Spring navigation over
Indhold start

Smidigere krav til fremsendelse af dokumenter til ambassaden

Dato07.06.2016
Nummer556

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Virksomheder har indrettet deres sagsbehandling og kommunikation med danske myndigheder igennem E-boks. Mange virksomheder har givet udtryk for, at det giver en hurtig adgang til post mellem virksomheden, medarbejderen og de danske myndigheder. Men trods den øgede digitalisering, er det fortsat ikke muligt at sende kopier til de danske ambassader, af eksempelvis vielsesattester, i forbindelse med ansøgning om visum. Denne proces er usmidig og ressourcekrævende for virksomhederne.

Berørte virksomheder

Virksomheder, der er afhængige af udenlandsk arbejdskraft.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at ambassaderne og de danske myndigheder frafalder kravet om fremvisning af fysiske originale dokumenter.

Besvaret februar 2017.

Forslaget gennemføres delvist.

Efter artikel 21, stk. 7 i EF-forordning nr. 810/2009 om en fællesskabskodeks for visa (herefter ”visumkodeks”) baseres behandlingen af en visumansøgning navnlig på ægtheden og troværdigheden af den fremlagte dokumentation og på rigtigheden og troværdigheden af de udsagn, der er fremsat af ansøgeren.

For at leve op til dette krav har det været fast dansk praksis, at visumansøgninger til danske ambassader skal vedlægges fysiske originale dokumenter eller at disse skal forevises i forbindelse med indgivelse af ansøgninger. I visse lande er det endvidere et krav, at de originale dokumenter legaliseres inden indlevering til ambassaderne. Kravet om fysisk vedlæggelse eller forevisning af original, og i nogle tilfælde legaliseret, dokumentation er begrundet i risikoen for dokumentfalsk i forbindelse med visumansøgninger, der i nogle lande er udbredt.

Det bemærkes, at den danske Red Carpet-ordning introducerer forenklede procedurer for opnåelse af dansk Schengen-visa til ansøgere, der jævnligt rejser til Danmark på forretningsbesøg, herunder reducerede krav til dokumentation. Formålet er at smidiggøre visumsagsbehandlingen for de udenlandske virksomheder, organisationer, NGO'er osv., der har forretningsforbindelser med en dansk virksomhed eller organisation.

Red Carpet-ordningen er åben for udenlandske private og offentlige virksomheder og organisationer eller danske datterselskaber placeret i udlandet, forudsat, at de opfylder de krav, der oplyses af den lokale danske repræsentation ifm. ansøgningsprocessen.

Danske virksomheder, der ønsker at invitere udlændinge til Danmark for at besøge en dansk virksomhed/organisation mv., kan få adgang til de samme fordele, der er knyttet til den særlige Red Carpet-ordning ved at ansøge om en forhåndsgodkendelse hos Udlændingestyrelsen. Information om forhåndsgodkendelsesordning findes på nyidanmark.dk.

For så vidt angår ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelse, er der som udgangspunkt ikke krav om at fremvise originale dokumenter, f.eks ansættelseskontrakt, ved ansøgningens indgivelse. Det bemærkes, at der i 2015 blev indført krav om at anvende digitale ansøgningsskemaer på flere af Styrelsen for International Rekruttering og Integrations (SIRIs) erhvervsordninger. I disse sager er kopi af den relevante dokumentation tilstrækkelig. Såfremt SIRI er i tvivl om ægtheden af et dokument, kan SIRI anmode om at få fremvist originale dokumenter, f.eks uddannelsespapirer.

SIRI bemærker endvidere, at det følger af Haagerkonventionen af 5. oktober 1961, at der skal fremvises originale legaliserede vielses- og fødselsattester i sager, hvor der de facto lægges ægteskab eller slægtsskab til grund for afgørelser. Det betyder, at der fra foråret 2017 i visse sager vil blive stillet krav herom.

Forslaget er implementeret i 2017.

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) har afsluttet arbejdet omkring krav om fremvisning af originale legaliserede vielses- og fødselsattester. SIRI har besluttet, at styrelsen som udgangspunkt fortsat ikke kræver fremvisning af originale dokumenter ved en ansøgning om opholdstilladelse. Såfremt SIRI er i tvivl om ægtheden af et dokument, kan SIRI anmode om at få fremvist originale dokumenter. Der er således ikke ændret i den hidtidige praksis.