Spring navigation over
Indhold start

Ensartede affaldsregler på tværs af kommuner - dobbelthjemmel i relation til tømning af fedtudskiller

Dato07.06.2016
Nummer526

Status: Gennemføres delvist
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

En butikskæde får tømt sine fedtudskillere af en privat operatør, idet der er tale om erhvervsaffald. Erhvervsaffald er ifølge affaldsbekendtgørelsen konkurrenceudsat og ikke omfattet af kommunal anvisningsret. Kommunen har imidlertid gjort gældende, at butikken skal benytte kommunens ordning til tømning af fedtudskillere og ikke den i forvejen af butikken betalte operatør. Det påfører en ekstraudgift for butikken, som jo mente at kunne klare opgaven med den eksisterende løsning.

Berørte virksomheder

Både små, selvstændige affaldsproducerende og spildevandsudledende virksomheder og butikskæder med butikker af varierende størrelse på tværs af landet. Problemstillingen gælder i princippet for alle virksomheder der har fedtudskiller på deres spildevandsudledning inden udledning til offentligkloak.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at man fjerner denne dobbelthjemmel gennem en ændring af spildevandsbekendtgørelsen således, at kildesorteret erhvervsaffald ikke er omfattet af kommunal anvisningsret (§ 49 i spildevandsbekendtgørelsen).

Yderligere info

I affaldsbekendtgørelsen fremgår det af kap 7, §24, stk. 3, at kommunalbestyrelsen ikke må etablere ordninger for eller tilbyde indsamling af kildesorteret affald egnet til materialenyttiggørelsen fra virksomheder. Af § 49 i spildevandsbekendtgørelsen fremgår det, at kommunen kan bestemme, at der skal gennemføres en fælles tømningsordning for øvrige udskillere, og at grundejer i så fald er forpligtet til at gøre brug af ordningen.

Besvaret februar 2017

Forslaget gennemføres delvist

Idet Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning nærmere vil vurdere konsekvenserne af og muligheden for at gøre reglen for tømning af fedtudskillere i spildevandsbekendtgørelsen mere fleksibel, så der i visse tilfælde (f.eks. for kildesorteret erhvervsaffald) kan ske en undtagelse fra den kommunale tømningsordning. KL, DANVA, DI med flere inddrages i processen. Vurderingen forventes påbegyndt i efteråret 2016 og planlægges afsluttet ultimo 2016. Der vil i givet fald ske en ændring af spildevands-bekendtgørelsen.

Forslaget er ikke implementeret

Miljøstyrelsen har nærmere vurderet konsekvenserne af og muligheden for at gøre reglen for tømning af fedtudskillere i spildevandsbekendtgørelsen mere fleksibel, så der i visse tilfælde (f.eks. for kildesorteret erhvervsaffald) kan ske en undtagelse fra den kommunale tømningsordning. KL, DANVA, DI med flere er blevet inddraget i processen. Forslag til ændring af spildevandsbekendtgørelsen er sendt til Departementet den 13. juni 2018. Kommunernes Landsforening og Dansk Industri har nikket til forslaget.