Spring navigation over
Indhold start

Ensartede affaldsregler på tværs af kommuner - affaldstilsyn og ankemulighed ved kommunale afgørelser

Dato07.06.2016
Nummer525

Status: Gennemføres delvist
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Kvaliteten af kommunernes affaldstilsyn varierer markant afhængigt af kommunens størrelse eller prioritering, hvilket både pålægger virksomheder uens vilkår afhængigt af den enkelte kommune, resulterer i forskellig fortolkning af affalds- og miljøreglerne eller ofte intet tilsyn overhovedet. Samtidig er der ingen ankemulighed, når en kommunal afgørelse er truffet.

Berørte virksomheder

Både små, selvstændige affaldsproducerende virksomheder og butikskæder med butikker af varierende størrelse på tværs af landet.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår fælles nationale retningslinjer for kommunernes affaldstilsyn og ankemulighed ved en kommunal afgørelse. Der bør være et mere ensartet affaldstilsyn på tværs af landet, hvor Miljøstyrelsen som overordnet tilsynsmyndighed både skal indskærpe og kvalitetssikre kommunernes praksis på området, så lovgivningen håndhæves ens og rimeligt på tværs af landet og virksomhedernes retsstilling tilgodeses.

Yderligere info

Affaldsbekendtgørelsen (Nr. 1309) §92 (tilsyn) og §93 administrative bestemmelser.

Besvaret februar 2017

Forslaget gennemføres delvist

Regeringen har et stærkt virksomhedsfokus. Regeringen ønsker at sikre danske virksomheder de bedst mulige vilkår for øget konkurrenceevne og produktivitet. Den nævnte problemstilling vedr. affaldstilsynet vil indgå i opfølgningen på evalueringen af organisering af affaldssektoren. I regeringens forsyningsstrategi fra september 2016 fremgår det desuden, at regeringen vil igangsætte en analyse af, ”hvordan kommunernes affaldstilsyn kan styrkes og effektiviseres yderligere, fx ved at fokusere opgaverne, afrapportere om tilsynsaktiviteter og udvikle værktøjer til tilsynsmyndigheden”. Det kan desuden oplyses, at analysen er igangsat og forventes færdig i starten af 2017.

Forslaget er ikke implementeret

Jf. initiativ 10 i Strategi for cirkulær økonomi vil regeringen skabe en mere ensartet administration og håndhævelse af reglerne for affald og genanvendte råvarer. Det vil bl.a. ske ved at undersøge, hvordan man kan samle administrations- og tilsynsopgaver vedr. affald og genanvendte råvarer i én enhed. Desuden vil affaldstilsynet blive målrettet de virksomheder, hvor der er størst risiko for, at reglerne ikke bliver overholdt, og hvor miljørisikoen ved ikke at overholde affaldsreglerne er størst.