Spring navigation over
Indhold start

Det Digitale Motorregister (DMR) hos SKAT låser for muligheden for at betale restregistreringsafgift for biler, hvor synsfristen er overskredet

Dato07.06.2016
Nummer540

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Når et motorkøretøj indkaldes til syn, spærres DMR for registreringer fsva. det pågældende motorkøretøj. Dette medfører flere problemer og administrative byrder:

Manglende mulighed for betaling af restregistreringsafgift:

Spærringen i DMR medfører bl.a., at leasingfirmaer ikke kan betale restregistreringsafgift på den pågældende bil, iht. registreringsafgiftsloven (LBK nr. 29 af 10/01/2014) § 3b om betaling af restregistreringsafgift.

Konsekvensen af dette er, at brugeren eller leasingselskabet skal syne bilen, inden handlen til ny bruger kan gennemføres. Leasingselskaberne oplever hver måned at få biler indleveret, der ikke er synet. Der kan ikke indgås aftale om handel af disse biler inkl. afgift, før bilen er synet - hvilket resulterer i unødige udgifter (faktiske udgifter og omkostninger til administration) til leasingselskabet og en forsinkelse i processen overfor kunden/forhandler.

Til sammenligning bemærkes, at det i dag er det muligt at handle en bil på fuld afgift eller ekskl. afgift, uanset om bilen er synet eller ej, men hvis en bil skal handles inkl. restregistreringsafgift er der således en systemmæssig spærring (afhængig af syn), hvilket er uhensigtsmæssigt.

Kontraktforlængelser:

En yderligere konsekvens af spærring i DMR er vedr. kontraktforlængelser. I de tilfælde, hvor en kunde ønsker at forlænge sin kontrakt med leasingfirmaet, støder man også ind i, at kontrakten ikke kan forlænges, fordi bilen er indkaldt til syn (selvom fristen for syn ikke er overskredet). Problemet opstår fordi leasingfirmaet ved forlængelse af leasingmålet på ny skal registrere nummerpladen i SKATs motorregister. Men dette er som nævnt ikke muligt, da bilen som nævnt bliver ”låst” i systemet i den periode, bilen er indkaldt til syn, selvom fristen for syn ikke er overskredet.

Dette betyder i praksis, at leasingfirmaet bliver nødt til at inddrage bilen (eller alternativt tage ud til kunden og fjerne nummerpladen ved kundens bopæl, hvis denne fx er på ferie), da det er leasingfirmaet, der hæfter for eventuelle bøder, hvis deres biler kører rundt uden at være registreret hos SKAT. Kunderne er uforstående overfor problemet, idet de ikke ved, at de skulle have overskredet nogen frister, da de netop kun er blevet indkaldt til syn, men endnu ikke har overskredet fristen. I praksis betyder det meget arbejde og bøvl hos leasingfirmaerne. Til eksempel bruger et leasingfirma med 700 biler omkring 2 timer om ugen på at skrive og ringe rundt for at koordinere og løse problemstillingen for kunderne.

Berørte virksomheder

Leasingfirmaer, samt deres kunder.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at indkaldelse til syn ikke medfører en spærring af den pågældende bil i DMR. Dette kunne evt. begrænses til kun at gælde biler ejet af et leasingselskab (denne sondring ses andre steder i lovgivningen).

Dette vil løse ovennævnte problemer med betaling af restregistreringsafgift og kontraktforlængelser.

Alternativt foreslås, at bilen låses i DMR, når fristen for syn overskrides (i stedet for ved synsindkaldelsen), således at det (i det mindste) er muligt at foretage ændringer i DMR for den pågældende bil (herunder genregistrere bilen og dermed forlænge leasingaftalen) i perioden mellem indkaldelse til syn og fristen for overskridelse.

Såfremt spærring ikke kan undlades (forslag 1) eller udskydes (forslag 2) kan DMR måske (på trods af en generel spærring) åbnes delvist for visse registreringer, herunder indbetaling af restregistreringsafgift, kontraktforlængelser – og evt. kun for leasingselskaber.

Yderligere info

Den relevante myndighed er SKAT og Trafikstyrelsen. SKAT administrerer motorregistret, der vedrører inddrivelse af afgifter, og Trafikstyrelsen administrerer indkaldelsen til periodiske syn.

Besvaret februar 2017.

Forslaget gennemføres.

Det forekommer uhensigtsmæssigt, både for SKAT og leasingvirksomheder, at DMR ikke tillader betaling af restafgift, når køretøjet er indkaldt til syn selvom synsfristen ikke er overskredet.

SKAT vil arbejde på at få ændret DMR, så det bliver muligt at betale restafgift for køretøjer på forholdsmæssig afgift, der er indkaldt til syn, men hvor synsfristen ikke er overskredet.

Det forventes, at forslaget kan gennemføres i 2018.

Forslaget er implementeret på anden vis.

Med vedtagelsen af Bilpakken (lovforslag L 4 af 3/10-2017) bortfalder muligheden for at betale restafgift for leasingbiler på forholdsmæssig registreringsafgift med tiden. Muligheden for kontraktforlængelser for leasingkontrakter, der er indgået før den 3. oktober 2017, eksisterer ikke længere, netop som følge af leasingstramningerne i L4. Det er nu muligt, at lave kontraktforlængelser for leasingkontrakter indgået fra den 3. oktober 2017, hvor dette kan ske uden at der skal ske en omregistrering i DMR, hvorfor det beskrevne problem ikke længere eksisterer.

Det skal dog bemærkes, at DMR fortsat vil fungere i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse om syn og godkendelse af køretøjer, hvilket betyder, at der ikke kan ske ejerskifte, herunder etablering af ny leasingaftale, af et køretøj, hvis synsfristen (beregnet fra køretøjets første registreringsdato) er overskredet, også selvom fristen for den konkrete synsindkaldelse ikke er overskredet.

På den baggrund vurderer SKAT, at de konkrete problemer for leasingselskaberne, der er beskrevet i forslaget, med tiden, vil være løst på anden vis.