Spring navigation over
Indhold start

Entydig definition ved kategorisering af jord - kategoridefinition jf. Jordflytningsbekendtgørelsen

Dato25.10.2016
Nummer590

Status: Gennemføres
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Kategorierne i den gældende Jordflytningsbekendtgørelse er ikke kompletteret med relevante stoffer og grænseværdier. Det har derfor på en række områder været nødvendigt for kommunerne at specificere yderligere. Det medfører, at de enkelte kommuner har egne kategori- og klassedefinitioner.

Når virksomheder skal flytte jord i forbindelse med byggeri skal jorden kategoriseres i henhold til jordflytningsbekendtgørelsen og for virksomhederne betyder det, at de skal kende de forskellige kommuners individuelle regler. De skal gennemgå forskelligartede ansøgningsforløb med krav til forskellige former for undersøgelser og dokumentation alt efter hvor fra og hvor til de ønsker at flytte jorden. Usikkerhed omkring reglerne og uensartethed i reglerne bliver dermed en hindring for virksomhedernes mulighed for at byde på opgaver på tværs af kommunegrænser og for at oparbejde en effektiv administrativ praksis. For miljøet betyder den manglende ensartethed risiko for flytning af jord med for højt forureningsindhold til et miljømæssigt sårbart område. Yderligere er der på de fleste lokaliteter, som kan modtage jord, defineret individuelle grænseværdier.

Berørte virksomheder

Alle virksomheder, der skal flytte jord i forbindelse med byggeri.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at kategorisering af jord jf. Jordflytningsbekendtgørelsen skal kompletteres med relevante stoffer og grænseværdier, så kategorierne kan anvendes i den daglige praksis i kommunerne. Det vil sikre en ensartet og mere effektiv proces.

Yderligere oplysninger

Regelgrundlag er Miljøbeskyttelsesbekendtgørelsen, Jordforureningsloven og Jordflytningsbekendtgørelsen.

Besvaret marts 2017.

Forslaget gennemføres.

Miljøstyrelsen har i samarbejde med Energistyrelsen i 2016 igangsat et stort projekt om jordstrømme. Projektet skal blandt andet kortlægge jordstrømme ved dataindsamling og interview med kommuner og interessenter. Niras står for den første del af projektet, der afrapporteres december 2016. De foreløbige resultater viser, at der er stor forskel på hvilke kriterier, der anvendes til at bestemme forureningsgraden. Det er et område, hvor også kommunerne ønsker mere en ensartet praksis.

Som en del af jordprojektet skal Miljøstyrelsen se på ændring af de eksisterende regler, særligt med fokus på mulighederne for forenkling af reglerne, herunder mulighederne for mere ensartet kategorisering af jord, således at al jord skal kategoriseres efter ét sæt af kriterier. Det sker i begyndelsen af 2017.

Forslaget er ikke implementeret

Som en del af en samlet jordpakke skal der ses på en ændring af de eksisterende regler, særligt med fokus på mulighederne for forenkling af reglerne, herunder mulighederne for mere ens kategorisering af jord, således at al jord skal kategoriseres efter ét sæt af kriterier.

Forslagene 588, 590, 591 og 693 er indeholdt i den samlede jordpakke. Forslagene om fremtidens anvendelse af jord som er affald, er en del er regeringens forsyningsstrategi, som endnu ikke har været behandlet politisk.

En endelig vurdering af gennemførelsen af Virksomhedsforums forslag vil derfor afhænge af fremdriften i forhandlingerne om Forsyningsstrategien. Forslaget forventes at kunne gennemføres som minimum delvist.