Spring navigation over
Indhold start

Tarifering af vin og spiritus

Dato07.06.2016
Nummer547

Status: Gennemføres
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

En række vin- og spiritusvirksomheder har de senere år oplevet, at produkter, der tidligere har været tariferet i henhold til vinafgiftsloven, er blevet ændret af SKAT til at skulle tariferes i henhold til spiritusafgiftsloven. Dette til trods for, at virksomhederne har henvendt sig til SKAT på forhånd for at sikre sig, at de fulgte reglerne og tariferede produkterne korrekt. For nogle virksomheder har det medført, at de har modtaget regninger på forskellen mellem de to afgifter med tilbagevirkende kraft, hvilket er en tung økonomisk byrde. Andre virksomheder har været nødt til at ændre i opskriften på deres produkt, som de ellers har solgt i årevis. SKAT har imidlertid ikke kunnet give retningslinjer for, hvordan produktet skulle ændres, men blot at det beror på en konkret vurdering af hvert enkelt produkt.

Som eksempel på problemstillingen har en virksomhed gennem en længere årrække tariferet sin kirsebærvin i henhold til vinafgiftsloven. Dette skete efter tæt dialog med SKAT i forbindelse med afsigelsen af Siebrand-dommen, hvor virksomheden og SKAT var enige om, at dommens formål ikke var at berøre traditionelle danske kirsebærvine. Dermed var virksomheden i god tro. Udskiftning i embedsværket har imidlertid givet anledning til en ny fortolkning fra SKAT’s side. Nu er SKAT af den overbevisning, at kirsebærvinen ikke længere hører ind under ’Traditionel kirsebærvin’, og dermed ikke er en del af undtagelsen i Siebrand-dommen fra 2009. Siebrand-sagen blev i sin tid ført for at få placeret fx lakrids-, bolsje- og kakaocremelikør baseret på en frugtvinbase blandet med ethanol og tilsat fx kakao eller tyrkisk peber (fx lakridsshots) i position 2208 (Rådets Direktiv 92/83/EEC), dvs. defineret som spiritus. Dommen var ikke sat i værk for at ramme de traditionelle hedvinsprodukter, men baseret på produkter som fx vinbaserede lakridsshots og lignende produkter ’der ikke længere smager, dufter og/eller ser ud som en drikkevare, der er fremstillet af en bestemt frugt eller et bestemt naturprodukt’ (Den juridiske vejledning afsnit E.A.3.2.3).

Denne fortolkning kan ikke kun få konsekvenser for denne kirsebærvin, men også de øvrige traditionelle kirsebærvine og andre danske frugtvine, der er på det danske marked. Endvidere er der en analog problemstilling i henhold til de øvrige vinprodukter, der i væsentlig omfang er tilsat alkohol, fx portvin.

En anden virksomhed har oplevet en tilsvarende situation med glögg. Denne glögg sælger virksomheden i en række andre EU-lande, hvor den tariferes i henhold til vinafgiftsloven. Virksomheden har fået bindende tariferinger fra Tyskland, Frankrig og Finland, der tariferer den samme glögg i henhold til vinafgiftsloven. Da der er tale om EU-regulering kan det derfor undre, hvorfor Danmark tariferer samme produkt anderledes og dermed skaber konkurrenceforvridning.

Vin- og spiritusvirksomhederne ønsker at følge reglerne, men det er nødvendigt, at de er entydige, og ikke beror på embedsmænds konkrete vurderinger.

Berørte virksomheder

Vin- og spiritusvirksomheder

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at der udarbejdes klare og præcise retningslinjer vedrørende produktion og afgiftstarifering af frugt- og hedvin. Der bør være klare retningslinjer og grænseværdier for, hvad der skal til for, at et produkt tariferes efter henholdsvis vin- og spiritusafgiftslovene.

For at undgå konkurrenceforvridning bør der arbejdes for ens fortolkning af EU-regler i alle EU-lande således, at et produkt ikke tariferes i henhold til vinafgiftsloven i et land og efter spiritusafgiftsloven i et andet.

Yderligere oplysninger

Branchen deltager gerne i et samarbejde med SKAT om at udarbejde mere præcise, objektive retningslinjer, som virksomhederne reelt har mulighed for at efterleve.

Besvaret marts 2018.

Forslaget gennemføres.

Virksomhedsforum foreslår, dels at der udarbejdes klare og præcise retningslinjer for, hvornår et produkt tariferes efter henholdsvis vin- eller spiritusafgiftsloven, og dels at der i EU arbejdes for ens fortolkning af EU-reglerne.

Forslaget har været behandlet i saneringsudvalget, som regeringen nedsatte i 2016 med henblik på at rydde op i de nationale punktafgifter. Saneringsudvalgets arbejde er nu afsluttet, og saneringsrapporten er offentliggjort på Skatteministeriets hjemmeside, som der henvises til for en mere uddybende fremstilling.

Hvorvidt et produkt klassificeres som et spiritus- eller et vinprodukt beror på, hvordan produktet tariferes i henhold til EU’s kombinerede nomenklatur.

EU-Kommissionen har gennemført en evaluering af EU’s strukturdirektiv, som er styrende for den nationale punktafgiftsklassificering. EU-Kommissionen konkluderer, at direktivet fungerer efter hensigten, men at der er brug for en bedre afgrænsning af visse former for alkohol. Det vedrører primært andre gærede drikkevarer samt drikkevarer, som er en blanding af forskellige former for alkohol eller drikkevarer, som er en blanding af alkohol og ikke-alkoholiske drikkevarer. Rådet har på baggrund af evalueringen bedt EU-Kommissionen om at forelægge et forslag til ændring af strukturdirektivet.

EU-Kommissionens udmeldinger synes netop at adressere nogle af de problemstillinger, som Virksomhedsforum henviser til i sit forslag.

På baggrund af ovennævnte gennemføres forslaget, og der vil således på EU-niveau – i forbindelse med Kommissionens kommende ændringsforslag – arbejdes på at skabe klarere regler for, hvornår et produkt kan anses for omfattet af spiritusafgiftsloven eller øl- og vinafgiftsloven.

Det forventes, at EU-Kommissionens udkast til ændring af strukturdirektivet er klar i løbet af 2018.

Forslaget er ikke implementeret

Forslaget har været behandlet i saneringsudvalget, som regeringen nedsatte i 2016 med henblik på at rydde op i de nationale punktafgifter. Saneringsudvalgets arbejde er nu afsluttet, og saneringsrapporten er offentliggjort på Skatteministeriets hjemmeside, som der henvises til for en mere uddybende fremstilling.

Hvorvidt et produkt klassificeres som et spiritus- eller et vinprodukt beror på, hvordan produktet tariferes i hen-hold til EU’s kombinerede nomenklatur. Derfor kræver det inddragelse på EU-niveau at gennemføre forslaget.

På baggrund af en tidligere gennemført evaluering af EU’s strukturdirektiv, som er styrende for den nationale punktafgiftsklassificering, er der fremsat forslag til ændring af strukturdirektivet. Udmeldingerne synes netop at adressere nogle af de problemstillinger, som Virksomhedsforum henviser til i sit forslag. Et revideret udkast til strukturdirektiv for alkohol og alkoholdige drikkevarer behandles på nuværende tidspunkt i Rådsregi.

Det var en tidligere forventning, at udkast til ændring af strukturdirektivet var klar i løbet af 2018. Arbejdet er dog blevet forsinket, og det forventes derfor, at ændring af strukturdirektivet er klar i løbet af 2019.