Spring navigation over
Indhold start

Lempelse af fakturakrav i handelsnormer for frisk frugt og grønt

Dato07.06.2016
Nummer528

Status: Gennemføres
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Det er i handelsnormerne for frisk frugt og grønt defineret, at ”Fakturaer og ledsage-dokumenter, eksklusive kvitteringer til forbrugeren, skal angive produkternes navn og oprindelsesland og eventuelt klasse, sort eller handelstype, hvis det kræves i en særlig handelsnorm, eller at produktet er bestemt til forarbejdning”. I samme forordning er nævnt, at kravet er indført for at sikre, at der kan føres en korrekt og effektiv kontrol. Mange virksomheder i Danmark kan ikke i deres eksisterende elektroniske systemer opfylde ovennævnte krav, og det vil være en stor administrativ og økonomisk byrde at indføre det.

Vi har i dag en effektiv kontrol af handelsnormerne for frisk frugt og grønt. Dette skyldes bl.a., at produkterne er mærket med de påkrævede oplysninger – ligesom vi har et meget velfungerende og effektivt sporbarhedssystem, der til enhver tid sikrer, at fejlbehæftede varer, hurtigt og effektivt kan trækkes tilbage fra markedet. Dette skyldes ikke det ovennævnte krav om, at oplysningerne skal være på faktura/ledsagedokumenter, idet mange virksomheder ikke i deres it-systemer har mulighed for at opfylde kravet. Derfor står kravet ikke mål med den ønskede effekt.

Berørte virksomheder

Grossist- og detailhandlen.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at regeringen arbejder for en ophævelse af kravet, da anden eksisterende lovgivning allerede sikrer, at der kan føres en korrekt og effektiv kontrol.

Yderligere oplysninger

Relevant lovgivning: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om nærmere bestemmelser for anvendelsen af Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager.

Besvaret februar 2017.

Forslaget gennemføres.

Branchen har tidligere rejst ønsket om ophævelse af kravet over for NaturErhvervstyrelsen på kontaktmøde i 2015, og emnet er taget med i arbejdet for forenkling af EU markedsordnings-reglerne. Fra dansk side er det således tilkendegivet over for Kommissionen, at Danmark blandt andet ønsker ophør eller lempelse af krav i art. 5, stk. 4 til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni vedr. oplysninger på fakturaer og ledsagedokumenter ved levering af frisk frugt og grønt engros, da sporbarhed kan sikres via andre etablerede tilbagesporingssystemer.

En gennemførsel af forslaget vil medføre en administrativ forenkling af regelgrundlaget og betyde, at erhvervet ikke skal etablere og vedligeholde ekstra systemløsninger udover mærkning og elektroniske oversigter, til specifik angivelse på faktura og leverandørdokumenter af produkternes navn og oprindelsesland samt eventuelt klasse, sort eller handelstype, hvis det kræves i en særlig handelsnorm.

Ændringerne kan, hvis der opnås tilslutning fra Kommissionen og de øvrige medlemsstater, træde i kraft i forbindelse med kodificeringen af gennemførselsforordningen. Da Kommissionen imidlertid har sat forslagene til ændringer/forenklinger af bestemmelserne om handelsnormer i bero for tiden, kan der ikke oplyses et forventet gennemførselstidspunkt.

Forslaget er ikke implementeret

Danmark arbejder fortsat for at gennemføre den ønskede forenkling af bestemmelserne om handelsnormer for frisk frugt og grønt.

Men da ændringerne/forenklingerne af bestemmelserne om handelsnormer fortsat er sat i bero af Kommissionen, er det fortsat ikke muligt at oplyse nærmere om, hvornår det ønskede ophør eller de ønskede lempelser af krav i art. 5, stk. 4 til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni vedr. oplysninger på fakturaer og ledsagedokumenter ved levering af frisk frugt og grønt engros kan gennemføres.

En gennemførsel af forslaget vil medføre en administrativ forenkling af regelgrundlaget og betyde, at erhvervet ikke skal etablere og vedligeholde ekstra systemløsninger udover mærkning og elektroniske oversigter, til specifik angivelse på faktura og leverandørdokumenter af produkternes navn og oprindelsesland samt eventuelt klasse, sort eller handelstype, hvis det kræves i en særlig handelsnorm.