Spring navigation over
Indhold start

Automatisk forlængelse af sagsbehandlingstiden for opholds- og arbejdstilladelse

Dato07.06.2016
Nummer552

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) arbejder med en målsætning om, at alle ansøgninger bliver behandlet inden for en nærmere bestemt periode. For ansøgning af opholds- og arbejdstilladelse efter eksempelvis Beløbsordningen er sagsbehandlingsmålet 30 dage. Hvis ansøgningen mangler oplysninger eller dokumentation på grund af fejl i sagens registrering, vil SIRI anmode om den manglende information hos ansøgerne. Når de manglende oplysninger er kommet frem til SIRI, begynder endnu 30 dages sagsbehandlingstid.

Virksomheder har oplevet, at SIRI vender tilbage flere gange efter hinanden for at få flere nye oplysninger, som gør, at de 30 dages sagsbehandlingstid gentages flere gange efter hinanden.

Berørte virksomheder

Virksomheder, der er afhængige af udenlandsk arbejdskraft.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at manglende oplysninger, som skyldes fejlagtig rådgivning fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) eller manglende bilag, der ikke tidligere er efterspurgt fra sagsbehandleren, samt bilag der er gået tabt i sagsregistreringen, ikke automatisk udløser 30 dages ekspeditionstid, men straks-sagsbehandles. Ligeledes foreslås det, at fejl, der skyldes formaliteter af ubetydeligt omfang, bør kunne løses ved et telefonopkald fra sagsbehandleren til den ansøgende medarbejder og virksomheden.

Besvaret februar 2017.

Forslaget gennemføres delvist.

SIRI anerkender fuldt ud, at en længere sagsbehandlingstid kan give udfordringer for virksomhederne. Derfor behandler SIRI allerede i dag som udgangspunkt ansøgningen hurtigst muligt efter, at sagen er blevet oplyst tilstrækkeligt, hvis sagen ikke er fuldt oplyst, f.eks. pga. et manglende bilag, som tidligere har været indsendt, eller hvis ansøger har fået en forkert vejledning og derfor ikke fremsendt den nødvendige dokumentation til brug for SIRIs behandling.

SIRI tilstræber allerede i dag at forkorte sagsbehandlingstiden ved at kontakte virksomheden eller den ansøgende medarbejder telefonisk, hvis der er tale om mindre mangler i ansøgningspakken.

SIRI har et såkaldt servicemål på 30 dage for erhvervssager. Det betyder, at fra det tidspunkt hvor alle relevante oplysninger er til stede i en sag (sagen er ”fuldt oplyst”) kan virksomhed og ansøger forvente, at sagen afgøres indenfor max. 30 dage. For at en ansøgning kan anses for fuldt oplyst, skal den være korrekt udfyldt, underskrevet og indeholde al nødvendig dokumentation, ligesom der skal være betalt det relevante gebyr og være afgivet biometri.

Forslaget er implementeret i 2017.

Styrelsen for International Rekruttering og Integrations (SIRIs) servicemål beregnes først fra det tidspunkt, hvor sagen er fuldt oplyst, dvs. det tidspunkt hvor alle relevante oplysninger er til stede i en sag. Dette betyder, at antallet af dage fra en ansøgning er indgivet, indtil der træffes afgørelse, i nogle sager vil overskride de 30 dage, som udgør servicemålet for førstegangs erhvervssager, uden at servicemålet dog af den grund er overskredet.

SIRI har i løbet af efteråret 2017 indført en ny sagsstyring. Den nye styring betyder, at SIRI hurtigere påbegynder sagsbehandlingen, når en ansøgning indgives, og således tidligere i processen bliver opmærksomme på, om den indsendte dokumentation er mangelfuld. Dette betyder, at SIRI hurtigere kan anmode om den manglende dokumentation. Samtidig reagerer SIRI inden for kort tid på den indkomne dokumentation, således at den reelle sagsbehandlingstid ikke strækkes længere end nødvendigt.

Det bemærkes, at servicemålene fortsat er de samme.

Effekten af den nye styring er, at de berørte virksomheder vil opnå en kortere reel sagsbehandlingstid end tidligere. Ovenstående vil få betydning for alle virksomheder, der er afhængige af udenlandsk arbejdskraft.