Spring navigation over
Indhold start

Ændring af reglerne for anvendelse af gødning som brændsel

Dato07.06.2016
Nummer518

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Kommissionens forordning 1069/2009 om animalske biprodukter blev i 2014 ændret ved forordning 592/2014. Af forordning 592/2014 indledende betragtninger (3) fremgår det, at fjerkrægødning fremstilles som en integrerende del af fjerkræavl/-opdræt på bedriften, som uden forudgående behandling kan anvendes på stedet som brændsel, forudsat at de relevante miljø- og sundhedsbeskyttelseskrav er opfyldt, og forudsat at anvendelsen ikke har negativ indvirkning på miljøet eller menneskers sundhed. Hermed opfylder fjerkrægødning affaldsdirektivets (direktiv 2008/98) betingelser for biprodukter (artikel 5), og skal derfor ikke betragtes som affald, når det forbrændes.

De danske myndigheders tolkning har hidtil været, at hvis husdyrgødning eller fraktioner af husdyrgødning anvendes som brændsel, skal det betragtes som en affaldsbortskaffelsesoperation, og forbrændingen skal derfor foregå på et godkendt affaldsforbrændingsanlæg. Visse typer af husdyrgødning (typisk fjerkrægødning og dybstrøelse) har så højt et tørstofindhold, at det er attraktivt at udnytte det som brændsel, også selv om det tages i betragtning, at det plantetilgængelige kvælstof i husdyrgødningen tabes, og potentielt skal erstattes med industrielt fremstillede kvælstofgødninger. Til gengæld bliver andre vigtige plantenæringsstoffer som fosfor og kalium koncentreret i asken, og kan dermed transporteres ud af områder med fx fosforoverskud til områder med fosforunderskud. Det kan samlet medvirke til en bedre udnyttelse af næringsstofferne i husdyrgødningen, samtidig med at det understøtter en decentral energiproduktion og udvikling af nye teknologiplatforme til udnyttelse af energipotentialet i husdyrgødning.

Berørte virksomheder

Først og fremmest virksomheder med fjerkræproduktion, men virksomheder med anden husdyrproduktion kan også blive berørt.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at regeringen gennemfører nedenstående ændringer:

1) Med teksten i forordning 592/2014 kan virksomheder med produktion af fjerkræ i forhold til EU-reguleringen umiddelbart anvende fjerkrægødning som brændsel på de vilkår, som fremgår af forordningen. Men for at det reelt bliver en mulighed for danske fjerkræproducenter, skal husdyrgødningsbekendtgørelsens (bek. 1318/2015) § 27, stk. 2, ændres, da det her bestemmes, at afbrænding af husdyrgødning skal ske på miljøgodkendte anlæg, der kan forbrænde affald i henhold til reglerne i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald. Som minimum bør fjerkrægødning

undtages for denne bestemmelse.

2) Det skal undersøges, om de begrundelser som anføres i forordningen for at fjerkrægødning kan anses som et biprodukt og ikke affald, gælder for husdyrgødning generelt. Hvis det er tilfældet, bør der arbejdes for, at også andre typer husdyrgødning kan forbrændes på de vilkår, som fremgår af forordningen.

Besvaret februar 2017

Forslaget gennemføres delvist

Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 27, stk. 2, ændres således, at anlæg til brænding af fjerkrægødning omfattet af EU-Forordning nr. 592/2014, som ændrer Kommissionens forordning 142/2011, undtages fra bestemmelsen. Ændringen af bekendtgørelsen vil ske som led i Fødevarestyrelsen og Miljøstyrelsens igangværende arbejde om udmøntning af forordningens bestemmelser mv.

Det fremgår eksplicit af forordningens bilag III, Kapitel V, afsnit B, nr. 2, at andre typer husdyrgødning end fjerkrægødning, eller husdyrgødning frembragt uden for bedriften, ikke er omfattet af forordningens særlige regler om brænding af fjerkrægødning. Miljøstyrelsen har p.t. en forespørgsel hos EU-Kommissionen om, hvilken dokumentation der er nødvendig for at andre typer husdyrgødning end fjerkrægødning kan brændes på samme vilkår som fjerkrægødning. EU-Kommissionen har fremlagt forslag om ændring af 142/2011 som vil muliggøre brænding af andre typer af husdyrgødning end fjerkrægødning.

Forslaget er implementeret i 2018

Med den ændrede husdyrgødningsbekendtgørelse, der trådte i kraft den 1. august 2018, sidestilles afgivelse af husdyrgødning til brændingsanlæg (anlæg godkendt efter forordningen om animalske biprodukter (EF) nr. 1069/2009 for så vidt angår brænding af husdyrgødning som brændsel i anlægget) med afgivelse til miljøgodkendte anlæg.

Muligheden for at anvende husdyrgødning som brændsel på brændingsanlæg omfatter både fjerkrægødning og andre typer af husdyrgødning.