Spring navigation over
Indhold start

Indførelse af "End of manure" bestemmelse i nitratdirektivet mhp. at fremme genanvendelsen af organiske restprodukter

Dato07.06.2016
Nummer519

Status: Gennemføres delvist
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

EU’s nitratdirektiv (direktiv 91/676) fastsætter en øvre grænse for, hvor meget husdyrgødning, der må tilføres jorden i nitratfølsomme områder. Den maksimale grænse er sat til den mængde husdyrgødning, som svarer til 170 kg kvælstof pr. hektar pr. år (bilag III, 2.).

Ved husdyrgødning forstås i direktivet ekskrementer fra husdyr, eller en blanding af strøelse og ekskrementer fra husdyr, også i behandlet form (artikel 2, g). Bestemmelsen om, at det også gælder for husdyrgødning i behandlet form, skaber usikkerhed om, hvordan kvælstof, der ekstraheres fra husdyrgødning, skal reguleres i forhold til nitratdirektivet. Hvis kvælstof fra husdyrgødning gennemgår en behandling, hvor kvælstof ekstraheres i en form, så det kan indgå i formulerede gødningsprodukter, bør det reguleringsmæssigt kunne ligestilles med handelsgødning.

Berørte virksomheder

Der er p.t. ingen virksomheder i Danmark, der har anlæg, der ekstraherer kvælstof fra husdyrgødning, men med øget fokus på teknologiimplementering og bedre udnyttelse og fordeling af husdyrgødning kan det blive en mulighed.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at den danske regering arbejder for, at der i nitratdirektivet indføres en parallel bestemmelse til affaldsdirektivets ”end-of-waste” og biproduktforordningens ”slutpunkt i fremstillingskæden” – en ”end-of-manure” bestemmelse - så husdyrgødning eller fraktioner af husdyrgødning kan nå et punkt i en behandlingsproces, hvor det er et nyt produkt/sekundær råvare, og derfor kan reguleres og markedsføres uden en historik som husdyrgødning.

Yderligere oplysninger

Europa-Kommissionen har som en del af CØ-pakken fra december 2015 fremlagt forslag til ændring af gødningsforordningen, så organiske gødningsprodukter kan CE-mærkes. Intentionen er at fremme anvendelsen af organiske restprodukter som sekundære råvarer ved fremstilling af gødningsprodukter. Det er derfor vigtigt, at der ikke er anden lovgivning, fx nitratdirektivet, som utilsigtet ligger hindringer i vejen for anvendelsen af organiske restprodukter.

Besvaret februar 2017

Forslaget gennemføres delvist

Miljø- og Fødevareministeriet er grundlæggende enig med Virksomhedsforums vurdering af, at manglende ”end-of-manure”-kriterier potentielt kunne begrænse anvendelsen af husdyrgødning som sekundære råvarer ved fremstilling af gødningsprodukter samt besværliggøre markedsføring af disse gødningsprodukter. Miljø- og Fødevareministeriet har allerede flere gange gjort EU-Kommissionen opmærksom på udfordringen og man vil også fremadrettet fra dansk side arbejde for, at gødningsprodukter, der er fremstillet baseret på husdyrgødning, ikke unødigt skal forhindres i at opnå adgang til markedet. Denne indsats vil dog ikke være begrænset til ministeriets arbejde i direkte relation til Nitratdirektivet. Det kan forventes, at andre EU-medlemsstater også vil sætte ind for at fjerne potentielle barrierer for genanvendelsen af organiske restprodukter i både eksisterende og fremtidig EU-regulering.

Status juli 2018.

Miljø- og Fødevareministeriet er grundlæggende enig med Virksomhedsforums vurdering af, at manglende "end-of-manure"-kriterier potentielt kunne begrænse anvendelsen af husdyrgødning som sekundære råvarer ved fremstilling af gødningsprodukter samt besværliggøre markedsføring af disse gødningsprodukter. Miljø- og Fødevareministeriet har allerede flere gange gjort EU-Kommissionen opmærksom på udfordringen og man vil også fremadrettet fra dansk side arbejde for, at gødningsprodukter, der er fremstillet baseret på husdyrgødning, ikke unødigt forhindres i at opnå adgang til markedet eller unødigt reguleres i mere omfattende grad end sammenlignelige kunstgødningsprodukter. Denne indsats vil dog ikke være begrænset til ministeriets arbejde i direkte relation til Nitratdirektivet. Det kan forventes, at andre EU-medlemsstater også vil sætte ind for at fjerne potentielle barrierer for genanvendelsen af organiske restprodukter i både eksisterende og fremtidig EU-regulering.