Spring navigation over
Indhold start

Dispensationsmulighed i forbindelse med veterinærkontrol ved import af animalske og ikke-animalske fødevarer fra tredjelande

Dato07.06.2016
Nummer536

Status: Gennemføres
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Import af animalske og ikke-animalske fødevarer fra tredjelande skal ske gennem udvalgte grænsekontrolsteder, hvor varerne underkastes veterinærkontrol. Sker der procedurefejl – kører lastbilchaufføren fx forkert og afleverer varerne direkte hos kunden – er der i dag ikke mulighed for dispensation.

Fødevarerne beslaglægges af myndighederne og importøren skal enten returnere varerne til oprindelseslandet (fx Thailand), oparbejde fødevarerne til foder eller destruere partiet, jf. § 11 stk. 2 og § 19 i Bekendtgørelse nr. 268 af 7. april 2015 (om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter).

Kravene kan fx betyde, at et vareparti (fx krydderier, konserves mv.) pga. en dokumentfejl skal sendes hele vejen tilbage til tredjelandet (fx Thailand), hvorefter de selvsamme varer blot returneres med et nyt dokument.

Dette kan resultere i store økonomiske omkostninger som påhviler importørerne, foruden unødvendig belastning for miljø og klima.

Berørte virksomheder

Fødevarevirksomheder der importerer varer fra tredjelande, herunder dagligvarehandlen.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at regeringen arbejder i EU for, at der indføres en dispensationsmulighed i forordning 669/2009 og relevante bekendtgørelser, således at de nationale myndigheder får mulighed for, gennem fysisk kontrol af varerne, at dispensere fra kravene, hvis de ikke udgør en fødevaresikkerhedsmæssig risiko. En sådan beslutning skal altid bero på en risikobaseret vurdering fra myndighedernes side.

Yderligere oplysninger

Forordning 669/2009

Besvaret februar 2017.

Forslaget gennemføres.

Der er i gældende EU-lovgivning1 krav om, at EU-landene skal påbyde animalske fødevarer og ikke-animalske fødevarer, der er underlagt mere intensiveret kontrol, returneret eller destrueret, hvis fødevarerne føres ind i EU fra tredjelande uden forudgående kontrol ved EU’s ydre grænse. Fødevarestyrelsen har under forhandlingerne om en ny kontrolforordning2 arbejdet for at få indført mere fleksibilitet for, hvordan animalske fødevarer og ikke-animalske fødevarer, der er underlagt mere intensiveret kontrol, der på grund af procedurefejl føres ind i EU fra tredjelande uden forudgående kontrol, skal håndteres. Den nye kontrolforordning erstatter direktiv 97/78/EF og skal anvendes ved manglende overholdelse af reglerne i forordning (EF) 669/2009.

Kommissionen har over for Fødevarestyrelsen bekræftet, at der i forslaget til nye bestemmelser vedrørende partier, der føres ind i EU uden forudgående kontrol, i forslag til ny kontrolforordning gives mulighed for, at EU-landene selv i det enkelte tilfælde kan fastsætte, om et ikke-forhåndsanmeldt parti skal returneres eller destrueres, eller om det kan accepteres, at partiet "efter-anmeldes" og tages til kontrol med eller uden en bøde for manglende opfyldelse af reglerne. Anvendelsesdatoen for den ny kontrolforordning er foreløbig fastsat til et år efter datoen for forordningens offentliggørelse i EU-Tidende, hvilket forventelig vil sige i løbet af 2017.

——————————————————————————————————————————

1 For animalske fødevarer: Rådets direktiv 97/78/EF af 18. december 1997 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter, der føres ind i Fællesskabet. For ikke-animalske fødevarer underlagt mere intensiveret kontrol: Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 af 24. juli 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår en mere intensiv offentlig kontrol af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse og om ændring af beslutning 2006/504/EF.

2 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på anvendelsen af fødevare- og foderstoflovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed, planteformeringsmateriale og plantebeskyttelsesmidler.

Forslaget er ikke implementeret

Fødevarestyrelsen arbejdede under forhandlingerne om den nye kontrolforordning (nr. 2017/625) for at få indført mere fleksibilitet i håndteringen af animalske fødevarer og ikke-animalske fødevarer, som er underlagt mere intensiveret kontrol, men som på grund af procedurefejl føres ind i EU fra tredjelande uden forudgående kontrol. Den nye kontrolforordning erstatter direktiv 97/78/EF og den nuværende kontrolforordnings bestemmelser vedrørende manglende overholdelse af reglerne i forordning (EF) 669/2009.

Kommissionen bekræftede under forhandlingerne over for Fødevarestyrelsen, at den nye Kontrol-forordning giver mulighed for, at EU-landene selv i det enkelte tilfælde kan fastsætte, om partier, der føres ind i EU uden forudgående kontrol, skal returneres eller destrueres, eller om der er grundlag for at acceptere, at partierne "efter-anmeldes" og tages til kontrol med eller uden en bøde for manglende opfyldelse af reglerne. Anvendelsesdatoen for de bestemmelser i den ny kontrolforordning, der vedrører import af animalske og ikke-animalske fødevarer, er den 14. december 2019.