Spring navigation over
Indhold start

Kommunikation på engelsk fra SKAT

Dato07.06.2016
Nummer545

Status: Gennemføres
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Det er vanskeligt for medarbejdere fra udlandet at navigere på SKATs hjemmeside, eftersom ikke al information er tilgængelig på engelsk. Dertil kommer, at kommunikationen mellem SKAT og den enkelte skatteyder for det meste foregår på dansk, f.eks. forskudsopgørelse, breve, E-skat mv. Dette medfører bøvl for virksomhederne, der ofte som arbejdsgiver kommer til at skulle hjælpe medarbejderne med at oversætte og navigere rundt på hjemmesiden.

Berørte virksomheder

Virksomheder, der er afhængige af udenlandsk arbejdskraft.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at SKAT foretager en vurdering af hvilke dele af deres hjemmeside, der er mest relevant for udenlandske arbejdstagere og oversætter disse til engelsk under hensyntagen til de omkostninger, der vil være forbundet hermed. Selvangivelsen og vejledningen til denne bør som minimum kunne findes på engelsk. Dette indebærer også, at den nuværende information på engelsk vedligeholdes og opdateres.

Desuden foreslår Virksomhedsforum, at breve skrives på engelsk til de skatteydere, som ønsker det.

Besvaret februar 2017.

Forslaget gennemføres.

SKAT er meget positive over for forslaget fra Virksomhedsforum om at øge, vedligeholde og opdatere den skriftlige kommunikation på fremmedsprog, først og fremmest engelsk.

Vejledningstekster til forskuds- og årsopgørelsen med tilhørende eksempler (for både fuldt og begrænset skattepligtige) findes allerede på både engelsk og tysk på hhv. den engelske og tyske hjemmeside. Det vil sige, at man kan se et eksempel på, hvordan en forskudsopgørelse og årsopgørelse ser ud på henholdsvis engelsk og tysk. Desuden findes vejledning under bl.a. teksterne ”TastSelv”, ”Pension”, ”Personalegoder” og ”Fradrag”.

Hjælpetekster på engelsk til forskud forventes at være klar i TastSelv-systemet i efteråret 2016.

SKAT har for nylig påbegyndt arbejdet med at lave links-pakker til udvalgte borger- og virksomhedssegmenter for at sikre kenskabet til relevant materiale og dermed mindske den tid, kunderne bruger på at finde materialet på hjemmesiden.

I forbindelse med metrobyggeriet udgav SKAT for eksempel en folder på engelsk, tysk, portugisisk og polsk for at opfylde arbejdsgivernes behov for at hjælpe deres medarbejdere, når de skal registreres i Danmark.

Opdatering og vedligeholdelse af skat.dk på både dansk, engelsk og tysk er højt prioriteret og foregår løbende.

En stor del af SKATs standardbreve er desuden oversat til engelsk, enkelte også til tysk. Ligeledes er mange standardmails oversat til engelsk. Mange afgørelser bliver allerede i dag udsendt på engelsk og tysk, og SKAT har gennem etableringen af en intern sproggruppe iværksat procedurer for hjælp til oversættelsesarbejdet for sagsbehandlere blandt kolleger.

Endelig har SKAT gennem længere tid haft en særlig engelsk telefonservice, så borgere og virksomheder kan tale med en medarbejder fra SKAT på engelsk.

Status juli 2018.

Opdatering og vedligeholdelse af skat.dk på både dansk, engelsk og tysk er højt prioriteret og foregår løbende. Hjælpetekster på engelsk til forskud findes allerede i TastSelv-systemet og hjælpetekster og systemtekster vil blive oversat i takt med, at de hjemtages fra ekstern leverandør.

SKAT lancerer i starten af 2018 en kampagne om vejledning af arbejdstagere fra Polen, Rumænien og Litauen.

En stor del af SKATs standardbreve er desuden oversat til engelsk, enkelte også til tysk. Ligeledes er mange standardmails oversat til engelsk. Mange afgørelser bliver allerede i dag udsendt på engelsk og tysk.

SKAT har gennem vedtagelsen af en oversættelsespolitik fastsat regler for yderligere oversættelsestiltag for at forbedre både efterrettelighed og retssikkerhed for udenlandske arbejdstagere. Oversættelsespolitikken gælder for alle kommunikationsprodukter og -platforme.

SKAT har gennem etableringen af en intern sproggruppe iværksat procedurer for hjælp til oversættelsesarbejdet for sagsbehandlere og kundeservicemedarbejdere blandt kolleger.

Endelig har SKAT gennem længere tid haft en særlig engelsk telefonservice, så borgere og virksomheder kan tale med en medarbejder fra SKAT på engelsk.

Samlet set forventes ovenstående tiltag at medvirke til at aflaste arbejdsgivernes vejledningsindsats og administrative byrder ved ansættelse af udenlandske arbejdstagere.