Spring navigation over
Indhold start

Lempelse af 1/3-reglen

Dato07.06.2016
Nummer533

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

En registreret detailvirksomhed må, uden at miste sin status som detailvirksomhed, have et begrænset salg til andre detailvirksomheder, der afsætter direkte til den endelige forbruger. Det begrænsede salg kan fx være til supermarkeder og restauranter. Denne aktivitet skal være registreret. Den såkaldte 1/3-regel begrænser således salget af animalske fødevarer fra detail til detail.

Det er meget tidskrævende at sortere og finde alle butikkens animalske varer (mejeriprodukter, pålæg, konserves, fiskeprodukter, blandingsprodukter etc.) og herefter beregne andelen af solgte varer til detail ligesom kravet om, at man højst må levere varer 50 km væk, i sig selv begrænser muligheden for salg fra én detailvirksomhed til en anden.

Det er ikke blot meget tidskrævende at beregne mængden af animalske varer, solgt fra detail til detail, i forhold til den totale, solgte mængde animalske varer, men også nærmest umuligt at opgøre, og som detailbutik har man meget svært ved at se formålet.

Mange dagligvarebutikker er registreret til 1/3 salg, da der dagligt er salg til institutioner og andre detailforretninger, der køber både animalske og ikke animalske varer i kædens butikker.

Det er en meget stor administrativ byrde at føre regnskab med mængder.

Endelig må en virksomhed, der både har engros og detail under samme CVR-nummer ikke sende varer retur til eget lager, idét lageret ikke anses som en (del af) detailvirksomheden. Dette skaber problemer for en forretningsgang, hvor varer med lang holdbarhedsdato tages tilbage fra hylderne i detailbutikken, opbevares på centrallageret for senere at blive udbudt til salg i detail.

En fjernelse af reglen kræver en ændring af forordningstekstens artikler. Det vil sige, at regellempelsen skal ske på EU-niveau.

Berørte virksomheder

Fødevarevirksomheder inden for detailleddet

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at regeringen arbejder for at smidiggøre dokumentationskravene i forhold til 1/3-reglen. Fx kan man lempe på afstandskrav og fjerne reglen om, at større spillere, der har både engros og detail under samme CVR-nummer, ikke må tage varer retur til lageret med henblik på et senere salg i detail.

Yderligere oplysninger

FVST, Autorisationsbekendtgørelsen, § 14, stk. 3, nr. 3 og Autorisationsvejledningen 15.1. og 15.3 og Hygiejneforordningen for animalske fødevarer, artikel 1, stk. 2

Besvaret februar 2017

Forslaget gennemføres delvist

I Danmark må detailvirksomheder kun levere en vis mængde fødevarer til andre detailvirksomheder uden at skulle skifte status til engrosvirksomhed. For animalske fødevarer er det EU-bestemt, at leverancerne til andre detailvirksomheder skal være en marginal, lokal og begrænset aktivitet. Dette betyder blandt andet, at værdien af leverancer til andre detailvirksomheder maksimalt må udgøre op til 1/3 af den totale værdi af omsætningen af animalske fødevarer. Som anført af Virksomhedsforum vil en ændring kræve ændring af EU-forordningen.

Fødevarestyrelsen har flere gange opfordret Kommissionen til en generel revision af forordningerne på fødevarehygiejneområdet, og de har i forbindelse med arbejdet med at undgå madspild foreslået ændringer af regelgrundlaget for 1/3-reglen. Kommissionen har imidlertid ikke planer om at igangsætte et sådant arbejde. Regeringen vil dog fortsat arbejde for en revision og vil derfor videresende forslaget til Kommissionens REFIT-platform.

Forslaget er implementeret i 2018

Fødevarestyrelsen har i samarbejde med brancheorganisationer med virkning fra juli 2018 ændret praksis, således at dokumentation for levering af animalske fødevarer (kød, fisk, mælk, æg) fra detailvirksomheder til andre detailvirksomheder, den såkaldte 1/3-regel, er forenklet. Desuden er samtidig indført den såkaldte oplagringsregel, som tillader detailvirksomheder at levere fødevarer til andre fødevarevirksomheder (detail og engros) på en række betingelser. Leverancer efter oplagringsreglen er ikke omfattet af 1/3-reglen.

Regeringen arbejder for, at EU-Kommissionen skal genoptage arbejdet med revision af EU-regler på fødevareområdet. I den forbindelse kan også grundlaget for 1/3-reglen drøftes.