Spring navigation over
Indhold start

Ønske om kommunikation på engelsk som en del af CVR-registret

Dato25.10.2016
Nummer580

Status: Gennemføres delvist
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Det er meget besværligt for engelsktalende virksomheder at etablere sig i Danmark. Mange hjemmesider og regler er ikke oversat til engelsk, og en stor del af den post, som virksomhederne modtager fra det offentlige, er på dansk. Der er derfor både behov for, at mere information findes på engelsk. Men der er også behov for, at myndighederne ved, hvilke virksomheder der ønsker information tilsendt på engelsk, så virksomhederne ikke altid som udgangspunkt skal modtage dokumenter på dansk, selvom de faktisk måtte findes på engelsk allerede, og så først derefter selv skal henvende sig og bede om at få det på engelsk.

Berørte virksomheder

Udenlandske virksomheder, der etablerer sig i Danmark.

Forslag


Virksomhedsforum foreslår, at det skal være muligt, når en udenlandsk virksomhed opretter sig med et dansk CVR-nummer, at registrere i CVR-registret, at virksomheden ønsker information tilsendt på engelsk, såfremt den pågældende information findes på engelsk. Såfremt dette bliver registeret som en del af virksomhedens stamdata, kan denne oplysning anvendes af sagsbehandlere på tværs af myndigheder, og også anvendes i forbindelse med, at flere og flere erhvervsrettede digitale løsninger på tværs af myndigheder på i kommunalt og statsligt regi integreres med oplysninger fra CVR-registreret.

Yderligere oplysninger

Virksomhedsforum har tidligere stillet forslag vedr. at alle erhvervsrelevante selvbetjeningsløsninger og vejledninger oversættes som minimum til engelsk (forslag nr. 443). Regeringen har svaret, at forslaget gennemføres delvist og har igangsat en undersøgelse af, hvilken information, der ikke findes på engelsk i dag, der skal danne grundlag for en handlingsplan for øget tilgængelighed af myndighedsinformation, ansøgningsblanketter, selvbetjeningsløsninger mv. på engelsk. Dette forslag er således en forlængelse af det tidligere stillede forslag, idet det vedrører, at virksomhederne kun én gang skal give besked om, så vidt muligt, at få tilsendt information på engelsk.

Besvaret februar 2019

Forslaget gennemføres delvist

Som en del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi for 2016-2020 sættes der fokus på mere brugervenlig og koordineret digital service for borgere og virksomheder, når deres ærinde går på tværs af digitale løsninger og myndigheder. En af indsatserne omhandler brugerrejsen ”Service for udenlandske virksomheder i Danmark”. Formålet med forbedringen af brugerrejsen er at gøre det nemmere for udenlandske virksomheder at drive virksomhed i Danmark, især når deres ærinde går på tværs af myndigheder og løsninger.

For at forbedre servicen for udenlandske virksomheder har Erhvervsstyrelsen, i samarbejde med SKAT, Digitaliseringsstyrelsen, ATP og Arbejdstilsynet, fået et eksternt konsulentbureau til at kortlægge virksomheders udfordringer i mødet med danske myndigheder samt at komme med forslag til nye og forbedrede brugerrejser for udenlandske virksomheder, som kan gøre det enklere for de udenlandske virksomheder at overholde deres forpligtigelser i Danmark.

Analysen er gennemført i april 2018, og den viser, at udenlandske virksomheder i højere grad gør brug af professionel rådgivning fra f.eks. revisorer eller advokater for at kunne imødekomme forpligtigelser overfor danske myndigheder. Dette skyldes, at myndighedskrav ikke er entydige, og at forskellig lovgivning og fortolkning af denne medfører, at udenlandske virksomheder ofte har svært ved at navigere i - og skabe overblik over – myndighedernes mange forskellige informationer, vejledninger og selvbetjeningsløsninger.

For at kunne implementere en brugervenlig og sammenhængende brugerrejse for udenlandske virksomheder, er der identificeret en række forudsætningsskabende initiativer, hvor ensretning af lovfortolkning og sagsbehandlingspraksis på tværs af myndigheder vurderes at være den mest grundlæggende forudsætning.

På baggrund heraf er der i august 2018 nedsat en juridisk arbejdsgruppe med deltagere fra Skattestyrelsen, Beskæftigelsesministeriet, Arbejdstilsynet og Erhvervsstyrelsen, som skal skabe enighed om forskellige fortolkninger af myndighedskrav med henblik på at understøtte en efterfølgende etablering af en digital brugerrejse for udenlandske virksomheder. Sideløbende med dette arbejde vil Erhvervsstyrelsen, sammen med de andre deltagende myndigheder, identificere andre indsatser, der på den korte bane kan forbedre den eksisterende service for udenlandske virksomheder, herunder forbedringer af kommunikationen via nuværende virksomhedsregistreringsløsninger.

Erhvervsstyrelsen har allerede identificeret de registreringsløsninger, som er relevante for udenlandske virksomheder. Derudover er det identificeret, hvilken information til virksomhederne (breve, kvitteringsmails og lignende) der udsendes fra Erhvervsstyrelsen i forbindelse med en registrering, der allerede eksisterer på engelsk, og hvilken information der fortsat mangler at blive oversat til engelsk.