Spring navigation over
Indhold start

Ressourceproduktivitet gennem tidssvarende affaldstransportregler i EU

Dato07.06.2016
Nummer524

Status: Behandles
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

I en cirkulær økonomi er affald en ressource. For at fremme, at virksomheder i højere grad erstatter jomfruelige materialer med genanvendte materialer, er der behov for, at der skabes et velfungerende marked for sekundære ressourcer på EU-niveau, så fraktionerne kan fås i den rette kvalitet og mængde. Forordningen om grænseoverskridende transport af affald skal bidrage hertil.

Forordningen om grænseoverskridende transport af affald er en hindring for, at affald og sekundære ressourcer føres til den bedst mulige udnyttelse til nye produkter. Der skelnes ikke i tilstrækkelig grad mellem forskellige typer affaldsdisponering (f.eks. genanvendelse og nyttiggørelse), og dermed anvendes tilsyns- og kontrolressourcerne forkert. Der skal i øget grad fokuseres på de problematiske affaldsstrømme i tilsyns- og kontrolindsatsen. Ligeledes er det problematisk, at det kræves, at oplysninger, der ofte er fortrolige, skal videregives gennem genanvendelseskæderne. Ofte er der flere led og behandlinger fra indsamling af affald til den endelige genanvendelsesproces.

De nuværende regler fordyrer grænseoverskridende transport af sekundære ressourcer, fordi der dels kræves sikkerhedsstillelse, dels er langsom sagsbehandling og kræves omfattende dokumentation. Derfor sendes affald, der kunne oparbejdes og genanvendes, i stedet til forbrænding. I dag kan det bedre betale sig at sende genanvendeligt affald til afbrænding frem for at sende det til genanvendelse i eksempelvis Tyskland. Det er ikke konstruktivt og er i modstrid med EU’s prioriteter for cirkulær økonomi.

Et eksempel, der illustrerer problemstillingen er materialet landbrugsplast (anvendes til overdækning af eksempelvis kartofler), der kan genanvendes på anlæg i Holland, der besidder stor ekspertise på området. De hollandske anlæg er miljøgodkendte af myndighederne til at modtage landbrugsplast til oparbejdning med en række specifikke krav til processen. Det giver ingen værdi, at danske myndigheder skal involveres i, og vurdere og stille krav til f.eks. renhed af dansk landbrugsplast, der køres til et sådant anlæg og godkende det specifikke behandlingsanlæg, når anlægget i forvejen stiller krav til deres råmaterialer (affald) og er miljøgodkendt af de hollandske myndigheder.

Et andet eksempel er en virksomhed, som vil transportere mere end 20 kg af orange eller ulistet prøvemængde (shredderaffald) til forsøg i eksempelvis Sverige. Hvis virksomheden ønsker at finde nye, udenlandske modtagere til at oparbejde shredderaffaldet, så er det jf. reglerne ikke muligt at køre forsøg med så små mængder, hvilket vil sige, at virksomheden skal have en notifikation til prøvemængden, uanset om man efterfølgende kan bruge oparbejderen eller ej. Dette er en barriere ift. at finde nye, udenlandske samarbejdspartnere, der vil kunne udsortere endnu mere af virksomhedens affald, fordi det koster at få lavet notifikationerne, og vil tage 6-12 mdr. fra der indgås en aftale med en modtager, til notifikationen er færdig, og materialet kan sendes afsted.

Berørte virksomheder

Særligt virksomheder der transporterer, indsamler og oparbejder affald og sekundære ressourcer, men også andre virksomheder, hvor bureaukratiske regler giver en unødvendig fordyrelse af affaldsgenanvendelse.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at reglerne i transportforordningen justeres, så tilsyns- og kontrolindsatsen koncentreres om de nederste niveauer i EU’s affaldshierarki (det vil sige deponering og anden bortskaffelse samt forbrænding uden energiudnyttelse), mens affald der sendes til genanvendelse i andre EU-lande, som hovedregel bør håndteres som varer/ressourcer. Dermed overlades kontrol af behandlingen til genanvendelse til det modtagende lands myndigheder, og de administrative og økonomiske byrder forbundet med genanvendelse reduceres.

Der kan i den forbindelse skelnes mellem lande, der lever op til EU’s affaldskompleks, og de der ikke gør (eksempelvis deponerer 18 medlemslande fortsat mere en 50 pct. af husholdningsaffaldet).

Der bør ligeledes indføres en særlig fast-track ordning til affald, der sendes til genanvendelse i lande, der overholder affaldsdirektivernes krav. Alternativt kunne genanvendeligt affald helt undtages transportforordningens regler, hvis affaldet køres direkte til en miljøgodkendt genanvendelsesvirksomhed.

Det er virksomhedsforums vurdering, at en fast track ordning vil kunne gennemføres indenfor de eksisterende rammer af lovgivningen mens forslagets andre dele herunder skelnen mellem lande vil kræve ændringer på EU niveau.

Yderligere oplysninger

Forslaget er en genfremsættelse af forslag nr. 412 fra 23.10.2014, som blev besvaret af regeringen, som delvist gennemført. Det vurderes, at regeringens svar ikke forholder sig til det konkrete forslag, og dermed ikke er en delvis gennemførelse. En udvidelse af den grønne liste af affald, som det blev foreslået, vurderes kun i meget begrænset omfang at fjerne de administrative byrder ved import/eksport. På den baggrund genfremsætter Virksomhedsforum derfor forslaget til ny behandling.

Der gøres opmærksom på, at forslaget ikke lægger op til lempeligere tilsyn og kontrol, der forsat skal udføres som hidtil i modtagerlandet. Derimod vil forslaget fjerne unødige administrative byrder og definitioner, der hindrer handel med sekundære ressourcer. Kontrolindsatsen i det modtagende land vil reelt være den samme, mens dobbeltarbejdet udført af det afsendende land fjernes.

Det væsentligste punkt er at fjerne den dobbelte kontrol, der eksisterer, hvor afsenderlandet – som også modtagerlandet gør - vurderer det modtagende lands miljøperformance. Det bør overlades til modtagerlandets kompetente myndigheder at afgøre det forhold.

Forslaget vedrører (EF) nr. 1013/2006 om overførsel af affald, samt(EU) nr. 660/2014 af 1. maj 2014 om ændring af forordning (EF) nr. 1013/2006 om overførsel af affald. Hvis reglerne justeres, vil de enkelte landes notifikationsproces også skulle ændres jf. transportforordningen. Derved tvinges blandt andet Danmark til at justere deres notifikationsprocesser på lige fod med andre EU-lande, der anvender lignende procedurer.

Besvaret april 2019

Forslaget behandles forsat

Miljø- og Fødevareministeriet har gennemgået Virksomhedsforums genfremstilling af forslag 412, i den nuværende form forslag 524. Grundlæggende må Miljø- og Fødevareministeriet fastholde den tidligere besvarelse af forslag 412. Således arbejdes der forsat på at optage flere affaldstyper/materialer på den grønne liste i transportforordningen.

For så vidt angår Virksomhedsforums nye fremhævede forslag om en 'fast track'-ordning for affald der sendes til genanvendelse i EU-lande, der overholder affaldsdirektivernes krav, er det Miljø- og Fødevareministeriets vurdering, at dette ikke vil kunne gennemføres indenfor rammen af den nuværende lovgivning. Således vil udviklingen af en sådan ordning kræve en ændring af transportforordningen via den almindelige EU-retlige lovgivningsprocedure.

Hertil kan det bemærkes, at Kommissionen har oplyst, at transportforordningen revideres i 2020. Kommissionen har ikke fremlagt nogen klar tidslinje for hvornår resultatet af evalueringen af transportforordningen vil forelægge, men dog skulle den formelle evalueringsrapport være klar i midten af 2019.

Miljø- og Fødevareministeriet arbejder for en revision af forordningen og spiller aktivt ind i forhold til den pågående evaluering af transportforordningen. Der arbejdes for at smidiggøre reglerne, således at de bliver lettere at anvende for både virksomheder og myndigheder.