Spring navigation over
Indhold start

Udtagningsmoms for madspild

Dato07.06.2016
Nummer538

Status: Gennemføres ikke
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

SKAT har udarbejdet et styresignal om salg af overskudsfødevarer til velgørende organisationer. Det er positivt, at overskudsfødevarer uden værdi for f.eks. en fødevare-producent eller dagligvarebutik kan sælges til en velgørende organisation på meget lempelige vilkår, så ”sælger” kun i meget begrænset omfang skal afregne moms af de for sælger værdiløse fødevarer. Styresignalet ses her:

Det fremgår af ovennævnte styresignal, at fødevareproducenter, fødevaregrossister og supermarkeder m.fl., som udleverer overskudsvarer til indsamlingsorganisationer mod en enhedspris, f.eks. pr. kg/ton fødevarer, kan anvende denne pris som momsgrundlag, jf. momslovens § 4, stk. 1, og § 27, stk. 1, dvs. at der skal betales salgsmoms af den pris, som varerne faktisk sælges for. SKAT lægger vægt på, at der er tale om varer, som for producenterne m.fl. udgør "overskudsvarer", dvs. varer, som virksomheden normalt ville destruere, og hvorved varerne udgør en negativ værdi for virksomheden. Der er derfor fortsat krav om registrering, dokumentation og afregning af moms, hvilket problematiserer salg og donation af ”overskudsfødevarer”. Det er derfor fortsat nemmere og billigere at smide varerne ud.

Berørte virksomheder

Fødevareproducenter, fødevaregrossister, supermarkeder mfl.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at SKAT indretter sit styresignal sådan, at det ikke er nemmere og billigere at smide overskudsfødevarer ud, men dog fortsat opretholder en form for registrering som indsats imod mulig svindel. Dermed kan myndigheder som SKAT fortsat sikre sig, at andelen af værdiløse fødevarer rent faktisk er værdiløse, men samtidig fritage ”sælger” for en unødig byrde.

Besvaret juni 2017.

Forslaget gennemføres ikke.

Kravet om betaling af udtagningsmoms ved vederlagsfri donationer er fastsat i overensstemmelse med gældende EU-regler. Udtagningsmoms betales efter gældende momslov af den donerede vares indkøbs- eller fremstillingspris. Madvarer, der er beregnet til anvendelse efter en vederlagsfri donation, kan ikke anses for at være værdiløse for forbrugerne, og dermed vil der ved sådanne donationer altid skulle betales udtagningsmoms.

For at undgå butikkers madspild udsendte SKAT i 2015 det styresignal, der refereres til under problemstillingen. Ordningen i styresignalet gør det muligt for butikkerne at afsætte fødevarer meget billigt og dermed med yderst begrænset momsbelastning for velgørende organisationer mv. Ordningen medfører også færre administrative byrder for butikkerne. Det er blandt andet ikke nødvendigt for butikkerne at fastsætte en salgspris eller værdi for den enkelte vare, idet varerne kan sælges samlet og til fast pris pr. kg/ton, uanset hvilke varer og varesammensætninger der er tale om.

Regeringen vurderer, at ordningen i styresignalet allerede er indrettet så byrdefrit som muligt.