Spring navigation over
Indhold start

Tværnationalt samarbejde om end-of-waste kriterier

Dato07.06.2016
Nummer522

Status: Gennemføres delvist
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

En række EU lande (Holland, UK, Frankrig og Belgien (Flandern)) har i mangel på fælles EU beslutninger indledt et samarbejde om at udarbejde fælles end-of-waste kriterier, som skal anvendes ved transport mellem disse lande. Det vil sige regionale beslutninger om, hvilke typer sekundære ressourcer disse lande ikke vil opfatte som affald, og som derfor ikke er omfattet af transportforordningens regler.

Det giver i princippet store og voksende udfordringer ved udnyttelse af sekundære ressourcer på tværs af landene, hvis der eksister forskellige opfattelser af hvad der er affald og hvad der ikke skal opfattes som affald. Små lande som Danmark er særligt udfordrede i og med, at virksomhederne ofte vil have behov for enten at sælge eller købe sekundære ressourcer (tidligere affald) på tværs af lande grænser, da der ikke er tilstrækkeligt kritisk masse i Danmark.

Berørte virksomheder

Forslaget berører, virksomheder der eksporter sekundære ressourcer til udlandet, og de virksomheder, der forestår dette for producenterne. Endvidere virksomheder der ønsker at omlægge deres råvareforbrug til sekundære råvarer, og derfor har behov for at importere fra udlandet.

Forslag

En række lande (Holland, UK, Frankrig og Belgien (Flandern)) har indledt et samarbejde om at udarbejde fælles end-of-waste kriterier, som skal anvendes ved transport mellem disse lande. Virksomhedsforum foreslår, at Danmark tilslutter sig dette arbejde, og samtidig inddrager de to største samhandelslande for sekundære ressourcer og affald, Tyskland og Sverige. Det vil være af afgørende betydning, at Tyskland og Sverige indgår i samarbejdet, da det er de primære samhandelsparter for sekundære ressourcer.

Yderligere oplysninger

EU’s Transportforordning og affaldsbekendtgørelsens regler om affaldsfasens ophør. Det kræver ikke ændringer i reglerne på EU-niveau, for at Danmark kan tilslutte sig samarbejdet.

Besvaret februar 2017

Forslaget gennemføres delvist

EU-Kommissionen har fremlagt en pakke vedrørende Cirkulær Økonomi. I den forbindelse har Kommissionen foreslået ændringer til seks affaldsdirektiver, herunder affaldsdirektivet. Kommissionens ændringsforslag til affaldsdirektivet indebærer bl.a., at der etableres EU-harmoniserede End-of-waste kriterier. Ændringsforslagene behandles nu af medlemsstaterne.

I forbindelse med ændringen af affaldsdirektivet arbejder regeringen for harmonisering og udvikling af End-of-Waste kriterier og kvalitetskrav for sekundære råvarer på tværs af medlemslandene og for øget bevægelighed af sekundære råmaterialer, uden at kompromittere kvaliteten i genanvendelsen eller miljø og menneskers sundhed. Herunder opfordrer Danmark Kommissionen til hurtigst muligt at udarbejde og fastsætte End-of-Waste kriterier for en række materialer.

Miljøstyrelsen følger endvidere tæt det arbejde, der er i gang med den såkaldte ressourcekarrusel, der indebærer fælles kriterier blandt nogle medlemsstater.

Regeringen ønsker at sikre bedst mulige vilkår for danske virksomheder, herunder forenklinger i administration og håndtering af affald nationalt og grænseoverskridende.

Forslaget er ikke implementeret

Med ændringen af affaldsdirektivet fra 30. maj 2018, er Kommissionen pålagt at vurdere behovet for at udvikle EU-dækkende End-of-Waste-kriterier.

Indtil der er etableret fælles harmoniserede End-of-Waste-kriterier i EU, vil regeringen undersøge, om der kan udarbejdes fælles End-of-Waste kriterier i samarbejde med Danmarks største samhandelslande. Dette vil ske som led i implementeringen af initiativ 10 i regeringens Strategi for cirkulær økonomi.