Spring navigation over
Indhold start

Indførelse af realistiske minimumskrav for anmeldelse af affald

Dato07.06.2016
Nummer514

Status: Gennemføres
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Bygherrer er i medfør af Affaldsbekendtgørelsens kapitel 13 pålagt en anmeldeforpligtelse, såfremt de foretager byggearbejder, som indbefatter renovering eller nedrivning af bygninger og anlæg eller dele heraf, og hvis arbejdet vedrører mere end 10 m2 eller frembringer mere end 1 ton affald.

Hvis byggearbejdet samtidig sker i bygninger og anlæg, der er opført eller renoveret i perioden 1950 til 1977, skal der forinden anmeldelsen foretages en screening for PCB. Et screeningsskema vil så skulle vedlægges anmeldelsen. Hvis der ikke kan svares nej til samtlige spørgsmål i screeningsskemaet, skal bygherren endvidere foretage en kortlægning af de dele af bygningen eller anlægget, som kan indeholde PCB. Kortlægningen skal indsendes med anmeldelsen. Der er ikke nogle formkrav til kortlægningen.

Reglernes formål er at sikre en udskillelse af PCB-forurenede byggeaffald forud for nedrivningen, således at PCB-forurenet byggeaffald ikke blandes med det øvrige byggeaffald og samtidig underkastes miljømæssig korrekt behandling. Anmeldeforpligtelsen skal give kommunerne mulighed for bedre affaldsplanlægning og tilsyn og håndhævelse.

Reglerne i kapitel 13 er struktureret og formuleret, så de generelt er svært tilgængelige. Kriteriet om, at arbejdet skal vedrøre mere end 10 m2, er uklart i juridisk henseende, og det skaber forvirring om, hvornår man er forpligtet til at anmelde. Gælder de 10 m2 i højden, gulvarealet eller noget tredje? Det har ikke hjulpet, at Miljøstyrelsen har forsøgt at fjerne uklarheden med en vejledende udtalelse om fortolkningen (udtalt, at det skal forstås som det horisontale fladeareal, der berøres af byggearbejdet).

Kravene til anmeldelserne er formuleret som minimumskrav (”skal som minimum indeholde følgende oplysninger”), hvilket er uhensigtsmæssigt, da det har givet kommunerne den opfattelse, at de har en blanco check til at stille krav om benyttelsen af særlige anmeldelsesskemaer. Entreprenøren, der arbejder på tværs af kommunegrænser, skal hele tiden forholde sig til, hvordan anmeldekravet, i den kommune han nu udfører arbejdet i, bliver håndhævet. Dette tager tid og er administrativt bøvlet, og det giver ikke nogen miljømæssig gevinst.

Anmeldeforpligtelsen, og herunder forpligtelsen til at screene og kortlægge, er pålagt bygherren, men i realiteten er det oftest entreprenøren, som står for aktiviteten. Det er entreprenøren, som bedst kan vurdere størrelsen på affaldsfrembringelsen og har det bedste kendskab til byggematerialer og deres indhold i relation til identifikationen af PCB. Der stilles ingen faglige krav til den, der udfører screeningen eller kortlægningen.

Der er en økonomisk tilskyndelse til at undlade at anmelde byggearbejder eller subsidiært til at undgå screening og kortlægning. Københavns Kommunerne fik i 2015 ca. 400 anmeldelser, hvor de vurderer, at de burde havde fået 5000. Dvs. at kun ca. 8 pct. af de anmeldelsespligtige byggearbejder bliver anmeldt. Da Københavns Kommune i Danmark er kendt for at have et effektivt miljøtilsyn, vurderes det ikke at landsgennemsnittet måtte være højere, men snarere lavere end 8 pct.

Berørte virksomheder

I direkte henseende alle små og mellemstore bygherrer. I realiteten alle små og mellemstore håndværksvirksomheder samt virksomheder, som håndterer bygge- og anlægsaffald.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at reglerne i kapitel 13 revurderes. Reglerne skal som minimum forenkles og tydeliggøres i struktur og indhold. De skal regulere anmeldelserne på udtømmende vis, så der ikke skal ske en efterfølgende kommunal implementering eller udfyldning. Effekten af reglerne er dog så ringe, at det bør analyseres og overvejes, om regelsættet skal ændres grundlæggende.

På sigt bør der udarbejdes et ensartet nationalt elektronisk anmeldelsessystem, som kan bruges på en smart-telefon. Sammen med et mere effektivt tilsyn med anmeldelserne og affaldsstrømmene, skal dette føre til flere anmeldelser og styrke efterlevelsen.

Yderligere info

Nuværende regulering: Affaldsbekendtgørelsens §§ 78-83 og bilag 11.

Besvaret februar 2017.

Forslaget gennemføres.

Svaret er udarbejdet i samarbejde med KL.

Miljøstyrelsen vil ved næste ændring af affaldsbekendtgørelsen forbedre strukturen af bekendtgørelsens kapitel 13. Den generelle bestemmelse om anmeldelse af affald vil herunder blive flyttet til starten af kapitlet, således at kapitlet bliver nemmere at læse.

Miljøstyrelsen vil gå i dialog med KL med henblik på at afklare, om kommunerne har behov for yderligere oplysninger i anmeldelserne end dem, der i dag fremgår af affaldsbekendtgørelsens §§ 81 og 82 og i givet fald, hvilke oplysninger, der er tale om. På den baggrund vil Miljøstyrelsen overveje at opdatere bestemmelserne, så de svarer til kommunernes behov for oplysninger. Derudover vil ordet "minimum" blive slettet fra anmeldereglen i bekendtgørelsens §§ 81 og 82, således at bestemmelserne udtømmende opregner, hvilke oplysninger anmeldelserne skal indeholde.

Miljøstyrelsen er opmærksom på, at effekten af anmeldelserne efter kapitel 13 er udfordret af et lavt antal anmeldelser. Miljøstyrelsen er ved at undersøge mulighederne for i affaldsbekendtgørelsen at stille krav om, at anmeldelserne efter kapitel 13 skal følge affaldet frem til første affaldsbehandler. Dette skal være med til at understøtte kravet om anmeldelse og skal sikre, at kommunerne fremover modtager flere anmeldelser. Derudover vil et sådant krav bidrage til, at affaldsstrømmene ikke blandes sammen efter nedrivning og sortering. Det er endvidere intentionen, at kravet skal kombineres med en ændring af Affaldsdatasystemet, således at indberetninger fremover også vil skulle indeholde oplysninger om, hvilken ejendom, bygge- og anlægsaffaldet stammer fra. Dette tiltag vil ligeledes understøtte anmeldelsesreglerne. Derudover er forventningen at ændringen vil give et bedre og mere brugbart grundlag for tilsyn.

KL har lavet et landsdækkende selvbetjeningssystem "Byg og Miljø", der er en webbaseret it-løsning, som har til formål at støtte borgere og virksomheder i deres ansøgningsproces og give overblik over konkrete bygge- eller miljøansøgninger. Når der skal ansøges om en byggesag eller en sag på miljøområdet, giver Byg og Miljø ansøgeren et overblik over, hvilken information og dokumentation, kommunen skal bruge for at behandle sagen. Byg og Miljø indeholder et skema til screening af PCB samt anmeldelse af forventede mængder af bygge- og anlægsaffald efter affaldsbekendtgørelsens kapitel 13. Dette skema er ens for alle kommuner i Byg og Miljø. En eventuel kortlægning af PCB skal vedlægges som bilag til anmeldelsen. KL er opmærksom på løbende at tilpasse løsningen til udviklingen på tablet/smartphone-området.

Forslaget er ikke implementeret

Miljø- og Fødevareministeriet vil ved næste ændring af affaldsbekendtgørelsen forbedre strukturen af bekendtgørelsens kapitel 13. Den generelle bestemmelse om anmeldelse af affald vil herunder blive flyttet til starten af kapitlet, således at kapitlet bliver nemmere at læse.

Miljø-og Fødevareministeriet er i dialog med KL med henblik på at afklare, om kommunerne har behov for yderligere oplysninger i anmeldelserne end dem, der i dag fremgår af affaldsbekendtgørelsens §§ 81 og 82 og i givet fald, hvilke oplysninger, der er tale om. På den baggrund vil Miljø- og Fødevareministeriet overveje at opdatere bestemmelserne, så de svarer til kommunernes behov for oplysninger. Derudover vil ordet "minimum" blive slettet fra anmeldereglen i bekendtgørelsens §§ 81 og 82, således at bestemmelserne udtømmende opregner, hvilke oplysninger anmeldelserne skal indeholde.

Miljø- og Fødevareministeriet er opmærksom på, at effekten af anmeldelserne efter kapitel 13 er udfordret af et lavt antal anmeldelser. Miljø- og Fødevareministeriet er ved at undersøge mulighederne for i affaldsbekendtgørelsen at stille krav om, at anmeldelserne efter kapitel 13 skal følge affaldet frem til første affaldsmodtager. Dette skal være med til at understøtte kravet om anmeldelse og skal sikre, at kommunerne fremover modtager flere anmeldelser. Derudover vil et sådant krav bidrage til, at affaldsstrømmene ikke blandes sammen efter nedrivning og sortering. Det er endvidere intentionen, at kravet skal kombineres med en ændring af Affaldsdatasystemet, således at indberetninger fremover også vil skulle indeholde oplysninger om, hvilken ejendom, bygge- og anlægsaffaldet stammer fra. Dette tiltag vil ligeledes understøtte anmeldelsesreglerne. Derudover er forventningen at ændringen vil give et bedre og mere brugbart grundlag for tilsyn.

KL har lavet et landsdækkende selvbetjeningssystem "Byg og Miljø", der er en webbaseret it-løsning, som har til formål at støtte borgere og virksomheder i deres ansøgningsproces og give overblik over konkrete bygge- eller miljøansøgninger. Når der skal ansøges om en byggesag eller en sag på miljøområdet, giver Byg og Miljø ansøgeren et overblik over, hvilken information og dokumentation, kommunen skal bruge for at behandle sagen. Byg og Miljø indeholder et skema til screening af PCB samt anmeldelse af forventede mængder af bygge- og anlægsaffald efter affaldsbekendtgørelsens kapitel 13. Dette skema er ens for alle kommuner i Byg og Miljø. En eventuel kortlægning af PCB skal vedlægges som bilag til anmeldelsen. KL er opmærksom på løbende at tilpasse løsningen til udviklingen på tablet/smartphone-området.