Spring navigation over
Indhold start

Mere smidig notifikation ved overførelse af affald

Dato07.06.2016
Nummer523

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Det kan konstateres, at der er en stigende sagsbehandlingstid for anmeldelser efter transportforordningen. Miljøstyrelsen administrerer reglerne i EU's transportforordning, som regulerer eksport og import af affald. Til trods for at styrelsen de sidste par år har arbejdet for at få en mere smidig sagsbehandlings-proces, så oplever de underlagte virksomheder stadig en meget lang og ind imellem usandsynlig træg notifikationsproces. Denne lange proces koster de involverede virksomheder ressourcer både i form af økonomi og tid, da det er vanskeligt at planlægge transport af affald og dermed opnå en optimal udnyttelse af transportkapacitet, hvilket medfører større transportomkostninger end nødvendigt. Det giver endvidere udfordringer i relation til at sikre den forsyningssikkerhed, som er et væsentligt kriterium for modtageanlæg, såvel danske anlæg, der er afhængige af at modtage affald fra udlandet, som udenlandske anlæg.

Et eksempel på restriktive nationale regler er bilag 7, hvor man i Danmark skal udfylde diverse info om materiale, modtager etc. I rubrik 1 skal man skrive, hvem der har arrangeret transporten. ”1 Person who arranges the shipment” er overskriften i dokumentet fra EU. Her vil Miljøstyrelsen have anført en person fra landet, hvorfra materialet bliver lastet. Dvs. hvis virksomhed X f.eks. køber et læs jern fra Holland, så skal den hollandske virksomhed ifølge Miljøstyrelsen skrives her med underskrift. Dette skaber forvirring og unødigt tidsforbrug for den danske virksomhed, da det kun er den danske og svenske miljøstyrelse, som tolker reglen således. I resten af EU-landende anføres den, der faktisk har arrangeret transporten. Dvs. hvis virksomheden har købt jern fra Holland og solgt til en kunde i Tyskland, så skal virksomheden ifølge andre landes miljøstyrelser skrive virksomhed X i rubrik 1.

Virksomhederne har længe efterlyst en mulighed for at få en tidsbegrænset løbende notifikationsgodkendelse, som ligger inden for den nuværende forordnings rammer. Pt. er det muligt at få en løbende godkendelse for 1 år, men kun på ”låste” mængder. Skulle man fx vælge at slå 2 sendinger sammen, kan man dermed ikke længere anvende den løbende godkendelse.

Samtidig oplever virksomhederne, at der mangler ensartethed i sagsbehandlingen, og at proces og afgørelser kan variere. Desværre medfører disse problemstillinger, at virksomhederne bliver i tvivl om, hvorvidt der er tale grønt eller orangelistet affald, og dermed om hvilke regler og krav affaldet er underlagt. Endelig oplever virksomhederne et hos myndighederne manglende kendskab til de forskellige affaldsfraktioner, der eksporteres ud af landet, hvilket meget ofte ses, når der føres kontrol ved grænserne.

Berørte virksomheder

Alt kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald er markedsgjort i DK, så det står alle virksomheder frit for at eksportere deres affaldsfraktioner, så længe de er kildesorteret og kan gå til genanvendelse. Dermed rammer de administrative og økonomiske byrder mange danske virksomheder, både indenfor affaldsbranchen (fx virksomheder, der eksporterer affald, herunder kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald) og store produktionsvirksomheder som kan have indtjeningsmuligheder ved at sælge deres affald, eller ved at omlægge produktionen til anvendelse af sekundære ressourcer (affald).

Forslag

For at nedbringe sagsbehandlingstiderne, for notifikation ved overførsel af affald foreslår virksomhedsforum, at man fra myndighedernes side accepterer at udstede en løbende notifikation for en given fraktion løbende over fx 12 måneder uden mængdebegrænsning, således at der gives notifikation på fraktionen i en begrænset tidsperiode, men ikke på mængden.

I forlængelse af dette bør den ansvarlige myndighed (Miljøstyrelsen) iværksætte en indsats, der strømliner den interne sagsbehandling så der sikres ensartethed i sagsbehandlingen til gavn for danske virksomheder.

I forlængelse heraf bør tyske sprogkundskaber hos sagsbehandlerne prioriteres, da en meget stor del af det danske affald til genanvendelse sælges til tyske virksomheder, og store byrder og tidstab i forbindelse med oversættelse derved vil kunne undgås. Der bør ske bedre beskrivelse, samling og formidling af administrationspraksis. Der bør ikke være tvivl om centrale rettigheder og krav i forordningen, som f.eks. begreberne; affaldsproducent, nyttiggørelse, bortskaffelse.

Yderligere oplysninger

EU Transportforordning 1013/2006 med ændringer i 2011,12 & 13 med dertilhørende vejledninger samt bekendtgørelse om import og eksport af affald. Dette forslag handler om den danske håndtering af forordningens regler.

Forslaget er en genfremsættelse af forslag 410 fra 2014, som blev gennemført af regeringen. Miljøstyrelsen har, som det fremgik af deres svar på forslag 410, søgt at smidigøre sagsbehandlingen og give bedre vejledning til ansøgerne. Men den stigende sagsbehandlingstid per anmeldelse viser, at tiltagene ikke har været tilstrækkelige. Faktisk går udviklingen i den forkerte retning. På den baggrund genfremsender Virksomhedsforum forslaget til ny behandling.

Besvaret februar 2017

Forslaget gennemføres delvist

Det følger af EU’s Transportforordning, at der ved grænseoverskridende overførsel af affald skal angives en forventet samlet mængde affald på anmeldelsen. Miljøstyrelsen opstiller ikke en øvre grænse for størrelsen af affaldsmængden. Anmelderen har derfor mulighed for at angive den affaldsmængde på anmeldelsen, der vurderes at give en tilstrækkelig margin i forhold til de forventede affaldsoverførsler. Der er ikke noget til hinder for, at den faktisk overførte affaldsmængde er mindre end den anmeldte maksimale mængde.

Forslaget, som er en genfremsættelse fra Virksomhedsforum, indgår allerede i Miljøstyrelsens arbejde under Task force for Øget Ressourceeffektivitet, arbejdspakke 1 om import/eksport af affald. Ét af formålene med dette arbejde er at smidiggøre sagsbehandlingen af anmeldelser om overførsel af affald. Flere elementer i projektet er at kigge nærmere på styrelsens interne procedurer samt på muligheden for at smidiggøre notifikationsproceduren, fx ved bedre information eller øget brug af digitalisering. Task force-arbejdet indebærer også nabotjek/analyser af praksis og fortolkning hos andre lande. Dele af task force-arbejdet forventes afsluttet i 2016.

Der arbejdes endvidere løbende på at forbedre medarbejdernes kompetencer, herunder også sprogkundskaber.

Forslaget er implementeret i 2017.

Miljøstyrelsen vil i forbindelse med den kommende revision af bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål, som forventes at ske medio 2018, opdatere bilag 1, som er en liste over affald med jordbrugsmæssig værdi, som kan anvendes uden forudgående tilladelse efter reglerne i bekendtgørelsen.

Bilaget opdateres med de affaldstyper, som Miljøstyrelsen er blevet gjort opmærksom på siden den seneste opdatering af bilag 1 i 2006, og som efter Miljøstyrelsens vurdering kan tilføjes bilaget. Det drejer sig umiddelbart om en enkelt affaldstype:

- inaktiveret og kalkstabiliseret biomasse

Miljøstyrelsen vil fremadrettet opdatere bilaget løbende i takt med, at der er nye affaldstyper, som kan optages på bilaget. Det er til enhver tid muligt at kontakte Miljøstyrelsen med ønske om at tilføje en affaldstype til bilaget. Ved en sådan henvendelse vil Miljøstyrelsen vurdere, om det er muligt, ud fra affaldstypens egenskaber, at optage den på bilag 1.

Effekten af dette tiltag vil være, at erhvervet sikres gode muligheder for at anvende affald på landbrugsjord uden forudgående tilladelse i det omfang, affaldstypen er egnet hertil. Endvidere vil erhvervet, i forbindelse med revision af bilaget, blive gjort opmærksom på eventuelle nye affaldstyper, blive hørt herom og få mulighed for i samme forbindelse, at gøre opmærksom på, hvis yderligere affaldstyper ønskes optaget på bilaget.