Spring navigation over
Indhold start

Første modtager af økologiske varer fra 3. land

Dato07.06.2016
Nummer535

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Den originale kontrolattest, der ifølge importforordningen (1235/2008) skal følge et vareparti (i dette tilfælde økologiske varer fra 3. land), udstedes kun i ét eksemplar. Denne fremsendes per post til importøren (f.eks. et hovedkontor), der efterfølgende forelægger attesten for toldmyndigheden, hvorefter attesten skal til første modtager (f.eks. et decentralt lager) i forbindelse med modtagerkontrol og dernæst retur til hovedkontoret. Der er på grund af kravet om ét originalt, fysisk dokument mange postgange, før et vareparti kan frigives.

Der er ligeledes forskellig praksis alt efter, hvor i landet varen ankommer. Ved ankomst til Frihavnen i København kan speditøren f.eks. forelægge kontrolattesten for SKAT og tage den med retur til importør/første modtager. Andre steder ligger den kontrollerende toldmyndighed ikke på havnen, hvilket forlænger frigivelsen af varen. Ved ankomst til Fredericia Havn skal attesten f.eks. fremsendes til SKAT i Esbjerg, som efterfølgende sender det stemplede dokument retur til importøren. Virksomheder må derfor vente flere postdage på, at den originale kontrolattest skal sendes frem og tilbage, før varerne kan frigives.

Berørte virksomheder

Importører, hvor første modtagelse af økologiske varer fra 3. land ikke sker på samme adresse, f.eks. detailkæder med hovedkontor og decentralt lager.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at udfyldelse hos første modtager kan ske på en scanning af originaldokumentet, så der spares en postgang mellem lager og hovedkontor, og varerne kan frigives hurtigere.

Besvaret februar 2017

Forslaget gennemføres delvist

Der er et nyt EU-økologiimportsystem på vej – TRACES for økologiske produkter. På sigt skal det ved hjælp af TRACES være muligt, at både udstedelse af økologiimportcertifikater og deres verificering og påtegning hos de kompetente myndigheder (fx hos Fødevarestyrelsen og Skat) og hos den første modtager i EU/Danmark skal ske elektronisk. Alle aktører i importprocessen skal have adgang til det elektroniske system – TRACES.

Forordningen, som skal regulere det nye EU økologiimportsystem, er imidlertid endnu ikke vedtaget.

Der vil dog i en overgangsperiode fortsat skulle bruges papirudgaven af importcertifikatet i verifikations- og påtegningsprocessen, indtil der er udviklet en global elektronisk signatur. Det vurderes at tage mindst et par år, før systemet vil være endeligt på plads.

Forslaget er implementeret i 2017.

Det nye EU-økologiimportsystem TRACES NT, for økologiske produkter importeret fra tredjelande, er implementeret i EU pr. 19. oktober 2017.

Første modtager skal i TRACES NT logge sig ind og anføre i en elektronisk version af kontrolattesten, om modtagekontrol er udført. FVST accepterer dette som et acceptabel form for bevis, for at modtagekontrollen er udført og accepterer, at den fysiske kontrolattest kan underskrives senere, når den ankommer til første modtager. Dette accepteres, selvom den fysiske kontrolattest bærer den juridiske gyldighed. Herved vurderes erhvervets grundlæggende forslag imødekommet.

Der skal dog fortsat registreres en modtagerkontrol både i TRACES NT og på papirudgaven af kontrolattesten, indtil der foreligger en digital signatur og papirudgaven derved bliver overflødig.