Spring navigation over
Indhold start

Pligt til indberetning til SIRI om ændret ansættelsesforhold

Dato07.06.2016
Nummer551

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Når en virksomhed ansætter en medarbejder, der har en opholds- og arbejdstilladelse under Beløbsordningen, har virksomheden en forpligtelse til at meddele Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) (gælder kun ikke-EU), hvis der sker ændringer i den pågældendes ansættelsesforhold. De ændringer, der skal indberettes, er blandt andet ændret stillingsbetegnelse og ændret løn, også selvom denne stiger. Indberetningen til SIRI skal ske, selvom det er inden for samme virksomhed og øvrige vilkår er uændrede eller forbedrede. Indberetningen skal ske, så SIRI kan føre kontrol med, at medarbejderen får sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår, lever op til beløbskravet på ordningen, men også om der kan være tale om et ”nyt” ansættelsesforhold, der kræver en ny ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse.

Det betyder, at en medarbejder, som inden udløbsdatoen af arbejdstilladelsen efter Beløbsordningen, bliver forfremmet og opnår en endnu højere løn end beløbskravet på 400.000 kr., skal indgive ny ansøgning om arbejds- og opholdstilladelse samt betale gebyr for ansøgningen, selvom virksomheden er den samme, og lønnen i endnu højere grad lever op til Beløbsordningens krav.

Det er administrativt ressourcekrævende for især de større virksomheder at holde øje med og indberette ændrede forhold for de allerede ansatte medarbejdere.

Berørte virksomheder

Virksomheder, der er afhængige af udenlandsk arbejdskraft.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at reglerne vedrørende opholds- og arbejdstilladelse under Beløbsordningen ændres således, at virksomhederne ikke pålægges den administrative byrde, det er at indgive og betale for en ny ansøgning, når medarbejderen opnår en lønstigning, men fortsat har samme ansættelsesvilkår.

Besvaret februar 2017.

Forslaget gennemføres delvist.

Mange virksomheder benytter i dag kontaktpersonordningen med SIRI til at få afklaret, om der skal søges en ny opholdstilladelse ved ændringer i en udenlandsk medarbejders ansættelsesforhold.

En arbejdstilladelse gives til beskæftigelse i et bestemt arbejdsforhold i en bestemt virksomhed (stedfæstelse). Derfor har en udenlandsk medarbejder pligt til at meddele SIRI, hvis der sker væsentlige ændringer i vedkommendes løn- og ansættelsesvilkår, herunder hvis stillingsindholdet ændres. I så fald vil udlændingen skulle søge om en ny opholds- og arbejdstilladelse, også selv om ansættelsen er inden for samme virksomhed. Er der tale om en forfremmelse i titel eller en lønstigning, betyder det ikke nødvendigvis, at der skal søge en ny tilladelse, hvis stillingsindholdet ikke er væsentligt ændret. Som udgangspunkt vil vedkommende dog altid skulle søge ny tilladelse, hvis vedkommende får ledelsesansvar, idet der er tale om nye ansvarsområder. Der er i sådanne situationer tale om så væsentlige ændringer i løn- og ansættelsesvilkår, at SIRI skal vurdere, om disse fortsat er sædvanlige i den nye ansættelseskontrakt.

Hvis en medarbejder har søgt en ny tilladelse pga. ændringer i ansættelsesforholdet, og det viser sig, det ikke var nødvendigt at søge, tilbagebetaler SIRI sagsbehandlingsgebyret.

Siden 1. januar 2015 har det været muligt for forskere at skifte stillingsindhold inden for samme virksomhed/universitet uden at skulle søge om ny opholds- og arbejdstilladelse, såfremt vilkårene fortsat er sædvanlige. Det vil kræve ændring af udlændingebekendtgørelsen, hvis dette skal gælde for øvrige erhvervsordninger. Regeringen vil tage dette med i overvejelserne i forbindelse med fremtidige ændringer af reglerne.

Forslaget er implementeret i 2017.

En forfremmelse i titel eller en lønstigning medfører ikke nødvendigvis, at der skal søges om en ny opholds- og arbejdstilladelse, hvis der ikke i øvrigt er tale om væsentlige ændringer i stillingsindholdet. Nye ansvarsområder – herunder særligt personale-/ledelsesansvar – vil dog som udgangspunkt medføre, at den pågældende skal søge om en ny opholds- og arbejdstilladelse.

Mange virksomheder benytter i dag kontaktpersonordningen hos Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) til at få afklaret, om der skal søges en ny opholdstilladelse ved ændringer i en udenlandsk medarbejders ansættelsesforhold, og alle virksomheder har i øvrigt mulighed at kontakte styrelsen i den konkrete situation, for at der dermed overordnet kan tages stilling til, om der er behov for at ansøge om en ny opholds- og arbejdstilladelse.

Hvis en medarbejder har søgt en ny tilladelse pga. ændringer i ansættelsesforholdet, og det viser sig, at det ikke var nødvendigt at søge, tilbagebetaler SIRI sagsbehandlingsgebyret.

Der er herudover blevet opstillet eksempler til inspiration på udlændingemyndighedernes hjemmeside, nyidanmark.dk, der er gået i luften i en revideret version den 5. december 2017. Dette vil gøre det lettere for virksomhederne at vurdere, i hvilke situationer, der skal søges en ny opholdstilladelse.

Endelig bemærkes det, at det siden 1. januar 2015 har været muligt for forskere at skifte stillingsindhold inden for samme virksomhed/universitet uden at skulle søge om ny opholds- og arbejdstilladelse, såfremt vilkårene fortsat er sædvanlige. Det vil kræve ændring af udlændingebekendtgørelsen, hvis dette skal gælde for øvrige erhvervsordninger. Regeringen vil tage dette med i overvejelserne i forbindelse med fremtidige ændringer af reglerne.