Spring navigation over
Indhold start

Forenkling af afregning af emballageafgift

Dato07.06.2016
Nummer546

Status: Behandles
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Per 1. januar 2015 blev reglerne i Emballageafgiftsloven ændret således, at emballageafgiften for fyldte vin- og spiritusflasker for varer købt efter denne dato først skal afregnes sammen med punktafgifterne ved videresalg, ligesom det har været tilfældet for ubrugte, tomme flasker. Dette er isoleret set en god ændring, men der er imidlertid ikke taget højde for, at problemstillingen er bredere end som så. Lovændringen har medført en række problemer, der skaber konkurrenceforvridning i branchen, fordi nogle virksomheder, bl.a. udenlandske, får adgang til mere likviditet end andre, mens andre får et stort administrativt bøvl. Ser man bort fra konkurrenceforvridningen i forhold til likviditet, har lovændringen medført følgende administrative problemer for virksomheder og myndigheder:

Ændringen gælder kun for nyerhvervede varer og ikke for den eksisterende lagerbeholdning fra før 1. januar 2015. Der stilles krav om adskilt lagerføring mellem de afgiftsberigtede varer og de uberigtigede varer. Dette er en regnskabsbestemmelse, der både administrativt er meget vanskelig for virksomhederne, og kontrolmæssigt er vanskelig for myndighederne. Dyre vine kan fx ligge på lager i en årrække, hvormed lageradskillelse er administrativt umuligt at håndhæve for både virksomheder og SKAT.

Det er ifølge den nye lovgivning frivilligt, om man vil tilslutte sig ordningen, hvor emballageafgiften først skal afregnes sammen med punktafgifterne. At ordningen er frivillig gør det administrativt komplekst ved salg mellem registrerede virksomheder, da nogle virksomheder kan skubbe emballageafgiften videre, andre ikke.

Berørte virksomheder

Vin- og spiritusvirksomheder

Forslag

Virksomhedsforum forslår, at:

Ad. 1) Med lovændringen af Emballageafgiftsloven per 1. januar 2015 skal lageret af de afgiftsberigtigede varer hos fremstillingsvirksomheder og aftappere holdes adskilt fra lageret af de uberigtigede varer (kapitel VI, § 9). Dette er en regnskabsbestemmelse, som administrativt er meget vanskelig at håndtere for virksomhederne, og kontrolmæssigt er vanskelig at håndtere for myndighederne. For at ligestille de afgiftsberigtigede varer, der var på lager allerede før den 1. januar 2015 og varer, der er blevet købt efter denne dato uden emballageafgift, bør der per overgangsdatoen laves en opgørelse af værdien af samtlige afgiftsberigtigede emballager, både fyldte og tomme flasker. Fra overgangsdatoen opgøres per måned udleveringen af afgiftspligtige varer samt virksomhedens eget forbrug. Der foretages løbende modregning i den på overgangsdatoen opgjorte afgiftsværdi således, at når udleveringen af afgiftspligtige varer overstiger overgangsværdien, begynder afregning af emballageafgiften i henhold til de nye regler, gældende per 1. januar 2015.

Ad. 2) Desuden er det ifølge den nye lovgivning frivilligt, om man vil tilslutte sig ordningen om afregning af emballageafgift sammen med punktafgifterne ved videresalg. For så vidt angår handel mellem registrerede virksomheder (kapitel II, § 3a) er det problemfyldt, hvis ikke ordningen bliver obligatorisk for alle registrerede virksomheder. Dette er administrativt komplekst, fordi den enkelte virksomhed skal kunne håndtere salg inklusiv emballageafgift til virksomheder, der ikke er tilsluttet ordningen, og salg, hvor emballageafgiften transporteres, dvs. uden emballageafgift, til virksomheder, som er tilsluttet ordningen. Det betyder med andre ord, at nogle virksomheder kan skubbe afgiften videre, mens andre ikke kan. Det synes umiddelbart også at være komplekst for SKAT at kontrollere.