Spring navigation over
Indhold start

Godtgørelse ved medarbejderes deltagelse i VEU-berettiget kursusaktivitet

Dato07.06.2016
Nummer555

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse fastslår i § 8, stk. 2, at godtgørelse pr. dag ved en persons kursusdeltagelse højest kan udbetales med 1/5 af det beløb, der maksimalt kan udbetales for en uge.

Det betyder i praksis, at det kun er muligt at søge VEU-godtgørelse for maksimalt 7,4 kursustimer pr. dag. Det er en udfordring for virksomheder og medarbejdere, da erfaringer viser, at mange kurser kan planlægges til at blive gennemført eksempelvis med flere timer på færre dage, hvilket både virksomheder og medarbejdere giver udtryk for, at man gerne så som en mulighed. Det vil de facto betyde færre kursusdage, medarbejderne skal sendes af sted på.

En ændring af ovennævnte bestemmelse vil medføre, at medarbejdere og virksomheder kan søge og hjemtage VEU-godtgørelse for det faktiske antal kursustimer, der præsteres den pågældende dag.

Dertil kommer, at en mere effektiv tilpasning og gennemførelse af AMU-kurser, som denne ændring vil åbne mulighed for, vil betyde, at medarbejderne er væk fra virksomheden og virksomhedens drift og produktion færre dage. Medarbejderne vil således kunne bidrage endnu mere til vækst i virksomheden.

Ydermere vil der være en besparelse i forhold til de eksisterende udgifter til kost og logi under kursusaktiviteter, da disse vil blive mindre i takt med, at medarbejderen er færre dage på kursus.

Begrænsningen på de 7,4 timers godtgørelse i dag er således en væsentlig barriere for virksomheders og medarbejderes motivation for at opkvalificere medarbejdernes kompetencer via AMU-systemet, og dermed bidrage til at udvikle og forbedre virksomhedernes konkurrenceevne til fordel for vækst og velfærd i Danmark.

Berørte virksomheder

Alle virksomheder, der har medarbejdere med ufaglært eller faglært baggrund eller medarbejdere med videregående uddannelser, der ikke har været anvendt i 5 år, vil drage fordel af ændringen, idet de vil have medarbejdere til rådighed i flere timer.

Forslag

Bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse § 8, stk. 2 bør ændres fra:

” § 8. Godtgørelsen kan højst udgøre et beløb pr. uge, der svarer til 80 pct. af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb for en uge, jf. § 47 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Stk. 2. Godtgørelsen kan pr. dag højst udbetales med 1/5 af det beløb, der maksimalt kan udbetales for en uge, jf. stk. 1.”

Til:

”§ 8. Godtgørelsen kan højst udgøre et beløb pr. uge, der svarer til 80 pct. af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb for en uge, jf. § 47 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Stk. 2. Godtgørelsen kan pr. dag højest udbetales med det faktiske antal timer, hvori der pågår uddannelsesaktivitet og hvor der samtidig har været et (dokumenteret) løntab.

Besvaret februar 2017.

Forslaget gennemføres.

Det følger af pkt. 73 i trepartsaftalen indgået den 19. august 2016, at regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om, at reglen om, at der kun kan udbetales VEU-godtgørelse for maksimalt 7,4 timer pr. dag, afskaffes. Af aftalen fremgår videre: ” Fremover opnås der ret til VEU-godtgørelse for mere end 7,4 timer om dagen, såfremt medarbejderen har deltaget i kursus i mere end 7,4 timer pr. dag. Det afgørende kriterium for tildeling af godtgørelse er, at virksomheden har et løntab for medarbejderens kursusdeltagelse. Det vil fortsat gælde, at VEU-godtgørelsen/lønkompensationen kun gives for de antal timer, som den givne medarbejder har skullet arbejde den pågældende dag. Forslagets implementering afventer, at der foreligger en varig plan for administrationen og it-understøttelse af VEU-godtgørelsen. Forslaget drøftes i forlængelse af ekspertgruppens arbejde.”

Ekspertgruppen skal ifølge sit kommissorium afrapportere til regeringen og arbejdsmarkedsmarkedets parter inden udgangen af maj 2017 med henblik på, at der, efter afslutningen af de private overenskomstforhandlinger 2017, i nye trepartsforhandlinger kan aftales ændringer af VEU-systemet. Som nævnt i selve aftaleteksten skal administration og it-understøttelse af godtgørelsesordningen samtidig drøftes efter ekspertgruppens afrapporteringer. På den baggrund vurderes en ændring realistisk set at kunne gennemføres tidligst fra medio 2018.

Forslaget er implementeret i 2017.

Med trepartsaftalen om styrket og mere fleksibelt voksen-, efter- og videreuddannelse indgået oktober 2017 følger af aftalens pkt. 5, at regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om, at ”reglen om, at der kun kan udbetales VEU-godtgørelse for maksimalt 7,4 timer pr. dag afskaffes. Dette sker som led i at skabe en forenkling og smidiggørelse af reglerne.” Aftalen er en opfølgning på trepartsaftalen indgået den 19. august 2016, hvor regeringen og arbejdsmarkedets parter blev enige om, at reglen om, at der maksimalt kunne udbetales VEU-godtgørelse for 7,4 timer pr. dag skulle afskaffes. Heri blev det aftalt, at implementeringen skulle afvente en varig plan for administration og IT-understøttelse. Denne varige plan er nu aftalt i trepartsaftalen om styrket og mere fleksibelt voksen-, efter- og videreuddannelse indgået oktober 2017, hvori det er aftalt, at administrationen af VEU-godtgørelse overgår til AUB.

Effekten ved afskaffelse af reglen om udbetaling af VEU-godtgørelse for maksimalt 7,4 timer kursus om dagen er, at kursister og virksomheder vil få mulighed for at søge og hjemtage VEU-godtgørelse for det faktiske antal kursustimer, der præsteres på den pågældende dag. Dette vil bidrage til en mere effektiv tilpasning og gennemførelse af AMU-kurser, og kan samtidig give en besparelse på kursisternes udgifter til kost og logi under kursusaktiviteter, da undervisningen kan tilpasses færre undervisningsdage.


Ændring af 7,4 timers reglen er vedtaget ved lov nr 706 af 8. juni 2017 og denne ændring implementeres i forbindelse med, at administrationen af VEU-godtgørelse overgår til AUB forventeligt pr. 1. januar 2019.