Spring navigation over
Indhold start

Digital ansøgning om refusion for jobafklaringsforløb

Dato07.06.2016
Nummer575

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Sygedagpengereformen, der trådte i kraft 1. juli 2014, indeholdt blandt andet en afskaffelse af den såkaldte varighedsbegrænsning for sygedagpenge og indførelsen af et ny jobafklaringsforløb. Før reformen kunne sygemeldte være på sygedagpenge i op til ét år (og derudover en række muligheder for forlængelse). Virksomhederne, der betalte løn til medarbejdere under sygdom, kunne modtage refusion op til sygedagpengesatsen ved anmodning herom, så længe medarbejderen var berettiget til sygedagpenge. Anmodningen foregik digitalt via NemRefusion for hele sygedagpengeperioden.


Konkret afskaffede man varighedsbegrænsningen ved at indføre en revurdering efter 5 måneder og en jobafklaringsydelse uden tidsbegrænsning.

I dag skal sygemeldte derfor efter 5 måneder have vurderet, om de kan få deres sygedagpenge forlænget. Det kan man kun, såfremt man opfylder nogle særlige kriterier f.eks. livstruende og alvorlig sygdom. Hvis det ikke er tilfældet og man fortsat er sygemeldt, kan man i stedet komme på det nye jobafklaringsforløb. Sygeforløbet er dermed delt i to. De første 5 måneder med sygedagpenge (og yderligere sygedagpenge, hvis forløbet forlænges jf. forlængelsesmulighederne), og efterfølgende et jobafklaringsforløb med jobafklaringsydelse. Det betyder også, at der er etableret to forløb inden for samme sygefraværsforløb, hvor arbejdsgiveren skal søge refusion. Sygedagpengerefusion kan søges digitalt. Det kan man ikke med jobafklaringsydelsen.

Med indførelsen af jobafklaringsforløbet skal en arbejdsgiver, der betaler løn til en medarbejder i jobafklaringsforløbet, ansøge om refusion på en papirblanket, der er udarbejdet af KL, fremfor at anvende NemRefusion. Det betyder, at virksomheden skal anmelde refusion i forhold til sygemeldte medarbejdere på to forskellige måder, heraf den ene på en papirblanket og ikke digitalt. Samtidig skal virksomheden afgive de samme oplysninger flere gange for det samme sygeforløb.

Berørte virksomheder

Alle virksomheder, der har medarbejdere, der er sygemeldt mere end 5 måneder, og som søger om refusion herfor.


Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at ansøgningen om refusion for medarbejdere i jobafklaringsforløb digitaliseres, så virksomhederne kan anvende NemRefusion til ansøgning om refusion for medarbejdere på sygedagpenge og i jobafklaringsforløb. Det skal være muligt at genbruge oplysninger, der allerede er indtastet ved ansøgning om refusion for sygedagpenge.

Besvaret februar 2017

Forslaget gennemføres i betydelig grad.

Siden 2011 har det været obligatorisk for virksomhederne at søge sygedagpengerefusion digitalt via Nemrefusion. Dette har sikret både virksomhederne og kommunerne administrative lettelser.

Som følge af sygedagpengereformen fik virksomhederne ret til refusion i de tilfælde, hvor virksomhederne udbetaler løn til sygemeldte medarbejdere, som er i et jobafklaringsforløb med ret til ressourceforløbsydelse. Virksomheden anvender i dag en papirblanket ved anmodning om refusion og kan ikke anvende Nemrefusion, idet løsningen ikke er tilrettet.

Kommunernes Landsforening (KL) har oplyst, at man forventer i løbet af 2017 at gennemføre forslaget om, at der ligeledes kan ske ansøgning om refusion via Nemrefusion, når en sygemeldte medarbejder er i et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse.

Det er på nuværende tidspunkt ikke afklaret, om det vil blive muligt at genbruge oplysninger, der allerede er indtastet ved ansøgning om refusion for sygedagpenge. Dette er baggrund for at forslaget vurderes at blive gennemført i betydelig grad.

Forslaget er implementeret i 2018

Virksomhedsforum foreslår, at ansøgningen om refusion for medarbejdere i jobafklaringsforløb digitaliseres, så virksomhederne kan anvende NemRefusion til ansøgning om refusion for medarbejdere på sygedagpenge og i jobafklaringsforløb. Det skal være muligt at genbruge oplysninger, der allerede er indtastet ved ansøgning om refusion for sygedagpenge.

KOMBIT, som administrerer NemRefusion på vegne af landets kommuner, har oplyst, at anmodningen om refusion for medarbejdere i jobafklaringsforløb blev digitaliseret (implementeret i NemRefusion) i NemRefusions september-release 2018. Det er således nu muligt for virksomhederne at anvende NemRefusion til anmodning om refusion for medarbejdere i jobafklaringsforløb.

Forslaget er således implementeret.