Spring navigation over
Indhold start

Etablering af system til national klassificering af affald

Dato07.06.2016
Nummer521

Status: Gennemføres delvist
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

I dag er det en kommunal kompetence at klassificere affald. Det medfører varierende klassificeringer af det samme affald. Denne bør overdrages til staten, eller en national praksis bør udarbejdes.

Jf. affaldsbekendtgørelsen er det kommunalbestyrelsen, der skal klassificere affald. Dette giver – i den udstrækning, det har i dag – anledning til, at ensartede affaldstyper klassificeres forskelligt i Danmark.

Affaldsreformen fra 2010 indeholder en konkurrenceudsættelse af affaldshåndteringen og indebærer, at affaldsproducerende virksomheder kan overdrage affald, der er egnet til materialenyttiggørelse (kildesorteret genanvendeligt affald), til det private transport- og genanvendelsesmarked for deres miljømæssigt forsvarlige og retmæssige håndtering af affaldet. Transport- og genanvendelsesmarkedet hæmmes dog af, at de samme affaldstyper ikke klassificeres ensartet landet over, og deraf ikke kan håndteres ens.

Problemer omkring klassificeringen styrkes af, at kommunerne jf. affaldsbekendtgørelsen har ret til at anvise virksomhedernes affald, der ikke kan materialenyttiggøres, til bestemte anlæg (blandet erhvervsaffald). Da mange af anlæggene er ejet af kommunerne, er der en tydelig og dokumenteret tendens til, at kommunerne klassificerer affaldet som netop ikke egnet til materialenyttiggørelse, hvorved de kan anvise affaldet til egne anlæg og derved understøtte egne anlægs økonomi. Samtidig betyder det, at erhvervsaffald, som kommunen klassificerer som blandet erhvervsaffald, anvises til forbrænding.

Et eksempel er en butikskæde, som udsorterer sit emballerede madaffald/organisk affald. Virksomheden har i den forbindelse indgået aftale med en aftagervirksomhed, som kan dokumentere nyttiggørelse af affaldet til biogas og frasorterting af plast og pap til anden nyttiggørelse. Virksomhederne oplever at affaldsbekendtgørelsens § 66, i nogle tilfælde tolkes unødvendigt restriktivt selv ved meget så mængder andet affald, der i øvrigt også genanvendes i processen.

Særligt i forbindelse med udnyttelse af sekundære ressourcer som råmateriale i andre virksomheder, typisk i de såkaldte symbiosesamarbejder, er den lokale kommunale tilgangsvinkel til klassificeringen afgørende for, om projekterne bliver levedygtige. Det er uholdbart, at det er en lokal kommunal vurdering/klassificering, der afgør om udnyttelsen af sekundære ressourcer fremmes.

Berørte virksomheder

Virksomheder der producerer affald samt virksomheder, der opererer på det private transport- og genanvendelsesmarked.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at klassificering overføres til staten, eller at der implementeres en national praksis for at sikre, at ensartede affaldstyper klassificeres ensartet nationalt med henblik på et mere smidigt og overskueligt flow af materialetyper til genanvendelse eller materialenyttiggørelse på de anlæg, der er godkendt til modtagelsen af de pågældende affaldstyper.

Kriterier for klassificering af affald, og dermed fastsættelsen af egnede behandlingsmetoder, bør tage udgangspunkt i behandlingsanlæggenes reelle muligheder og miljøgodkendelser. I de tilfælde at der er anlæg, der fx er miljøgodkendte anlæg til at genanvende en given materialetype, skal affald af denne materialetype klassificeres som genanvendeligt nationalt. Samtidig bør det være sådan, at så længe virksomheden eller en genanvendelsesvirksomhed (som aftager affaldet) kan påvise, at affaldet kan materialenyttiggøres, bør dette være dækkende

Yderligere oplysninger

Forslaget er en genfremsættelse af forslag 184 fra 2013, som blev delvist gennemført af regeringen. Virksomhedsforum genfremsætter forslaget, fordi de tiltag, Miljøstyrelsen i samarbejde med KL har gennemført, ikke har medført den tilsigtede hurtige, ensartede og smidige klassificering af affald. Der er derfor behov for, at der jævnfør ovenstående gennemføres en mere omfattende regelændring, så der etableres ensartethed på tværs af kommunerne.

Forslaget vedrører affaldsbekendtgørelsen, herunder, §4, stk. 3. og §66, §67, §68, §69.

Besvaret februar 2017

Forslaget gennemføres delvist

Svaret er udarbejdet i samarbejde med Energistyrelsen.

Venstre indgik sammen med Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Dansk Folkeparti ”Aftale om en Vækstpakke. Juni 2014”. Som en del af udmøntningen af denne aftale er der nedsat ”Task force til at afdække reguleringsmæssige barrierer for øget ressourceeffektivitet”.

Formålet med task forcen er at fremme ressourceeffektivitet i danske virksomheder. Det skal bidrage til øget konkurrenceevne og produktivitet. Task forcen skal identificere reguleringsmæssige barrierer og underliggende modstridende hensyn, som forhindrer, at danske virksomheder udnytter deres input (fx råvarer, materialer og vand) mere effektivt. Det kan både være i form af information om eksisterende muligheder og ændret eller ny regulering, som skaber en bedre incitamentsstruktur for ressourceeffektivitet.

Virksomhedsforums ønske om at forbedre administrationen med hensyn til affaldsklassificering, enten ved at opgaven med at klassificere affald overføres til en statslig myndighed eller ved, at der udarbejdes en national praksis, som kan vejlede kommunerne og dermed medvirke til at sikre ensartede afgørelser, vil indgå i task forcens videre arbejde. Det vil i den forbindelse blive undersøgt nærmere, hvordan klassificering af affald håndteres bedst både ud fra et virksomheds- og et myndighedsperspektiv.

For så vidt angår det anførte om kommunernes anvisningsret for det forbrændingsegnede erhvervsaffald, kan det oplyses, at regeringen i Forsyning for fremtiden har fremlagt et forslag om at konkurrenceudsætte det forbrændingsegnede affald. Hvis der kan opnås enighed om en sådan konkurrenceudsættelse, betyder det, at anvisningsretten og benyttelsespligten for det forbrændingsegnede affald ophæves for virksomheder, og virksomhederne derfor vil få frihed til selv at vælge, hvor deres affald skal forbrændes. Dermed forsvinder det påpegede incitament til at klassificere f.eks. fødevareaffald i original emballage som forbrændingsegnet affald.

Forslaget er ikke implementeret

Jf. initiativ 10 i Strategi for cirkulær økonomi vil regeringen skabe en mere ensartet administration og håndhævelse af reglerne for affald og genanvendte råvarer. Det vil bl.a. ske ved at undersøge, hvordan man kan samle administrations- og tilsynsopgaver vedr. affald og genanvendte råvarer i én enhed. Undersøgelsen vil bl.a. inkludere opgaverne vedr. klassificering af affald.