Det fremgår altid af indberetningsmaterialet, hvis der er oplysninger, der er frivillige at indberette, eller hvis det er tilstrækkeligt at indberette skønnede værdier.

For at lette indberetningsopgaven tilstræber Danmarks Statistik, at det i mange situationer er muligt at gennemføre indberetningen uden at udfylde samtlige felter i spørgeskemaet. Der hvor det er muligt, kan indberetterne selv vælge om de vil efterlade et felt tomt eller indtaste et ”0”, hvis der ikke er noget at indberette. I andre situationer er det nødvendigt, at indberetteren tager specifikt stilling til det stillede spørgsmål. Her vil det derfor ikke være en mulighed, at et felt efterlades tomt.

På baggrund af forslaget fra Virksomhedsforum har Danmarks Statistik sikret, at det tydeligt fremgår af spørgeskema og vejledningsmateriale, om spørgsmål kan besvares med et ’0’, kan efterlades tomme eller skal besvares med skønnede værdier.

Forslaget er gennemført i 2018.