Spring navigation over
Indhold start

Mulighed for løbende revidering af bilag 1 i Bek. nr. 1650 af 13/12 2006 "Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål"

Dato07.06.2016
Nummer520

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Bek. nr. 1650 af 13/12 2006 ”Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål” indeholder en positivliste over de kendte og veldefinerede affaldsprodukter, som relativt enkelt kan tilføres landbrugsjord som gødning, hvis produktet overholder en række vilkår og en bestemt administration følges. Den pågældende positivliste er bilag 1 i ovennævnte bekendtgørelse. Det er nu 10 år siden, at bekendtgørelsen er blevet revideret.

I de seneste 10 år er der sket en rivende udvikling inden for affaldsteknologi og affaldsbehandling, og der er opstået en række nye affaldsprodukter. Samtidigt er en række affaldsstrømme øget voldsomt i tonnage. En række af disse nye og/eller store mængder affald er velegnede til at benytte som gødningskilde i landbruget. Da disse produkter ofte ikke er omfattet af bilag 1 (positivlisten), medfører det en administrativ stor opgave at få godkendt produkterne til udbringning på landbrugsjord, da godkendelsen skal ske til specifikt udpegede arealer. Dette kan i værste fald betyde, at næringsrige affaldsstoffer brændes eller deponeres, i stedet for at blive recirkuleret og skabe værdi for genanvendelsesvirksomheder og landmænd.

Berørte virksomheder

Virksomheder, som udvikler nye produktionsgrene, der genererer nye typer affald eller virksomheder, som ekspanderer kraftigt i Danmark og for hvem det bliver administrativt særdeles byrdefuldt at skulle indhente kommunale §19 tilladelser efter miljøbeskyttelsesloven, for at kunne udbringe produkterne lovligt. Desuden berører forslaget landmænd, der er aftagere af gødnings- og jordforbedringsmidler.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at bilag 1 i Bek. nr. 1650 af 13/12 2006 ”Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål” gøres dynamisk, således at en revision ikke skal afvente en revidering af bekendtgørelsen. Revideringen af positivlisten bør kunne ske løbende eller med faste intervaller (f.eks. årligt). Tiltag mhp. en mere løbende revidering skal ske under hensyntagen til, at det ikke påvirker arbejdsmiljø i negativ retning.

Yderligere oplysninger

Bek. nr. 1650 af 13/12 2006 ”Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål”.

Besvaret februar 2017.

Forslaget gennemføres.

Miljøstyrelsen vil i forbindelse med den kommende revision af bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål, som forventes at ske medio 2017, opdatere bilag 1, som er en liste over affald med jordbrugsmæssig værdi, som kan anvendes uden forudgående tilladelse efter reglerne i bekendtgørelsen.

Bilaget opdateres med de affaldstyper, som Miljøstyrelsen er blevet gjort opmærksom på siden den seneste opdatering af bilag 1 i 2006, og som efter Miljøstyrelsens vurdering kan tilføjes bilaget. Det drejer sig umiddelbart om to affaldstyper:

  • inaktiveret og kalkstabiliseret biomasse
  • proteolyseret processpildevand

Miljøstyrelsen vil fremadrettet opdatere bilaget hvert andet år i det omfang, Miljøstyrelsen bliver gjort opmærksom på nye affaldstyper, som kan optages på bilaget. Det er til enhver tid muligt at kontakte Miljøstyrelsen med ønske om at tilføje en affaldstype til bilaget. Ved en sådan henvendelse vil Miljøstyrelsen vurdere, om det er muligt, ud fra affaldstypens egenskaber, at optage den på bilag 1.

Effekten af dette tiltag vil være, at erhvervet sikres gode muligheder for at anvende affald på landbrugsjord uden forudgående tilladelse i det omfang, affaldstypen er egnet hertil. Endvidere vil erhvervet, i forbindelse med revision af bilaget, blive gjort opmærksom på eventuelle nye affaldstyper, blive hørt herom og få mulighed for i samme forbindelse, at gøre opmærksom på, hvis yderligere affaldstyper ønskes optaget på bilaget.

Forslaget er implementeret i 2018

Forslaget er implementeret ved at bilag 1 i bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål er blevet opdateret med de affaldstyper, som Miljøstyrelsen er blevet gjort opmærksom på, og som efter styrelsens vurdering kan tilføjes bilaget. Fremadrettet vil Miljøstyrelsens opdatere bilaget løbende i takt med, at der er nye affaldstyper, som kan optages på bilaget. Det vil til enhver tid være muligt at kontakte Miljøstyrelsen med ønske om at tilføje en affaldstype til bilaget.

Som eksempel er ”G. Inaktiveret biomase fra gæringsproduktion samt overskudsslam fra tilhørende industrirensningsanlæg” indsat i bilag 1.

Effekten af dette tiltag vil være, at erhvervet sikres gode muligheder for at anvende affald på landbrugsjord uden forudgående tilladelse i det omfang, affaldstypen er egnet hertil. Endvidere vil erhvervet, i forbindelse med revision af bilaget, blive gjort opmærksom på eventuelle nye affaldstyper, blive hørt herom og få mulighed for i samme forbindelse, at gøre opmærksom på, hvis yderligere affaldstyper ønskes optaget på bilaget.

BEK nr. 1001 af 27. juni 2018 om anvendelse af affald til jordbrugsformål: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202047